Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup lokalu komunalnego wchodzącego w skład zasobów gminnych

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-02-25

Złożyłem wniosek o wykup lokalu komunalnego w 2012 r. Otrzymałem odpowiedź, że w związku z zaległościami z zapłatą czynszu mogę mieć problemy z wykupem. Po informacji o zaległościach natychmiast je opłaciłem. W tej chwili gmina w ogóle nie udziela informacji, czy lokal sprzeda czy nie. Mój blok znajduje się na liście bloków do wykupu. Czy gmina może w nieskończoność wydłużać okres oczekiwania?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Jeśli chodzi o wykup lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobów gminnych, to kwestię tę reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Powyższą regulację uzupełnia po pierwsze, ust. 4 wyżej cytowanego artykułu, który stanowi, iż najemców zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości (lokalowej) do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia; po drugie ust. 5 zgodnie z którym ww. uprawnieni korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Oznacza to, że nie najemca nie ma roszczenia do gminy, by ta sprzedała mu lokal mieszkalny. Uprawnienie najemcy do skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu aktualizuje się dopiero wtedy, gdy zajmowany przez niego – konkretnie – lokal mieszkalny gmina przeznaczy do zbycia. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego. Przykładowo w orzeczeniu z dnia 12 marca 2003 r., sygn. akt III CKN 857/2000, Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż „Ustawowe pierwszeństwo przewidziane w art. 34 ust. 1 pkt 2 u.g.n. [ustawy o gospodarce nieruchomościami] nie jest równoznaczne z roszczeniem, nie jest bowiem prawem podmiotowym, z którego wynikałoby roszczenie przymuszające właściciela do sprzedaży nieruchomości”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W celu skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, który został przeznaczony do zbycia należy spełnić wymagane warunki, mianowicie: w terminie określonym w zawiadomieniu gminy (nie krótszym niż 21 dni) złożyć wniosek o nabycie i równocześnie wyrazić zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w umowie.

Jeśli uprawniony do skorzystania z pierwszeństwa nie dopełni wszystkich powyższych wymogów, traci prawo do skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu.

Tym samym procedurę sprzedaży faktycznie rozpoczyna dopiero zawiadomienie na piśmie o przeznaczeniu konkretnego lokalu mieszkalnego na sprzedaż, co, jak domniemam z treści pytania, w Pana przypadku jeszcze nie nastąpiło. Niemniej proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie ww. faktu.

Niestety najemca nie żadnych środków prawnych, by zmusić gminę do przyspieszenia sprzedaży mu najętego lokalu, gdyż sprawy związane z wykupem lokalu należą do sfery cywilno-prawnej i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje prawo pierwszeństwa w jego nabyciu dopiero po otrzymaniu zawiadomienia na piśmie o przeznaczeniu tego lokalu mieszkalnego do zbycia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »