Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uwzględnienie nadpłaty czynszu mieszkania komunalnego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-03-30 • Aktualizacja: 2021-07-03

Głównym najemcą lokalu komunalnego był mój ojczym, jestem tam zameldowana i mieszkałam z nim do chwili jego śmierci, teraz chcę zostać najemcą tego mieszkania. Mam tylko wątpliwości, czy nadpłata czynszu (wynikająca z ryczałtu za dostarczanie wody) będzie uwzględniona w moich opłatach czynszu, chodzi o spora kwotę. Od trzech lat wszystkie opłaty regulowane były przeze mnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uwzględnienie nadpłaty czynszu mieszkania komunalnego

Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym

W obecnym stanie prawnym (art. 691 Kodeksu cywilnego) w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują:

  • małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka (pasierb, pasierbica),
  • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą,

    – jednak pod warunkiem, że wyżej wymienieni uprawnieni stale faktycznie zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Wstąpienie w stosunek najmu oznacza, że wymienione wyżej osoby z chwilą śmierci najemcy wstępują w jego sytuację prawną jako najemcy, tzn. stają się najemcami na dotychczasowych warunkach.

Zgodnie z poglądem ukształtowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego (SN) stałe zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym oznacza, że lokal ten stanowi centrum życiowe określonej osoby, tj. miejsce, w którym koncentruje się na przykład życie dzieci obok rodziców, osoby nieporadnej przy osobie, która się nią opiekuje, itp. (przykładowo: wyrok SN z 8 stycznia 1976 r., sygn. akt I CR 926/75).

Natomiast nie ma znaczenia, czy osoba uprawniona posiadała w tym lokalu meldunek. Niezbędną i wystarczającą przesłanką jest fakt faktycznego (rzeczywistego) zamieszkiwania (tak SN w wyroku z 28 października 1980 r., sygn. akt III CRN 188/80).

Kontynuacja umowy najmu

Wstąpienie tych osób spełniających następuje z mocy samego prawa bez konieczności zawierania nowej umowy (stara umowa jest kontynuowana także w zakresie stawek czynszu). Nadto nie ma znaczenia, czy zmarły zajmował lokal na podstawie umowy najmu czy decyzji administracyjnej ani czy osoba uprawniona jest spadkobiercą zmarłego.

Co ważne, rozumiem, że zmarły ojczym był jedynym najemcą przedmiotowego lokalu? Powyższe zasady nie znajdą bowiem zastosowania w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.

Osoba bliska zmarłego najemcy wstępuje w jego prawa w takim zakresie, w jakim one mu przysługiwały (wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I CKN 1179/98). Tym samym prawa i obowiązki przysługujące najemcy ze stosunku najmu przechodzą na osoby bliskie najemcy, które stale mieszkały z nim do chwili jego śmierci. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się że wstąpienie w stosunek najmu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego, jest instytucją odrębną od dziedziczenia. Oznacza to, że najem lokalu mieszkalnego nie wchodzi w skład spadku po zmarłym najemcy, a jego przejście na inne osoby odbywa się na podstawie przepisu szczególnego, jakim jest wyżej powołany art. 691.

Zważywszy na powyższe, uważam, że przedmiotowa nadwyżka z tytułu rozliczenia wody powinna zostać potrącona z czynszem przysługującym gminie w następnych miesiącach (czyli gmina powinna obniżyć czynsz do wysokości nadwyżki), pod warunkiem, że najem nie wygaśnie z uwagi na wstąpienie osoby bliskiej.

Niemniej z ostrożności procesowej warto, by zachowała Pani dowody, iż czynsz był opłacany z Pani majątku. Zgodnie bowiem z art. 6881 § 1Kodeksu „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »