Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania komunalnego mimo prawa do mieszkania spółdzielczego w innym powiecie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-02

Posiadam tytuł prawny do mieszkania spółdzielczego w Bielsku-Białej, czy ten fakt uniemożliwi mi wykup mieszkania komunalnego w Krakowie, na które posiadam przydział i jestem w nim zameldowana? Mieszkanie spółdzielcze odziedziczyłam po zmarłej babce.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zgodnie z treścią zaskarżonej uchwały, Rada Miasta podjęła ją na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 u.s.g. oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.; zwana dalej „u.g.n.”. Wskazane przepisy określają kompetencje organów jednostek samorządu gminnego w zakresie gospodarowania mieniem gminnym, w tym kompetencje w zakresie ustalania zasad rozporządzania tym mieniem.

Z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a u.s.g. wynika, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Z art. 40 ust. 2 pkt 3 u.s.g. wynika zaś, że na podstawie u.s.g. organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminy.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków określone zostały w UCHWALE NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (tekst jednolity).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Gmina Miasta jest samodzielną osobą prawną (vide art. 2 ust. 2 u.s.g.), której przysługuje prawo własności nieruchomości. Jako właściciel mienia komunalnego ma wyłączną kompetencję do samodzielnego ustalania warunków sprzedaży tego mienia. W szczególności jest uprawniona do określenia mienia przeznaczonego do sprzedaży, czy objęcia go innymi czynnościami ze sfery prawa cywilnego. Treścią tego uprawnienia jest również możliwość określenia części mienia, które będzie wyłączone z obrotu cywilnoprawnego (wyłączenia przedmiotowe), a także ustalenie, czy w ramach sprzedaży udzielona zostanie bonifikata od ustalonej ceny. Będąc dysponentem mienia znajdującego się w gminnym zasobie nieruchomości uprawniony organ gminy może je przeznaczać do sprzedaży, wyłączać ze sprzedaży, a także ustalać cenę jego zbycia. W ten sposób każda gmina realizuje swoje uprawnienia właścicielskie. Uznanie, że organ gminy nie jest legitymowany do zmiany zasad dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy pozbawiałoby go możliwości decydowania o sposobie zarządzania majątkiem gminy.

Zgodnie z załącznikami, jakie musi Pani podpisać, składa Pani pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, czy jest Pani uprawnioną (współuprawnioną) z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego względnie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, na terenie województwa małopolskiego. Oraz czy posiada Pani tytuł prawny do nieruchomości (lub części nieruchomości) lub lokalu (dotyczy lokalu innego niż lokal objęty wnioskiem o nabycie) wykorzystywanych na cele mieszkaniowe położonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią uchwały, wyłącza się ze sprzedaży lokal w przypadku stwierdzenia, iż:

„najemca (wnioskodawca) po dacie wejścia w życie uchwały Nr XXII/190/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, tj. dniu 3 października 2003 r. zbył nieruchomość lub lokal wykorzystywane na cele mieszkaniowe położone na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub powiatów sąsiadujących z Gminą Miejską Kraków lub posiada tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu wykorzystywanych na cele mieszkaniowe położonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub powiatów sąsiadujących z Gminą Miejską Kraków.”.

Powiat bielski nie sąsiaduje z powiatem krakowskim, więc nie powinno być problemów z nabyciem lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podwyżka funduszu remontowego przez administrację w budynku komunalnym

Jestem właścicielem mieszkania w budynku komunalnym, który jest zarządzany przez administrację budynków komunalnych. Z całego budynku (12...

Generalny remont budynku w zasobach gminnych - prawa lokatorów

Mieszkamy w lokalu komunalnym z zasobów gminnych o pow. ok. 110 m2 (4 pokoje). Od wielu lat nasz budynek kwalifikuje się do remontu....

Czy mogę wymeldować syna z mieszkania komunalnego bez jego zgody?

Jestem zameldowany w mieszkaniu komunalnym. W tym mieszkaniu zameldowany jest również mój syn, który przebywa od pięciu lat w zakładzie karnym....

Mieszkanie za granicą a wykup lokalu komunalnego w Polsce

W 2013 r. otrzymałam przydział na lokal komunalny od gminy. Trzy lata później wyjechałam do Anglii do pracy. Wyszłam za mąż oraz w 2017 dostałam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »