Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć małżonki przed zameldowaniem męża

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-07-04

Mój teść wziął drugi raz ślub i niestety po miesiącu jego małżonka umarła, ale wcześniej złożyli wniosek w urzędzie o jego zameldowanie. Odpowiedzi nie ma, a on nadal mieszka w tym mieszaniu po żonie. Teraz teść dostał pismo że urząd dzielnicy nie wyraził zgody na wydanie potwierdzenia uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu tego lokalu z uwagi na brak jednoznacznych dowodów na stałe zamieszkiwanie z najemcą przedmiotowego lokalu do chwili śmierci najemcy. Jak należy napisać odwołanie od tej decyzji, bo teść nie ma gdzie mieszać?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Jeśli rzeczywiście teść mieszka w mieszkaniu swojej żony i mieszkał tam w chwili jej śmierci, to sprawę należy załatwić w drodze powództwa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu. Niestety sprawę taką należy przeprowadzić przed sądem. Jeśli urzędnicy nie chcą uwierzyć w zamieszkiwanie teścia, to należy im to udowodnić na drodze sądowej.

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Niestety § 2 tego przepisu wprowadza specjalny warunek. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. I tę okoliczność zamieszkiwania w chwili śmierci należy udowodnić. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a zatem na Pani teściu.

Dowodzić swojego prawa teść może przy użyciu wszelkich środków dowodowych, jednak najlepszym w tym przypadku byłyby osobowe źródła dowodowe, czyi świadkowie. Takimi świadkami na pewno mogą być sąsiedzi, którzy zeznają, ze teść zamieszkał z ich sąsiadką, ze widzieli go jeszcze przed jej śmiercią w tym mieszkaniu, codziennie wychodzącego po zakupy, opiekującego się żoną, itp. Mogą zeznawać bliscy znajomi teścia i jego żony. Nie wiem, w jakich okolicznościach zmarła żona teścia, ale być może miała stałą opiekę lekarską lub pielęgniarską – te osoby również mogą poświadczyć fakt zamieszkiwania teścia w mieszkaniu jego żony.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia lokalu, o którego najem chodzi (zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania cywilnego). Od pozwu takiego pobierana jest opłata w wysokości 200 zł, potwierdzenie wpłaty tej kwoty na konto sądu należy dołączyć do pozwu. W pozwie należy zaznaczyć stronę pozwaną, czyli w tym przypadku gminę będącą właścicielem mieszkania oraz powoda, czyli teścia. Należy podać numer PESEL powoda. Trzeba także podać tzw. wartość przedmiotu sporu obliczoną według reguły wynikającej z art. 23 Kodeksu postępowania cywilnego: „w sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy”.

W samym już żądaniu pozwu należy wnieść o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego. Trzeba podać wszystkie okoliczności sprawy, dołączyć akt małżeństwa teścia, akt zgonu żony teścia, potwierdzenia opłacania najmu od zawarcia małżeństwa do chwili obecnej. Należy także wskazać listę świadków mogących potwierdzić , że teść mieszkał z żoną przed jej śmiercią.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »