Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykup mieszkania spółdzielczego według wartości rynkowej

Marek Gola • Opublikowane: 2016-02-22 • Aktualizacja: 2022-06-17

Czy mam prawo jako najemca mieszkania spółdzielczego do wykupu tego mieszkania według wartości rynkowej? Jak powinna przebiegać procedura? Czy spółdzielnia może odmówić sprzedaży? Nadmieniam, że nie jestem członkiem spółdzielni.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup mieszkania spółdzielczego według wartości rynkowej

Przenoszenie własności lokalu

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Najistotniejszym z punktu widzenia Pana interesu przepisem prawa jest art. 48 ust 1 ustawy, zgodnie z którym „na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;

2) wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie”.

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, iż zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt V CSK 129/11, „uprawnienie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego do żądania przeniesienia własności lokalu”.

Zasadne jest zatem ustalenie, jaka jest historia budynku, w którym znajduje się Pana mieszkanie. W uzasadnieniu wspomnianego wyroku wskazuje się, iż „art. 48 ust. 1 u.s.m. nie można interpretować dla najemcy korzystniej niż dla właściciela (spółdzielni mieszkaniowej). Przede wszystkim przepis ten należy wykładać ściśle, zgodnie z jego treścią, a wskazuje ona, że preferencja dla najemcy dotyczy tylko lokalu mieszkalnego, który został przejęty przez spółdzielnię od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej”.

Zobacz również: Rezygnacja z funduszu remontowego

Lokale mieszkaniowe w dyspozycji zakładów pracy

Jak podkreśla się w literaturze, „normatywne określenie »mieszkań zakładowych« było zawarte w art. 55 już nieobowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (tekst jedn.: Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1988 r.). W rozumieniu tego przepisu prawa mieszkaniami zakładowymi były lokale mieszkalne znajdujące się w dyspozycji zakładów pracy będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, oddawane w najem na podstawie umowy najmu ich pracownikom lub innym osobom świadczącym pracę na rzecz tych zakładów. W dyspozycji zakładów pracy znajdowały się lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących ich własność albo pozostających w ich zarządzie lub użytkowaniu oraz lokale mieszkalne wybudowane bądź uzyskane przez zakłady pracy z ich środków pieniężnych” (A. Stefaniak, Komentarz do art.48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 2014.05.01)

W chwili obecnej zasadne jest zatem ustalenie, jaki charakter prawny ma budynek, w którym znajduje się Pana lokal mieszkalny. Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, to spółdzielnia jest obowiązana do zawarcia takiej umowy. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na którego rzecz spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zobacz również: Wykup mieszkania od spółdzielni

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »