Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trudności z zameldowaniem partnerki w mieszkaniu komunalnym

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-07-31

Mieszkam w lokalu komunalnym. Od kilku lat jestem związany z kobietą i chcieliśmy razem zamieszkać. Okazało się, że nie mam prawa nikogo zameldować w mieszkaniu, bo nie należy do mnie, a zamieszkiwanie partnerki u mnie grozi mi eksmisją. Wobec tego moja mama, która ma kilkupokojowe mieszkanie, zameldowała partnerkę u siebie, ale okazało się, że tam z kolei ona nie może mieszkać, gdyż urząd skarbowy może zażądać podatków od wynajmu, a nawet nałożyć na mamę karę pieniężną za niepłacenie takich podatków, gdyby to wyszło na jaw. Oczywiście moja partnerka nie byłaby najemcą, tylko współlokatorem, a mama nie ma zamiaru pobierać od niej żadnych opłat. Czy to się jednak da udowodnić? Czy rzeczywiście urząd skarbowy może zażądać płacenia podatków od wynajmu oraz nałożyć na mamę karę? Dodam, że moja partnerka formalnie jest mężatką. Ona nie chce wnieść sprawy rozwodowej, gdyż boi się orzeczenia sądu o jej winie (to on opuściła rodzinę). Co w tej sytuacji możemy zrobić?

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat

Zgodnie z treścią art. 711 Kodeksu cywilnego (K.c.): Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Umowa użyczenia motywowana jest najczęściej bezinteresownością i chęcią przyjścia z pomocą osobom bliskim. Ma na celu przysporzenie korzyści biorącemu, który bezpłatnie może korzystać z rzeczy użyczającego (uchwała SN z 5.3.2009 r., III CZP 6/09, Biul. SN 2009, Nr 3; wyr. SN z 3.12.2009 r., II CSK 550/09, Legalis). Przy pomocy umowy użyczenia realizowane są różne potrzeby i funkcje społeczne zwłaszcza w obrocie gospodarczym (np. użyczanie maszyn i innych urządzeń między przedsiębiorcami), w sferze kultury (np. w celach wystawowych), czy w sektorze usług, a także w stosunkach rodzinnych [zob. A. Kaźmierczyk, Umowa użyczenia s. 19 i n.; P. Gwoździewicz-Matan, Umowa użyczenia, s. 140 i n.].

Cechą charakterystyczną umowy użyczenia jest jej nieodpłatność. Polega ona na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz biorącego, które sprowadza się do możności korzystania przez niego z przedmiotu użyczenia. Umowa użyczenia nie może nakładać na biorącego obowiązku spełniania jakichkolwiek świadczeń na rzecz użyczającego (wyrok NSA z 10.10.2003 r., SA/Rz 2356/01, Legalis) ani na rzecz podmiotów trzecich (w tym w zakresie świadczeń publicznych). W związku z tym użyczenie nie może mieć zastosowania, gdy chodzi o ponoszenie kosztów i opłat przekraczających zwykłe utrzymanie rzeczy, które właściciel musiałby ponosić sam, gdyby nie oddał rzeczy do używania innej osobie (zob. wyrok SA w Warszawie z 18.3.2015 r., VI ACa 855/14, Legalis).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Do zawarcia umowy użyczenia, oprócz złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli, niezbędne jest wydanie biorącemu przedmiotu użyczenia. Stosunek użyczenia powstaje z chwilą wręczenia biorącemu tego przedmiotu. Umowa może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej.

Z uwagi na powyższe proponuję Państwo, aby mama zawarł z Pana partnerką umowę użyczenia, np. jego pokoju w swoim mieszkaniu, w którym partnerka będzie mogła przebywać. Umowa może być zawarta ustnie lub może być stwierdzona pismem – jest to forma lepsza dla celów dowodowych. Jak już podałam, jest to umowa nieodpłatna, która nie powoduje przysporzenia finansowego na rzecz użyczającego.

Co do obowiązku meldunkowego – jest to obowiązek administracyjny. Zgodnie z treścią art. 24 ustawy o ewidencji ludności:

„1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

2. Obowiązek meldunkowy polega na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego; (…).”

Mając natomiast na uwadze art. 33 ust. 1 powyższej ustawy: Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się. Zgodnie z tym czynność w postaci zameldowania lub wymeldowania stanowi czynność czysto administracyjną, która jest wymagana przez ustawodawcę w celu należytego ewidencjowania ludności.

Dlatego też jeżeli partnerka zmieni miejsce pobytu, to zgodnie z ww. przepisami administracyjnymi będzie musiała zameldować się w obecnym miejscu pobytu, a więc u Pana mamy. Jeżeli strony porozumiały się do nieodpłatności i życzliwego użyczenia mieszkania, to umowa użyczenia będzie jak najbardziej właściwa. Umowa użyczenia bowiem sprowadza się do motywowanego zazwyczaj chęcią pomocy lub inną bezinteresowną pobudką – przysporzenia przez użyczającego korzyści kontrahentowi (biorącemu). Użyczenie można więc także określić jako bezinteresowne pozbawienie się użytku ze strony użyczającego dla wygody biorącego (uchwała SN z 8.7.1992 r., III CZP 81/92, OSN 1993, Nr 3, poz. 30; wyr. SA w Łodzi z 7.5.2014 r., I ACa 1366/13, Legalis; wyr. SA w Szczecinie z 26.4.2013 r., I ACa 41/13, Legalis).

Na osobie użyczającej lokal mieszkalny nie ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Niezależnie od tego, komu lokal został użyczony – w takim przypadku nie ma znaczenia, czy taka osoba jest rodziną. Jeśli natomiast chodzi o osobę korzystającą z mieszkania na zasadzie nieodpłatnego użyczenia, a więc o partnerkę, to zawarcie takiej umowy wiąże się dla niej jedynie z obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to świadczenie nieodpłatne, a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Biorący w użyczenie powinien zatem ustalić przychód z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia – wysokość czynszu. Chodzi tu o czynsz obliczony na podstawie cen przeciętnego najmu w Państwa regionie dla danego mieszkania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sfinansowanie wykupu mieszkania komunalnego z bonifikatą w zamian za darowiznę

Od kilkunastu lat mieszkam wraz z żoną i córką w mieszkaniu komunalnym, gdzie zameldowani są również moi teściowie. Teściowa jest głównym...

Wniosek o mieszkanie komunalne a zarobki z zagranicy

Z powodu długu straciliśmy umowę najmu mieszkania komunalnego. Teraz zaległości są opłacone. Mąż pracuje za granicą, a ja tylko dorywczo, gdy go...

Czy mama może wykupić mieszkanie komunalne tylko na siebie?

Moi rodzice są najemcami mieszkania komunalnego (oboje widnieją na umowie). Wraz z mamą myślałyśmy o wykupie mieszkania. Rodzice mają...

Możliwość zostania najemcą mieszkania po śmierci mamy

Moja mama jest najemcą lokalu komunalnego. W tym mieszkaniu jestem zameldowana wraz z mężem. Ostatnio (ze względu na ciężki stan zdrowia mojej mamy)...

Jak nie stracić mieszkania od gminy?

Z żoną, teściową i rocznym dzieckiem mieszkamy w mieszkaniu po jej babci. Babcia przed śmiercią dostała wypowiedzenie najmu przez zaległości...

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?

Chciałabym wykupić mieszkanie komunalne. Głównym najemcą mieszkania jest mój ojciec, który żyje w konkubinacie z moją mamą. Czy mogę wykupić...

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu komunalnym z głównym najemcą może po śmierci głównego najemcy wykupić takie mieszkanie? Głównym najemcą jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »