Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na wykup mieszkania komunalnego przez użytkownika nie najemcę

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-04-03

Mieszkam z żoną i dorosłymi dziećmi w mieszkaniu komunalnym, ale chyba będę musiał to mieszkanie wykupić, gdyż miasto dąży do pozbycia się tych mieszkań. W związku z tym, że „wisi” nade mną komornik, czy mieszkanie może wykupić córka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki i zasady sprzedaży mieszkań komunalnych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Dodatkowo, kwestie szczegółowe dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych określają poszczególne gminy w stosownych uchwałach rad gmin czy miast. Do sprzedaży może być przeznaczony lokal o uregulowanym stanie prawnym, a więc lokal położony w budynku stanowiący własność gminy, w stosunku do którego nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez gminę i do którego nie są zgłaszane żadne inne roszczenia. Ustawa w art. 34 ust. 3 stanowi, iż najemcy lokali mieszkalnych mają pierwszeństwo ich nabycia, jeśli najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Na tle pierwszeństwa przewidzianego w art. 34 ust. 1 pkt 3 należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Po pierwsze, pierwszeństwo z art. 34 ust. 1 pkt 3 dotyczy tylko najemców lokali mieszkalnych, a nie użytkowych.

Po drugie, małżonkowie wspólnie zajmujący lokal są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa była zawarta tylko przez jednego z nich. Oboje zatem korzystają z pierwszeństwa (tak też wyrok SN z 7 marca 2003 r., IV CKN 1842/2000, LexPolonica nr 363227, OSNC 2004, nr 5, poz. 84).

Po trzecie, w razie śmierci najemcy jego zstępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające albo przysposobione oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą, mieszkający z nim stale do chwili jego śmierci, wstępują w stosunek najmu lokalu oraz nabywają jego prawa i obowiązki związane z tym lokalem. Oznacza to, że wymienione osoby nabywają także uprawnienie z art. 34 ust. 1 pkt 3.

W postanowieniu z 11 września 2003 r. (III CZP 49/2003, LexPolonica nr 363934, OSNC 2004, nr 10, poz. 167) Sąd Najwyższy sformułował następujący pogląd: „Pierwszeństwo nabycia wyodrębnionego lokalu w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) oraz związane z nim roszczenie o zawarcie umowy bez przetargu przysługuje jedynie osobie, która wstąpiła w stosunek najmu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.), oraz osobie, która prawo do najmu uzyskała w drodze dziedziczenia przed wejściem w życie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy – prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 111, poz. 723)”.

Po czwarte, należy uznać za aktualną uchwałę Sądu Najwyższego z 15 września 1995 r. (III CZP 109/95, LexPolonica nr 307355, OSNC 1996, nr 1, poz. 5), w której sformułowano tezę, że: „Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jeden lokal (dom jednorodzinny), zajmowany w całości przez jednego najemcę, może być sprzedana przez gminę w trybie bezprzetargowym temu najemcy”. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 prowadzi to do wniosku, że pierwszeństwo przysługuje najemcy domu jednorodzinnego, w którym znajduje się jeden lokal zajmowany w całości przez jednego najemcę.

Niestety córka nie ma uprawnień do nabycia tego lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Brak zgody miasta na zamieszkanie w lokalu komunalnym

Moja ciocia po śmierci mojej mamy zameldowała mnie u siebie i przyjęła na wychowanie. Zameldowała mnie u siebie, gdy miałam 18 lat i od...

 

Prawo najmu lokalu komunalnego

Od 8 lat mój mąż opiekował się swoją chorobą na Alzheimera matką – mieszkał z nią w jej mieszkaniu komunalnym (ona była głównym...

 

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego ze względu na posiadanie innego lokalu

Mieszkam z mężem w mieszkaniu komunalnym od kilkudziesięciu lat. Pięć lat temu mąż w formie darowizny dostał mieszkanie po swojej mamie....

 

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego

Od 1995 r. jestem najemcą lokalu komunalnego. Tydzień temu otrzymałam wypowiedzenie umowy lokalu. Jako podstawę prawną wypowiedzenia gmina wskazała przepis...

 

Odpowiedzialność najemcy i osób zamieszkujących za zapłatę czynszu lokalu komunalnego

Jestem najemcą lokalu komunalnego, w którym mieszkała również moja siostra, oczekując na własny lokal komunalny. Wyprowadziła się do własnego...

 

Udostępnienie mieszkania komunalnego członkowi rodziny

Siostrze mojego narzeczonego parę lat temu przyznano mieszkanie z miasta. Obecnie ona wraz z rodziną przebywa za granicą. My pobierzemy się za 2...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »