Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szanse na pozostanie w mieszkaniu komunalnym po wyroku eksmisyjnym

Autor: Tomasz Krupiński

Wraz z mamą w lokalu komunalnym jesteśmy zameldowani od 29 lat. Umowa była podpisana na mamy ciocię, która zmarła w 2007 r. Po jej śmieci próbowaliśmy podpisać umowę, jednak dostaliśmy odmowę i od tego czasu z niewielkimi przerwami przebywaliśmy w lokalu bez tytułu prawnego. Mieszkanie początkowo miało status mieszkania socjalnego, lecz zostało zmienione na mieszkanie komunalne pomimo średnich warunków mieszkaniowych. Cztery lata temu dostaliśmy pismo odnośnie eksmisji. Jedynie moja mama się odwołała, ponieważ ja nie zamieszkuję tego lokalu od dłuższego czasu. Udało jej się wygrać sprawę i sąd zasądził przydział mieszkania socjalnego po opuszczeniu mieszkania komunalnego. Powodem eksmisji było zadłużenie mieszkania, lecz rok temu udało nam się podpisać umowę o restrukturyzacji długu. Czynsz jest opłacony regularnie. Dodatkowo przy umowie o restrukturyzacji zostaliśmy poinformowanie, że po jej podpisaniu eksmisja zostanie wstrzymana i będzie możliwość podpisania umowy najmu. W obecnej sytuacji chciałbym wiedzieć, czy istnieje możliwość podpisania umowy najmu na mieszkanie, w którym obecnie przebywa mama. Jeśli tak, to jak do tego doprowadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szanse na pozostanie w mieszkaniu komunalnym po wyroku eksmisyjnym

Brak umowy najmu mieszkania komunalnego, wyrok eksmisyjny

Niestety sytuacja prawna mamy nie jest najlepsza. Aktualnie nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu – jest traktowana jako osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego. Nadto orzeczono wobec niej eksmisję z lokalu z prawem do lokalu socjalnego. Wskazuje Pan, iż zawarto ugodę restrukturyzacyjną w przedmiocie spłaty zadłużenia. Nie znam treści tej ugody, stąd też nie mogę zająć wobec niej stanowiska. Sama ugoda nie może stanowić podstawy do żądania umowy najmu. Gmina prowadzi wieloletnie programy mieszkaniowe. Zawarcie takiej umowy wymaga spełnienia warunków dochodowych jak też wpisu na listę osób oczekujących. Wynika to z ograniczonej puli lokali do wynajmu.

Eksmisja do lokalu socjalnego

Mama może dochodzić zawarcia umowy lokalu socjalnego. Częstokroć lokal komunalny zostaje niejako przemianowany na lokal socjalny. Fizycznie nie dochodzi do zamiany lokalu, a osoba uprawniona pozostaje w tym samym lokalu jednakże ze statusem lokalu socjalnego. Wskazuje Pan, iż mamie udało się wygrać sprawę. Z opisu wynika jednak, że sąd orzekł jej eksmisję, wstrzymując wykonanie do czasu przedstawienia przez gminę lokalu socjalnego.

Obecnie sytuacja prawa mamy nie jest najlepsza – ma orzeczoną eksmisję, a jedynie wstrzymaną do zaoferowania lokalu socjalnego.

Lokal socjalny – warunki techniczne i bytowe

Lokal będący przedmiotem najmu socjalnego musi być lokalem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. W art. 22 tejże ustawy określone są wymagania techniczne i powierzchniowe, którym musi odpowiadać lokal, by mógł być przedmiotem najmu socjalnego. Lokal taki musi nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny. Powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Definiując „lokal” w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów ustawodawca nie zastrzegł, że musi się on „nadawać do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny”, odmiennie niż to ma miejsce w odniesieniu do lokalu będącego przedmiotem najmu socjalnego. Lokalem jest pomieszczenie, które rzeczywiście „służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych”, bez względu na jego stan techniczny i wyposażenie (zob. komentarz do art. 2, Nt 70-79).

Oceny, czy lokal nadaje się do zamieszkiwania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, dokonuje się na podstawie przepisów Prawa budowlanego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o normalizacji oraz Polskich Norm. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 1-2 Prawa budowlanego – w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszczalne są odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jednak nie może to powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.), oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Jak wynika z § 45 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne. Budynek mieszkalny, jeśli jest wyposażony w wanny, natryski lub umywalki, powinien mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody (§ 46 rozporządzenia). Budynek wyposażony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych (§ 47 rozporządzenia). Ponadto każdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi powinien mieć miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia odpadów i nieczystości, usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu (§ 48 rozporządzenia). Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny być także wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia (§ 49 rozporządzenia).

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu od gminy

Wymogi lokalu socjalnego są znacznie mniejsze niż lokalu komunalnego. Oczywiście mama może wnosić o zawarcie z nią umowy lokalu komunalnego, jednakże takowych co do zasady nie zawiera się z osobami eksmitowanymi. Polityka każdej gminy jest inna. Częstokroć jednak dochodzi do zamiany lokalu socjalnego na komunalny, ale wymaga to czasu i systematycznego regulowania opłat za mieszkanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl