Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykupienie mieszkania komunalnego od kuzyna

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-07 • Aktualizacja: 2021-03-30

Chcę kupić mieszkanie komunalne od kuzyna, który jest głównym najemcą przedmiotowego mieszkania. Pieniądze na wykup będę wykładała ja. Ponieważ istnieje ograniczenie w zbyciu mieszkania przez wykupującego przez kilka lat, nie wiem, jak się dobrze zabezpieczyć, aby po okresie, w którym mieszkania zbyć, nie można, stało się ono na pewno moją własnością.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu

Mieszkanie wykupić może zasadniczo najemca. Ustawa w art. 34 ust. 1 pkt 3 przyznaje najemcy lokalu mieszkalnego zawartego na czas nieoznaczony prawo pierwszeństwa w jego nabyciu oraz stanowi, że zbycie lokalu na rzecz innych osób niż wymienione w ust. 1 i 2 ustawy (tj. osoby, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy tej ustawy bądź też poprzedniego właściciela zbywanej nieruchomości albo jego spadkobiercy) nie może nastąpić z pominięciem przysługującego najemcy prawa pierwszeństwa w jego nabyciu. W przypadku naruszenia tych przepisów gmina ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

 

Sprawa nie jest prosta. Po pierwsze przed wykupem mieszkania komunalnego nie możecie podpisać nawet umowy przedwstępnej na mocy której obecny najemca – po wykupie i upływie 5 lat – zobowiąże się do sprzedaży mieszkania.

 

Taką umowę można zawrzeć dopiero po wykupie mieszkania, ale skoro to Pani wykłada pieniądze na mieszkanie, to warto byłoby zabezpieczyć się umową pożyczki, z wpisem na hipotekę po wykupie mieszkania.

 

Zabezpieczanie wierzytelności

Zgodnie z przepisem art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

 

Przepis art. 69 stanowi zaś, że hipoteka zabezpiecza mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki oraz o przyznane koszty postępowania, jak również inne roszczenia o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

 

Art. 110 stanowi realizację normy wynikającej z art. 68 ust. 1–3 powołanej ustawy stanowiącej, że hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również przyszłą do oznaczonej sumy, wyrażonej w tej samej walucie co wierzytelność. Pozwala bowiem wierzycielowi na uzyskanie wpisu hipoteki na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę wpisu

 

W grę wchodzi także umowa zobowiązująca do zwrotu pożyczki z odsetkami czy karą umowną gdyby ze zobowiązania się najemca nie wywiązał. Co więcej – co prawda jest ograniczenie w zbywaniu mieszkań wykupionych od gminy, ale nie zawsze skutkuje to obowiązkiem zwrotu bonifikaty.

 

Stosownie do art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

 

Według 2a art. 68 ustawy powyższego przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:

 

  1. zbycia na rzecz osoby bliskiej;

  2. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

  3. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;

  4. zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;

  5. sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

 

Jeśli środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone przez obecnego najemcę na nabycie innego lokalu, to nie będzie zwracał bonifikaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »