Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szanse na wykup mieszkania komunalnego przez użytkownika nie najemcę

Autor: Tomasz Krupiński

Mieszkam z żoną i dorosłymi dziećmi w mieszkaniu komunalnym, ale chyba będę musiał to mieszkanie wykupić, gdyż miasto dąży do pozbycia się tych mieszkań. W związku z tym, że „wisi” nade mną komornik, czy mieszkanie może wykupić córka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szanse na wykup mieszkania komunalnego przez użytkownika nie najemcę

Zasady nabycia mieszkań komunalnych

Warunki i zasady sprzedaży mieszkań komunalnych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Dodatkowo, kwestie szczegółowe dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych określają poszczególne gminy w stosownych uchwałach rad gmin czy miast. Do sprzedaży może być przeznaczony lokal o uregulowanym stanie prawnym, a więc lokal położony w budynku stanowiący własność gminy, w stosunku do którego nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez gminę i do którego nie są zgłaszane żadne inne roszczenia. Ustawa w art. 34 ust. 3 stanowi, iż najemcy lokali mieszkalnych mają pierwszeństwo ich nabycia, jeśli najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Na tle pierwszeństwa przewidzianego w art. 34 ust. 1 pkt 3 należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Po pierwsze, pierwszeństwo z art. 34 ust. 1 pkt 3 dotyczy tylko najemców lokali mieszkalnych, a nie użytkowych.

Po drugie, małżonkowie wspólnie zajmujący lokal są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa była zawarta tylko przez jednego z nich. Oboje zatem korzystają z pierwszeństwa (tak też wyrok SN z 7 marca 2003 r., IV CKN 1842/2000, LexPolonica nr 363227, OSNC 2004, nr 5, poz. 84).

Po trzecie, w razie śmierci najemcy jego zstępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające albo przysposobione oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą, mieszkający z nim stale do chwili jego śmierci, wstępują w stosunek najmu lokalu oraz nabywają jego prawa i obowiązki związane z tym lokalem. Oznacza to, że wymienione osoby nabywają także uprawnienie z art. 34 ust. 1 pkt 3.

W postanowieniu z 11 września 2003 r. (III CZP 49/2003, LexPolonica nr 363934, OSNC 2004, nr 10, poz. 167) Sąd Najwyższy sformułował następujący pogląd: „Pierwszeństwo nabycia wyodrębnionego lokalu w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) oraz związane z nim roszczenie o zawarcie umowy bez przetargu przysługuje jedynie osobie, która wstąpiła w stosunek najmu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.), oraz osobie, która prawo do najmu uzyskała w drodze dziedziczenia przed wejściem w życie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy – prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 111, poz. 723)”.

Po czwarte, należy uznać za aktualną uchwałę Sądu Najwyższego z 15 września 1995 r. (III CZP 109/95, LexPolonica nr 307355, OSNC 1996, nr 1, poz. 5), w której sformułowano tezę, że: „Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jeden lokal (dom jednorodzinny), zajmowany w całości przez jednego najemcę, może być sprzedana przez gminę w trybie bezprzetargowym temu najemcy”. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 prowadzi to do wniosku, że pierwszeństwo przysługuje najemcy domu jednorodzinnego, w którym znajduje się jeden lokal zajmowany w całości przez jednego najemcę.

Niestety córka nie ma uprawnień do nabycia tego lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl