Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Marek Gola • Opublikowane: 2020-03-20 • Aktualizacja: 2022-06-17

Mój 72-letni brat (emeryt) zajmuje mieszkanie od 1980 r., które otrzymał w przydziale od wówczas działającej w naszym mieście dużej firmy – przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego (później to przedsiębiorstwo się przekształciło i działało nadal pod inną nazwą). Czyli było to mieszkanie zakładowe. Następnie budynek został przejęty albo odkupiony przez spółdzielnię mieszkaniową. Obecnie brat jest najemcą. Spółdzielnia twierdzi, że to jest ich mieszkanie i nie ma możliwości przeniesienia własności. Jednak na co innego wskazywał artykuł w „Gazecie Wyborczej”, który sugerował taką możliwości przeniesienia własności lokalu w oparciu o art. 48 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2017 r., poz. 1596). Brat poszedł do spółdzielni mieszkaniowej z zapytaniem o tę możliwość. Odpowiedziano mu, że mieszkanie jest spółdzielni i możliwy jest tylko wykup za 350 tys. zł. O takich pieniądzach nie ma mowy. Byłabym wdzięczna za konkretne informacje, co można zrobić w sytuacji mojego brata.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Kiedy spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć z najemcą umowę przeniesienia własności lokalu? Zmiany w przepisach

Rzeczywiście w tej sprawie należy oprzeć się na treści znowelizowanego w 2017 r. art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych* i przeanalizować go w kontekście sytuacji Pani brata. Oto treść przywołanego przepisu:

„Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia, spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;

2) wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania:

a) wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku – jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie,

b) wynikającej z kosztów dokonanych przez spółdzielnię nakładów przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się lokal w zakresie, w jakim koszty te nie zostały uwzględnione w świadczeniach wynikających z umowy najmu oraz wynikającej z poniesionych przez spółdzielnię kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym i kosztów wynagrodzenia notariusza związanych z zawarciem umowy nabycia budynku – jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie.

Wysokość ustalonego przez spółdzielnię wkładu budowlanego wnoszonego przez najemców nie może przekraczać 5% aktualnej wartości rynkowej prawa odrębnej własności lokali zajmowanych przez tych najemców, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie.”

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że przepis mówi o przejęciu, a nie o nabyciu. Obecne brzmienie przepisu jest skutkiem noweli lipcowej z 2017 r. oraz poprzedzającego ją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14.02.2012 r., P 17/10 (OTK-A 2012/2, poz. 14), który uznał, że w zakresie, w jakim przepis art. 48 ust. 1 przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, powiązanej wyłącznie z obowiązkiem spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu (pkt 1 powołanego przepisu), jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji. Stracił on moc z dniem 29.02.2013 r. wobec nieuchwalenia nowego unormowania w tym przedmiocie. Wnioski o przewłaszczenie złożone do 29.02.2013 r. (do spółdzielni lub sądu) powinny być uwzględnione przez spółdzielnię bądź sąd na dotychczasowych zasadach, ale jeżeli nie doszło do tego do 9.09.2017 r., obowiązują unormowania aktualne.

Zobacz również: Wykupienie mieszkania spółdzielczego

Ważne: mieszkanie przejęte czy kupione przez spółdzielnię?

W przedstawionym opisie brak jest wskazania, czy budynek miał być przejęty, czy kupiony. I to należy ustalić, albowiem jeżeli byłby przejęty bezpłatnie, to wówczas zastosowanie znajdzie przepis art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo wezwać spółdzielnię do przedłożenia dokumentów, na podstawie których nastąpiło wejście w zasób spółdzielczy lokali, z których jeden to lokal Pani brata. On właśnie, jako członek spółdzielni, ma prawo żądać dostępu do takich informacji.

Dodam jeszcze, że najemca nie jest obowiązany do spłaty kosztów poniesionych przez spółdzielnię tytułem nakładów przeznaczonych na utrzymanie budynku w takiej części, w jakiej znalazły pokrycie w otrzymanej przez spółdzielnię premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130 i 1529).

* Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2018 r. Nr 0, poz. 845 t.j.)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »