Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyprowadzenie się męża z mieszkania komunalnego

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2018-03-21

Mam problem związany z wyprowadzeniem się męża i jego meldunkiem w mieszkaniu. Oboje z mężem jesteśmy głównymi najemcami mieszkania komunalnego, jednak pięć lat temu mąż wyprowadził się i wynajmuje inne mieszkanie. Czy mam prawo starać się o wymeldowanie męża?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Pięć lat (zwłaszcza w przypadku udowodnienia zamieszkiwania „pod innym adresem”) to okres wystarczająco długi dla uzasadnienia wniosku o wymeldowanie. Każdy organ władzy publicznej – np. prezydent miasta lub burmistrz (a faktycznie na ogół towarzyszący mu aparat administracyjny) – ma prawny obowiązek przyjąć wniosek lub inne pismo. Pani jest uprawniona zawnioskować o wymeldowanie „z tego adresu” każdego, kto nie mieszka w danym mieszkaniu – niezależnie od przysługiwania prawa najmu danej osobie (należałoby wskazać aktualny adres Pani męża).

Zagadnienia meldunkowe uregulowano głównie w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (zwłaszcza w jej artykule 24 i następnych).

Artykuł 27 tej ustawy stanowi:

„1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.”

Proszę zwrócić uwagę na treść art. 25 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.): „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Natomiast art. 25 ustęp 1 ustawy o ewidencji ludności brzmi: „Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności, Pani mąż już dawno temu powinien wypełnić ciążący na nim obowiązek meldunkowy – podejmując starania o wymeldowanie z mieszkania komunalnego oraz o zameldowanie „pod nowym adresem”. Skoro Pani mąż nie dopełnił obowiązku meldunkowego, to Pani (nie tylko jako osoba mieszkająca w danym mieszkaniu komunalnym) jest uprawniona zawnioskować o wymeldowanie go „z tego adresu”. Decyzję administracyjną w „sprawie meldunkowej” powinien wydać organ administracji publicznej szczebla gminnego (np. burmistrz lub prezydent miasta).

Proszę mieć na uwadze także to, że zameldowanie (choć ważne) nie stanowi tytułu prawnego do lokalu. Pani mąż nawet po wymeldowaniu go będzie nadal oficjalnie jednym z najemców danego mieszkania komunalnego; określenie „główny najemca” jest potoczne i nie znajduje odzwierciedlenia w szczególnie ważnych dokumentach. Nie można wykluczyć, że z wymeldowaniem Pani męża z „tego adresu” będą się wiązały określone inne czynności. Przykładowo: dążenie urzędników miejskich do rozwiązania umowy najmu mieszkania komunalnego.

Warto zwrócić uwagę także na brzmienie artykułu 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (skrótowo: K.r.o.): „Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego”.

W dotyczących mieszkań komunalnych uchwałach gmin na ogół zawiera się postanowienia dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli najemcy przysługuje tytuł prawny do innego mieszkania (z którego najemca mógłby skorzystać). Przysługiwanie tytułu prawnego do lokalu komunalnego może uprawniać Pani męża do korzystania z niego, zaś przysługiwanie Pani mężowi tytułu prawnego do innego mieszkania może uprawniać Panią do korzystania z tamtego mieszkania.

O ile poprawnie zrozumiałem Pani słowa, to w Państwa małżeństwie doszło do separacji faktycznej. Taki stan rzeczy może być różnie traktowany przez osoby trzecie (np. przedstawicieli gminy, do której należy dane mieszkanie komunalne). Dlatego proszę rozważyć sformalizowanie określonych zagadnień.

Być może Pani mąż zgodziłby się (w formie pisemnej) na to, by wyłącznie Pani stała się najemcą odnośnego mieszkania komunalnego. Być może zasadne okazałoby się wystąpienie z powództwem o ustalenie, że tylko Pani przysługuje status najemcy tegoż mieszkania; konstrukcję prawną powództwa o ustalenie zawarto w artykule 189 Kodeksu postępowania cywilnego.

W grę mogłoby wchodzić również wytoczenie powództwa o orzeczenie separacji (art. 611 i następne K.r.o.). Także w sprawach o separację może mieć odpowiednie zastosowanie art. 58 K.r.o.

Jego § 2 stanowi: „Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

Z kolei § 4 artykułu 58 K.r.o. ma treść: „Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej”.

Ewentualne orzeczenie separacji skutkowałoby ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej (o ile ona ma miejsce w Państwa małżeństwie) oraz brakiem możliwości dziedziczenia z ustawy – art. 9351 K.c. („Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji”).

Z całą pewnością znalazła się Pani w sytuacji, która wiąże się z podejmowaniem poważnych decyzji. Dlatego zachęcam do opracowania strategii działania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »