Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spłata ratalna zadłużonego mieszkania

Marek Gola • Opublikowane: 2017-09-04 • Aktualizacja: 2021-12-14

Z powodu nieopłacania przeze mnie mieszkania wspólnota złożyła wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Niestety nie posiadam tylu pieniędzy, aby jednorazowo zapłacić wspólnocie i chciałbym spłacać pieniądze ratalnie za zadłużone mieszkanie. Czy jest w ogóle taka możliwość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata ratalna zadłużonego mieszkania

Wycofanie pozwu sądowego

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pana pytania wynika, że na skutek nieuiszczania opłat względem wspólnoty mieszkaniowej z tytułu prawa do lokalu został Pan pozwany do sądu. Wspólnota wystąpiła z powództwem o zapłatę. Nie dysponuje Pan środkami finansowymi, które pozwoliłyby uiścić w całości dochodzoną przez wspólnotę kwotę. Zastanawia się Pan, czy występuje możliwość spłaty ratalnej.

W pierwszej kolejności, jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, w chwili obecnej winien Pan podjąć rozmowy ze wspólnotą mieszkaniową celem wycofania sprawy z sądu i zawarcia z wierzycielem ugody, na mocy której zobowiąże się Pan w określonych kwotach spłacać zadłużenie. Jeżeli wspólnota nie wyrazi zgody na takie rozwiązanie (z różnych względów), wówczas z chwilą otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym winien Pan w terminie prawem przewidzianym – 14 dni – wnieść do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i wnosić o rozłożenie na raty zobowiązania stosownie do treści art. 320 K.p.c.

Rozłożenie na raty

Rozłożenie na raty znajduje swój wyraz w treści art. 320 K.p.c., zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Wskazać należy na stanowisko, które wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt II CSK 383/14, w którego tezie wskazano, iż „przepis art. 320 k.p.c. określa szczególną regułę wyrokowania, dotyczącą przedmiotu orzekania, dającą sądowi możliwość uwzględnienia także interesów pozwanego, w zakresie czasu wykonania wyroku, a interesów powoda przez uniknięcie bezskutecznej egzekucji. Mimo umiejscowienia go wśród przepisów postępowania, ma on charakter materialnoprawny, ponieważ modyfikuje treść łączącego strony stosunku cywilnoprawnego, w odniesieniu do sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez pozwanego i w tym zakresie jest konstytutywny”.

Przepis art. 320 K.p.c. upoważnia sąd orzekający do wzięcia pod rozwagę przy wydawaniu wyroku, czy jego orzeczenie będzie mogło być wykonane bez potrzeby przeprowadzania egzekucji, zwłaszcza czy pozwany będzie w stanie spełnić zasądzone świadczenie jednorazowo. Przesłanką zastosowania tego przepisu jest ustalenie, że w danej sprawie zachodzi wypadek szczególnie uzasadniony; decydują o tym okoliczności konkretnej sprawy. W zasadzie chodzi o okoliczności dotyczące pozwanego dłużnika, jego sytuację osobistą, majątkową, finansową, rodzinną, które powodują, że nierealne jest spełnienie przez niego od razu i w pełnej wysokości zasądzonego świadczenia. Przyjmuje się, że np. za zastosowaniem omawianego przepisu przemawia sytuacja, w której pozwany uznaje powództwo i podnosi, że nieuregulowanie długu jest spowodowane wyłącznie jego złą sytuacją majątkową. Rozważając rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty, sąd orzekający nie może jednak nie brać pod rozwagę sytuacji wierzyciela. Również jego trudna sytuacja majątkowa może bowiem co do zasady przemawiać przeciwko rozłożeniu zasądzonego świadczenia na raty, ponieważ sąd nie powinien działać z pokrzywdzeniem wierzyciela.

O ile Pana sytuacja majątkowa, finansowa nie pozwala na spłatę zadłużenia jednorazowo to w sprzeciwie od nakazu zapłaty winien Pan ją dokładnie nie tylko opisać, ale także udokumentować. Innymi słowy sąd na podstawie samych Pana stwierdzeń nie rozłoży na raty wierzytelności. Jeżeli natomiast przedłoży Pan do sprzeciwu od nakazu zapłaty stosowną dokumentację, wówczas na pewno istnieją spore szanse na rozłożenie spłaty na raty. Dobrze byłoby, jeżeli przedstawiłby Pan swoje zobowiązania i usprawiedliwione potrzeby w sposób maksymalnie kompletny. Musi Pan bowiem dążyć do wykazania, iż Pana sytuacja jest szczególnie uzasadniona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »