Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa najmu z klauzulą prolongacyjną

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-02-24

Od prawie 10 lat wynajmuję spółce jako osoba fizyczna mieszkanie. Mamy stosowną umowę najmu, która jest na 10 lat i właśnie ten termin mija. W umowie jest napisane, że po upływie tego terminu „umowa zostanie zawarta na okres 10-letni, na warunkach obowiązujących w pierwszym okresie, o ile najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem pierwszego okresu którakolwiek ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia, że nie zgadza się na dojście do skutku nowej umowy najmu”. Termin składania oświadczenia minął, najemca nie złożył oświadczenia. Ja chciałbym przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach, ale najemca chce się wycofać, twierdząc, że skoro umowa jest z osobą fizyczną, to zapis o przedłużeniu umowy nie ma zastosowania, pomimo że nie wypełnili obowiązku przedłużenia pisemnego oświadczenia. Czy w tej sytuacji mogę dochodzić skutecznie zawarcia umowy na kolejne 10 lat na dawnych warunkach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa najmu z klauzulą prolongacyjną

Umowa najmu na czas określony

Spółka, która wynajmuje od Pana mieszkanie, oczywiście nie ma racji, tym bardziej że to nie ona jako najemca występuje tu w roli konsumenta.

W przytoczonym przez Pana przypadku zawarta na czas oznaczony umowa najmu, przewiduje tzw. klauzulę prolongacyjną. W jej wyniku dochodzi do automatycznego przedłużenia najmu na wskazany okres w braku wcześniejszych oświadczeń stron lub przynajmniej jednej z nich o niekontynuowaniu najmu. Umowy na czas oznaczony z zasady są nierozwiązywalne. Jest to podstawowa reguła prawa cywilnego. Zgodnie z art. 375 § 1 Kodeksu cywilnego, odnoszącego się do najmu w ogóle, § 3 tego artykułu dotyczy umów z czasem trwania oznaczonym i stanowi, że „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

W tym miejscu należy jeszcze przytoczyć przepisy dotyczące okresu trwania umów najmu oraz możliwości ich aneksowania i przedłużania. Zgodnie z art. 661 „najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony”.

Jednakże w niniejszej sprawie mamy do czynienia z umową zawartą na czas określony 10 lat i stąd dozwolona klauzula prolongacyjna przewidująca automatyczne przedłużenie umowy z braku jej wypowiedzenia w zakreślonym umową czasie. Zważywszy na fakt, że strony mogą swobodnie kreować łączący je stosunek prawny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony zawarły w umowie postanowienie, że będą przedłużać okres trwania łączącej ich umowy na kolejne lata przy spełnieniu się określonych przesłanek. W niniejszej sprawie strony – zgodnie z wymienioną wyżej zasadą swobody umów – postanowiły, że jeśli żadna ze stron nie zakomunikuje wyraźnie zakończenia stosunku prawnego po upływie wskazanego okresu, to umowa automatycznie przedłuży się na kolejny czas oznaczony. Informacja o rezygnacji miała zostać złożona także w określonym czasie, na co strony przystały, zawierając zgodnie umowę o określonej treści. Przedłużenie czasu trwania umowy na kolejny okres 10 lat powoduje, że umowa ta nadal będzie miała charakter umowy zawartej na czas oznaczony, a to łączy się z regułą o nierozwiązywalności tego rodzaju umów. Można by rozwiązać umowę przez wypowiedzenie tylko wówczas, jeśli umowa zawiera postanowienia o wypowiedzeniu, wskazując konkretne sytuacje, w jakich może to nastąpić. Zatem jeżeli umowa nie zawiera zapisów o możliwości jej wypowiedzenia w konkretnych sytuacjach, to w takim przypadku umowa będzie łączyć spółkę z Panem przez kolejne 10 lat bez możliwości wypowiedzenia. Nie wyłącza to jednak możliwości rozwiązania tej umowy za porozumieniem stron.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Rozwiązanie umowy najmu – moc prawna podpisów stron

Rozwiązanie umowy najmu – moc prawna podpisów stron

Umowa najmu mieszkania jest podpisana przez wynajmującego jako jedną stronę i dwie osoby niebędące małżeństwem jako najemca. Czy przy rozwiązaniu...

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji

Miesiąc temu zdałem mieszkanie, które wynajmowałem. Zostało wysprzątane, dodam też, że zrobiłem w nim niewielki remont na mój koszt, ale bez umowy...

Najem wspólnego mieszkania przez jednego małżonka

Najem wspólnego mieszkania przez jednego małżonka

Żona nie zgadza się na wynajem wspólnego mieszkania, generuje to koszty związane m.in. z opłatą administracyjną. Dojdą koszty ponownego podłączenia...

Jak domagać się zwrotu kaucji za wynajem mieszkania?

Jak domagać się zwrotu kaucji za wynajem mieszkania?

Jestem najemcą. Przez 2 lata wynajmowałem lokal mieszkalny. Nigdy nie zalegałem z czynszem i innymi płatnościami. W ostatnim miesiącu, gdy...

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?

Wynajmuję mieszkanie pewnemu panu. Umowa skończyła się. Pan już przed końcem umowy miał zaległości finansowe. Kilka razy mówił, że mi zapłaci, ale do...

Jak doręczyć lokatorce wymówieniem najmu?

Jak doręczyć lokatorce wymówieniem najmu?

Wynajmuję moje mieszkanie lokatorce, która zalega z opłatami za czynsz (3 miesiące). Chciałabym wypowiedzieć mieszkanie i odzyskać zaległe...

Roszczenie o odszkodowanie za wady mieszkania

Roszczenie o odszkodowanie za wady mieszkania

Pięć miesięcy temu sprzedałam mieszkanie, a w tej chwili kupujący przysłał mi list, w którym domaga się zwrotu 13 000 zł odszkodowania za...

Konfliktowi najemcy, jak rozwiązać umowę przed terminem?

Konfliktowi najemcy, jak rozwiązać umowę przed terminem?

Przed 5 miesiącami wynajęłam mieszkanie rodzinie z dwójką dzieci. Dwa miesiące temu najemcy zgłosili mi problem – popruła się kanapa. Mebel był...

Problem z zabudową balkonu

Problem z zabudową balkonu

Mam problem z zabudową balkonu. Otóż, odziedziczyłam mieszkanie po dziadkach, którzy kilka lat temu zabudowali sobie balkon szybami przesuwnymi. Teraz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »