Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie lokalu komunalnego z powodu długów a eksmisja

• Autor: Michał Kowalski

Dostałam wypowiedzenie lokalu komunalnego z powodu długów, których nie jestem w stanie spłacać. Mam dwoje małych dzieci. Czy dojdzie do eksmisji? Czy mogę starać się o mieszkanie socjalne, pisać do sądu? Mój dochód to tylko zasiłki od państwa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie lokalu komunalnego z powodu długów a eksmisja

Prawo do lokalu socjalnego

Wraz z wypowiedzeniem umowy najmu otrzymała Pani żądanie opuszczenia go oraz przekazania administratorowi. Może Pani to uczynić, aczkolwiek nie musi.

 

Gdy dojdzie do rozwiązania umowy – przestanie Pani mieć tytuł prawny do zajmowania lokalu. O ile nadal będzie Pani w nim zamieszkiwać, administrator:

 

  1. naliczy Pani odszkodowanie za bezumowne korzystanie z niego oraz

  2. wystąpi do sądu o orzeczenie eksmisji.

 

W trakcie procesu sąd z urzędu bierze pod uwagę sytuacje Pani z dziećmi i orzeka o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub jego braku.

Jak Pani wskazuje – ma Pani dwoje małych dzieci. Zapewne są małoletnie, uczące się.

 

Według ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 14. 1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

2. Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.

3. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.

4. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. O pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały –chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

6. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

7. Przepisu ust.4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego”.

Zobacz również: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego

Wyrok nakazujący opuszczenie lokalu

Jak z tego wynika, dopiero w ramach procesu o eksmisję możliwe jest uzyskanie prawa do lokalu socjalnego. Pisanie do sądu obecnie nie jest celowe ani sensowne. Przed sądem nie toczy się proces o eksmisję i sąd pozostawi Pani pismo bez rozpoznania.

 

Wszak przepis mówi „w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego” – dopiero gdy wyda wyrok nakazujący eksmisję, to orzeka o prawie do lokalu socjalnego.

 

Może Pani ubiegać się o taki lokal w chwili obecnej, ale z uwagi na istniejące zaległości – raczej nie spotka się to z przychylną reakcją administratora komunalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl