Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykup lokalu komunalnego wchodzącego w skład zasobów gminnych

Autor: Monika Cieszyńska

Złożyłem wniosek o wykup lokalu komunalnego w 2012 r. Otrzymałem odpowiedź, że w związku z zaległościami z zapłatą czynszu mogę mieć problemy z wykupem. Po informacji o zaległościach natychmiast je opłaciłem. W tej chwili gmina w ogóle nie udziela informacji, czy lokal sprzeda czy nie. Mój blok znajduje się na liście bloków do wykupu. Czy gmina może w nieskończoność wydłużać okres oczekiwania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup lokalu komunalnego wchodzącego w skład zasobów gminnych

Nabycie lokalu mieszkaniowego

Jeśli chodzi o wykup lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobów gminnych, to kwestię tę reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Powyższą regulację uzupełnia po pierwsze, ust. 4 wyżej cytowanego artykułu, który stanowi, iż najemców zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości (lokalowej) do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia; po drugie ust. 5 zgodnie z którym ww. uprawnieni korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Oznacza to, że nie najemca nie ma roszczenia do gminy, by ta sprzedała mu lokal mieszkalny. Uprawnienie najemcy do skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu aktualizuje się dopiero wtedy, gdy zajmowany przez niego – konkretnie – lokal mieszkalny gmina przeznaczy do zbycia. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego. Przykładowo w orzeczeniu z dnia 12 marca 2003 r., sygn. akt III CKN 857/2000, Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż „Ustawowe pierwszeństwo przewidziane w art. 34 ust. 1 pkt 2 u.g.n. [ustawy o gospodarce nieruchomościami] nie jest równoznaczne z roszczeniem, nie jest bowiem prawem podmiotowym, z którego wynikałoby roszczenie przymuszające właściciela do sprzedaży nieruchomości”.

Pierwszeństwo nabycia lokalu mieszkalnego

W celu skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, który został przeznaczony do zbycia należy spełnić wymagane warunki, mianowicie: w terminie określonym w zawiadomieniu gminy (nie krótszym niż 21 dni) złożyć wniosek o nabycie i równocześnie wyrazić zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w umowie.

Jeśli uprawniony do skorzystania z pierwszeństwa nie dopełni wszystkich powyższych wymogów, traci prawo do skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu.

Tym samym procedurę sprzedaży faktycznie rozpoczyna dopiero zawiadomienie na piśmie o przeznaczeniu konkretnego lokalu mieszkalnego na sprzedaż, co, jak domniemam z treści pytania, w Pana przypadku jeszcze nie nastąpiło. Niemniej proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie ww. faktu.

Niestety najemca nie żadnych środków prawnych, by zmusić gminę do przyspieszenia sprzedaży mu najętego lokalu, gdyż sprawy związane z wykupem lokalu należą do sfery cywilno-prawnej i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje prawo pierwszeństwa w jego nabyciu dopiero po otrzymaniu zawiadomienia na piśmie o przeznaczeniu tego lokalu mieszkalnego do zbycia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl