Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wymeldowanie osób, które dawno temu się wyjechały za granicę

• Opublikowane: 2022-10-17 • Autor: Tomasz Krupiński

Syn i synowa wyjechali za granicę. Nie mam z nimi kontaktu już 13 lat. Czy mogę ich wymeldować osobiście, skoro dawno temu się wyprowadzili? Jestem właścicielem lokalu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie osób, które dawno temu się wyjechały za granicę

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zwanej dalej ustawą. Zgodnie z treścią przepisu art. 36 ustawy obywatel polski ma obowiązek zgłosić fakt wyjazdu za granicę, w przypadkach gdy planowany jest on na czas dłuższy niż 6 miesięcy, oraz wymóg zgłaszania powrotu.  Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu. Nie ma wątpliwości, że obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu stanowi kategorię obowiązku meldunkowego.

Obowiązek meldunkowy

„Obowiązek meldunkowy, obejmuje poza obowiązkiem zameldowania na pobyt i wymeldowania z tego pobytu, również obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej . Obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej uaktualnia się w dwóch sytuacjach, a mianowicie, gdy:

1) dotyczy wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu poza jego granicami;
2) dotyczy wyjazdu poza granice kraju bez zamiaru stałego pobytu za granicą, ale na okres dłuższy niż 6 miesięcy”.
 

Powyższy przepis wskazuje zatem, że obowiązek zgłoszenia wyjazdu z kraju pojawia się w odniesieniu do wyjazdów, które planowane są na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgłoszenie wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicami wskazuje na definitywny charakter opuszczenia kraju i oznacza chęć zerwania wszelkich więzi dotychczas łączących daną osobę z Rzecząpospolitą Polską, takich jak: miejsce zamieszkania, miejsce pracy w Polsce, często obywatelstwo polskie. Potwierdzeniem tego ostatecznego charakteru wyjazdu z Polski „na stałe” jest fakt, że z mocy art. 36 ust. 1 zdanie drugie takie zgłoszenie wyjazdu poza granice kraju skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego i stałego. Wyjeżdżając za granicę, obywatel polski rezygnuje z miejsca zamieszkania w kraju, a zatem odpada przesłanka jego zameldowania w miejscu pobytu stałego i czasowego. Czynności wymeldowania organ dokona automatycznie, z urzędu, z momentem dokonania przez osobę zgłoszenia wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza granicami Polski. W orzecznictwie, które zapadło na podstawie art. 15 ust. 3, wskazywano, że „zaniechanie wykonania obowiązku zgłoszenia wyjazdu za granicę nie ma żadnego wpływu na ustalenie przesłanek wymeldowania z pobytu stałego. Wyjazd za granicę nie jest bowiem równoznaczny z opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu stałego, uzasadniającym wymeldowanie”

Wniosek o wymeldowanie

Wniosek o wymeldowanie będzie mógł złożyć każdy, kto wykaże jakikolwiek tytuł prawny do lokalu, w którym była zameldowana osoba. Z art. 35 wynika, że organ gminy wydaje decyzję w sprawie wymeldowania z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu, wskazanego w art. 28 ust. 2. Wymeldowanie, na gruncie komentowanej regulacji prawnej, następuje w formie decyzji administracyjnej. Reasumując, jak najbardziej może Pan wymeldować syna i synową z mieszkania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl