Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego które przebywają za granicą

Autor: Grzegorz Partyka

Wraz z mężem zajmujemy mieszkanie komunalne. Oboje jesteśmy jego najemcami. Mamy dwie dorosłe córki, które pracują za granicą. Przyjeżdżają do nas na dłużej latem i na święta. Jedna z nich z pewnością kiedyś wrócić do Polski. Ostatnio gmina nakazała wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego, ponieważ tu nie zamieszkują. Chciałabym wiedzieć, jak będzie z tym mieszkaniem za jakiś czas, kiedy jedna z córek wróci i będzie mieszkać ze nami, czy będzie mogła wstąpić w stosunek najmu? Gmina ma sprawdzać, czy córki tu przebywają. Jak mam rozmawiać z tymi urzędnikami, jakie mam prawa? Dodam, że nasze obie córki nie są zamężne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego które przebywają za granicą

Wymeldowanie z urzędu osoby niezamieszkującej

Nie znam przepisu, na mocy którego gmina mogłaby nakazać wymeldowanie osoby. Natomiast może zrobić to z urzędu, na mocy art. 35 ustawy o ewidencji ludności. Przepis ten ma następujące brzmienie: „Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”. Wobec powyższego, jeżeli gmina uzna, że córki Państwa zaniechały dopełnienia obowiązku wymeldowania się z miejsca pobytu stałego, wskazanego w art. 33 przedmiotowej ustawy, to może wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie ich wymeldowania.

Pobytem stałym, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Aby więc stwierdzić opuszczenie miejsca pobytu, należy stwierdzić fizyczne przebywanie osoby w innym miejscu oraz zamiar stałego związania się z tym innym miejscem, urządzenia w nim swego trwałego centrum życiowego.

Zobacz również: Jak wymeldować osobę z mieszkania komunalnego?

Czasowy wyjazd za granicę

W przypadku sprawdzenia pobytu przez gminę powinni wobec tego Państwo wykazywać, że córki nie wyjechały na stałe, lecz jedynie czasowo, że w Państwa mieszkaniu mają swe centrum życiowe i do tego mieszkania zamierzają powrócić na stałe. Bowiem sam fakt nieprzebywania w miejscu stałego pobytu nie przesądza o trwałym opuszczeniu lokalu. Koniecznym warunkiem jest zobiektywizowanie się zamiaru trwałego opuszczenia miejsca pobytu stałego, o czym decydują okoliczności takie jak powód opuszczenia, możliwości dostępu do lokalu, wola powrotu, utrzymywanie związków z miejscem stałego pobytu, jak również pogodzenie się z dalszym niezamieszkiwaniem w nim (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2019 r., III SA/Łd 820/18).

Zobacz również: Zameldowanie na pobyt czasowy

Wstąpienie w stosunek najmu mieszkania komunalnego

Jeżeli chodzi o wstąpienie w stosunek najmu, to zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego – art. 691 K.c. stanowi, że w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Fakt zameldowania lub jego braku nie przesądza o możliwości wstąpienia w stosunek najmu, gdyż jest to jedynie czynność administracyjna i niekoniecznie musi być zgodna ze stanem faktycznym. W razie śmierci głównego najemcy badaniu będzie podlegać pokrewieństwo (lub pozostawanie we wspólnym pożyciu) oraz fakt zamieszkiwania osoby z najemcą. Wobec tego, nawet jeżeli Pani córki będą zameldowane w mieszkaniu, a nie będą w nim zamieszkiwać, i tak nie będą mogły wstąpić w stosunek najmu w Pani miejsce. I odwrotnie: będą mogły to zrobić, nawet jeśli nie będą zameldowane, lecz będą w przedmiotowym mieszkaniu mieszkać.

Podsumowując: Gmina nie może nakazać wymeldowania córek, lecz może je wymeldować z urzędu po stwierdzeniu, że nie mieszkają w Pani lokalu i nie mają zamiaru tam zamieszkiwać w przyszłości. Natomiast jeśli nawet będą nadal tam zameldowane, lecz będą stale przebywać poza granicami kraju, to nie będą mogły wstąpić w stosunek najmu w Pani miejsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl