Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania spółdzielczego według wartości rynkowej

Marek Gola • Opublikowane: 2016-02-22

Czy mam prawo jako najemca mieszkania spółdzielczego do wykupu tego mieszkania według wartości rynkowej? Jak powinna przebiegać procedura? Czy spółdzielnia może odmówić sprzedaży? Nadmieniam, że nie jestem członkiem spółdzielni.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup mieszkania spółdzielczego według wartości rynkowej

Przenoszenie własności lokalu

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Najistotniejszym z punktu widzenia Pana interesu przepisem prawa jest art. 48 ust 1 ustawy, zgodnie z którym „na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;

2) wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie”.

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, iż zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt V CSK 129/11, „uprawnienie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego do żądania przeniesienia własności lokalu”.

Zasadne jest zatem ustalenie, jaka jest historia budynku, w którym znajduje się Pana mieszkanie. W uzasadnieniu wspomnianego wyroku wskazuje się, iż „art. 48 ust. 1 u.s.m. nie można interpretować dla najemcy korzystniej niż dla właściciela (spółdzielni mieszkaniowej). Przede wszystkim przepis ten należy wykładać ściśle, zgodnie z jego treścią, a wskazuje ona, że preferencja dla najemcy dotyczy tylko lokalu mieszkalnego, który został przejęty przez spółdzielnię od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej”.

Lokale mieszkaniowe w dyspozycji zakładów pracy

Jak podkreśla się w literaturze, „normatywne określenie »mieszkań zakładowych« było zawarte w art. 55 już nieobowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (tekst jedn.: Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1988 r.). W rozumieniu tego przepisu prawa mieszkaniami zakładowymi były lokale mieszkalne znajdujące się w dyspozycji zakładów pracy będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, oddawane w najem na podstawie umowy najmu ich pracownikom lub innym osobom świadczącym pracę na rzecz tych zakładów. W dyspozycji zakładów pracy znajdowały się lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących ich własność albo pozostających w ich zarządzie lub użytkowaniu oraz lokale mieszkalne wybudowane bądź uzyskane przez zakłady pracy z ich środków pieniężnych” (A. Stefaniak, Komentarz do art.48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 2014.05.01)

W chwili obecnej zasadne jest zatem ustalenie, jaki charakter prawny ma budynek, w którym znajduje się Pana lokal mieszkalny. Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, to spółdzielnia jest obowiązana do zawarcia takiej umowy. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na którego rzecz spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kupno na kredyt mieszkania spółdzielczego

Kupno na kredyt mieszkania spółdzielczego

Zamierzam kupić mieszkanie w bloku spółdzielczym. Obecny właściciel posiada spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie kupuję na kredyt...

Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu

Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu

Mieszkanie, w którym jest zameldowana moja żona, zostało sprzedane. Żona zapisała to mieszkanie synowi z pierwszego małżeństwa i on je...

Umowa najmu mieszkania i rozliczenia ze skarbówką

Umowa najmu mieszkania i rozliczenia ze skarbówką

Posiadam mieszkanie własnościowe w bloku i chciałabym je wynajmować. Czy muszę zgłosić to do skarbówki i jaką powinnam zawrzeć umowę...

Zwolnienie z opłat za fundusz remontowy

Zwolnienie z opłat za fundusz remontowy

W 2009 roku wykupiłam wraz z mężem mieszkanie spółdzielcze, w którym mieszkaliśmy od 1981 roku za kwotę 12 tysięcy złotych. W związku...

Ugoda z TBS w sprawie długów za czynsz

Ugoda z TBS w sprawie długów za czynsz

Moja pytanie brzmi: jak dojść do ugody z TBS w sprawie długów za czynsz?. Moje mieszkanie należy do TBS-u, choć nie zawsze tak było.Z powodu straty...

Jak zachować mieszkanie komunalne przy jednoczesnym zakupie innego mieszkania?

Jestem najemcą lokalu komunalnego w gminie. Wraz ze mną mieszka moja żona oraz nasze dziecko. Zaczęliśmy zamieszkiwać w tym lokalu jeszcze przed...

 

Przywrócenie lokatorskiego prawa do lokalu

Przywrócenie lokatorskiego prawa do lokalu

Czy osoba, która utraciła w 1999 roku spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, może starać się o przywrócenie tego prawa na podstawie art. 7...

Jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Jestem właścicielką mieszkania (odrębna własność), które posiada księgę wieczystą. Aktualnie jestem członkiem spółdzielni, ale nie widzę żadnych...

Zbyt niska balustrada balkonowa w spółdzielni mieszkaniowej

Zbyt niska balustrada balkonowa w spółdzielni mieszkaniowej

Wynająłem mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. Po podpisaniu umowy oraz otrzymaniu kluczy do mieszkania stwierdziłem i powiadomiłem spółdzielnię...

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Chcę spisać umowę najmu okazjonalnego od nowego roku. Mam już oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Kiedy murze spisać umowę najmu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »