Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Trudności z zameldowaniem partnerki w mieszkaniu komunalnym

Autor: Katarzyna Bereda

Mieszkam w lokalu komunalnym. Od kilku lat jestem związany z kobietą i chcieliśmy razem zamieszkać. Okazało się, że nie mam prawa nikogo zameldować w mieszkaniu, bo nie należy do mnie, a zamieszkiwanie partnerki u mnie grozi mi eksmisją. Wobec tego moja mama, która ma kilkupokojowe mieszkanie, zameldowała partnerkę u siebie, ale okazało się, że tam z kolei ona nie może mieszkać, gdyż urząd skarbowy może zażądać podatków od wynajmu, a nawet nałożyć na mamę karę pieniężną za niepłacenie takich podatków, gdyby to wyszło na jaw. Oczywiście moja partnerka nie byłaby najemcą, tylko współlokatorem, a mama nie ma zamiaru pobierać od niej żadnych opłat. Czy to się jednak da udowodnić? Czy rzeczywiście urząd skarbowy może zażądać płacenia podatków od wynajmu oraz nałożyć na mamę karę? Dodam, że moja partnerka formalnie jest mężatką. Ona nie chce wnieść sprawy rozwodowej, gdyż boi się orzeczenia sądu o jej winie (to on opuściła rodzinę). Co w tej sytuacji możemy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Trudności z zameldowaniem partnerki w mieszkaniu komunalnym

Umowa użyczenia rzeczy (lokalu)

Zgodnie z treścią art. 711 Kodeksu cywilnego (K.c.): Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Umowa użyczenia motywowana jest najczęściej bezinteresownością i chęcią przyjścia z pomocą osobom bliskim. Ma na celu przysporzenie korzyści biorącemu, który bezpłatnie może korzystać z rzeczy użyczającego (uchwała SN z 5.3.2009 r., III CZP 6/09, Biul. SN 2009, Nr 3; wyr. SN z 3.12.2009 r., II CSK 550/09, Legalis). Przy pomocy umowy użyczenia realizowane są różne potrzeby i funkcje społeczne zwłaszcza w obrocie gospodarczym (np. użyczanie maszyn i innych urządzeń między przedsiębiorcami), w sferze kultury (np. w celach wystawowych), czy w sektorze usług, a także w stosunkach rodzinnych [zob. A. Kaźmierczyk, Umowa użyczenia s. 19 i n.; P. Gwoździewicz-Matan, Umowa użyczenia, s. 140 i n.].

Cechą charakterystyczną umowy użyczenia jest jej nieodpłatność. Polega ona na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz biorącego, które sprowadza się do możności korzystania przez niego z przedmiotu użyczenia. Umowa użyczenia nie może nakładać na biorącego obowiązku spełniania jakichkolwiek świadczeń na rzecz użyczającego (wyrok NSA z 10.10.2003 r., SA/Rz 2356/01, Legalis) ani na rzecz podmiotów trzecich (w tym w zakresie świadczeń publicznych). W związku z tym użyczenie nie może mieć zastosowania, gdy chodzi o ponoszenie kosztów i opłat przekraczających zwykłe utrzymanie rzeczy, które właściciel musiałby ponosić sam, gdyby nie oddał rzeczy do używania innej osobie (zob. wyrok SA w Warszawie z 18.3.2015 r., VI ACa 855/14, Legalis).

Do zawarcia umowy użyczenia, oprócz złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli, niezbędne jest wydanie biorącemu przedmiotu użyczenia. Stosunek użyczenia powstaje z chwilą wręczenia biorącemu tego przedmiotu. Umowa może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej.

Z uwagi na powyższe proponuję Państwo, aby mama zawarł z Pana partnerką umowę użyczenia, np. jego pokoju w swoim mieszkaniu, w którym partnerka będzie mogła przebywać. Umowa może być zawarta ustnie lub może być stwierdzona pismem – jest to forma lepsza dla celów dowodowych. Jak już podałam, jest to umowa nieodpłatna, która nie powoduje przysporzenia finansowego na rzecz użyczającego.

Zobacz również: Kogo można zameldować w mieszkaniu komunalnym?

Obowiązek meldunkowy

Co do obowiązku meldunkowego – jest to obowiązek administracyjny. Zgodnie z treścią art. 24 ustawy o ewidencji ludności:

„1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

2. Obowiązek meldunkowy polega na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego; (…).”

Mając natomiast na uwadze art. 33 ust. 1 powyższej ustawy: Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się. Zgodnie z tym czynność w postaci zameldowania lub wymeldowania stanowi czynność czysto administracyjną, która jest wymagana przez ustawodawcę w celu należytego ewidencjowania ludności.

Dlatego też jeżeli partnerka zmieni miejsce pobytu, to zgodnie z ww. przepisami administracyjnymi będzie musiała zameldować się w obecnym miejscu pobytu, a więc u Pana mamy. Jeżeli strony porozumiały się do nieodpłatności i życzliwego użyczenia mieszkania, to umowa użyczenia będzie jak najbardziej właściwa. Umowa użyczenia bowiem sprowadza się do motywowanego zazwyczaj chęcią pomocy lub inną bezinteresowną pobudką – przysporzenia przez użyczającego korzyści kontrahentowi (biorącemu). Użyczenie można więc także określić jako bezinteresowne pozbawienie się użytku ze strony użyczającego dla wygody biorącego (uchwała SN z 8.7.1992 r., III CZP 81/92, OSN 1993, Nr 3, poz. 30; wyr. SA w Łodzi z 7.5.2014 r., I ACa 1366/13, Legalis; wyr. SA w Szczecinie z 26.4.2013 r., I ACa 41/13, Legalis).

Zobacz również: Zameldowanie na pobyt czasowy konsekwencje

Czy na osobie użyczającej ciąży obowiązek podatkowy

Na osobie użyczającej lokal mieszkalny nie ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Niezależnie od tego, komu lokal został użyczony – w takim przypadku nie ma znaczenia, czy taka osoba jest rodziną. Jeśli natomiast chodzi o osobę korzystającą z mieszkania na zasadzie nieodpłatnego użyczenia, a więc o partnerkę, to zawarcie takiej umowy wiąże się dla niej jedynie z obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to świadczenie nieodpłatne, a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Biorący w użyczenie powinien zatem ustalić przychód z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia – wysokość czynszu. Chodzi tu o czynsz obliczony na podstawie cen przeciętnego najmu w Państwa regionie dla danego mieszkania.

Zobacz również: Czy można wyrzucić kobietę z dzieckiem z wynajmowanego mieszkania?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl