Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok eksmisji z lokalu z tytułu zadłużenia

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2019-08-26

Moja żona wraz z trójką dorosłych dzieci dostała wyrok eksmisji z lokalu z tytułu zadłużenia. Głównym najemcą tego lokalu komunalnego jest starszy brat – on też dostał eksmisję. Chcemy uregulować powstałe zadłużenie, mimo że miejski zarząd budynków w naszym mieście przekazał do komornika nakaz eksmisji. Gdy uregulujemy zadłużenie to jakie są szanse, żeby starać się o ponowne przyznanie prawa najmu do tego samego lokalu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrok eksmisji z lokalu z tytułu zadłużenia

Uzyskanie przydziału na ten sam lokal po nakazie eksmisji

Państwu przyda się (i to bardzo) opracowanie strategii działania w tej złożonej i ważnej sprawie – ważnej głównie z tego powodu, że ma ona związek z Państwa planami życiowymi (w tym już pełnoletnich dzieci). Z jednej strony można zrozumieć przyzwyczajenie do miejsca, które traktuje się jako „swój dom” – wraz z jego otoczeniem (np. z sąsiadami); czasami wiążą się z tym nakłady na mieszkanie. Z drugiej strony trudno uznać za łatwe mieszkanie paru rodzin w jednym mieszkaniu – a to wiąże się głównie z prawdopodobnymi planami życiowymi Państwa dzieci.

Oczywiście, można podjąć próbę uzyskania przydziału na ten sam lokal, ale bardzo ważne jest zastanowienie się nad tym, czy warto podejmować określony wysiłek – w tym związany ze spłatą zadłużenia (a może chodzić o kwoty wysokie).

Kto podejmuje decyzje o podpisaniu umowy najmu mieszkania komunalnego

Ewentualne zawarcie nowej umowy najmu (np. przez Pana i przez Pańską żonę jako najemców) odnośnie do tego samego mieszkania zależy od osób na stanowiskach decyzyjnych – być może od prezydenta miasta (lub jego zastępcy) albo od dyrekcji „zarządu budynków”; osoby na stanowiskach kierowniczych przyjmują interesantów (często trzeba wcześniej zapisać się, np. w sekretariacie). Wydaje się wątpliwe, by osoby na niskim szczeblu w hierarchii służbowej podejmowały takie decyzje – zwłaszcza po przejściu drogi prawnej (gdy sprawa trafiła do egzekucji komorniczej). Niezależnie od tego, kto podejmowałby decyzję, będzie ona podejmowana w ramach szerokiego luzu decyzyjnego – w typowo administracyjnych sprawach często jest mowa o „administracyjnym uznaniu”, ale najem lokali komunalnych to zagadnienie zarówno z zakresu Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.), jak i z zakresu wykonywania administracji publicznej (chodzi o uregulowania zawarte głównie w: ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w aktach prawa miejscowego, głównie w uchwałach rad).

Co to znaczy "główny najemca"

Prawdopodobnie na miejskich stronach internetowych zamieszczono uchwałę (albo uchwały) rady miasta odnośnie do miejskiego zasobu komunalnego, który każda gmina powinna posiadać (zgodnie z wymogami ustawy o ochronie praw lokatorów…); proponuję zapoznać się z taką uchwałą (takimi uchwałami) – czy to zdalnie (przez łącza internetowe), czy to w inny sposób (np. w administracji budynków lub w wydziale mieszkalnictwa, w którym być może trzeba będzie sprawę omówić).

Dość często używane określenie „główny najemca” ma charakter nieformalny. Prawo w Polsce obowiązujące nie rozróżnia np. „najemcy głównego” („najemcy pierwszorzędnego”), ani „najemcy podrzędnego” („najemcy pobocznego”). Można być najemcą (jedynym), ale można być jednym ze współnajemców. Samo zamieszkiwanie z najemcą nie oznacza jakoby człowiek współmieszkający stawał się „najemcą”. Prawnie bezskuteczne (dla osób pełnoletnich) jest akcentowanie „głównego najemcy” w ramach (swoistej) obrony przed odpowiedzialnością za „długi mieszkaniowe” (czynsz i związane z nim opłaty). Mieszkające wraz z najemcą osoby pełnoletnie ponoszą solidarną (według reguł wskazanych w art. 366 i następnych K.c.) odpowiedzialność za dotyczący mieszkania dług. Ustawodawca zdecydował o tym w art. 6881 K.c., który stanowi:

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.”

Przydział mieszkania komunalnego

Ustawodawca nie nakłada na wynajmującego (w tym na dysponenta mieszkań komunalnych) prawnego obowiązku zawierania umów najmu (zwłaszcza odnośnie preferowanego przez potencjalnego najemcę lokalu) w trakcie spłacania zadłużenia – a nawet po jego całkowitym spłaceniu. To zależy od różnych czynników – bardzo często od dobrej woli osoby podejmującej decyzje.

Gminy w podejmowaniu decyzji o przydziale mieszkania komunalnego powinny kierować się kryteriami prawnymi – w tym zawartymi w aktach prawa miejscowego (dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się z odpowiednimi uchwałami). Jeżeli Państwo skierują wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego, to będzie szansa na otrzymanie takiego mieszkania – być może „pod innym adresem” (ale warto to sprawdzić w uchwale rady).

Nakłady poniesione przez najemcę mieszkania komunalnego

Proszę sprawdzić Państwa nakłady na nadal używane mieszkanie komunalne. Przydać się może zestawienie tych nakładów z artykułem 6 oraz następnymi ustawy o ochronie praw lokatorów…. Jeżeli Państwo nie są najemcami, to w grę mogłyby wchodzić (odnośnie do rozliczeń) inne przepisy prawne – np. dotyczące: roszczeń między posiadaczem rzeczy a jej właścicielem (art. 224 i następne K.c.) lub bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i następne K.c.). Stanowisko w tym zakresie można by skierować do właściwych decydentów – wątpliwym wydaje się, by personel urzędniczy niższego szczebla był władny podejmować decyzje w tym zakresie.

Jak widać, przepisy powszechnie obowiązującego prawa ogólnopolskiego (zwłaszcza zawarte w ww. ustawach) nie przewidują obowiązku wynajmującego przyznania Państwu tego samego mieszkania komunalnego, którego może dotyczyć eksmisja wobec Państwa (niejako na marginesie, sygnalizuję potrzebę rozważenia wystąpienia do sądu o przyznanie Państwu mieszkania socjalnego, co przewidziano w art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów…, jeżeli dotychczas nie wydano orzeczenia w tym zakresie). Być może Państwa sytuacja (w tym ewentualne roszczenia w związku z nakładami na dane mieszkanie) przyczynią się do wydania Państwu (komuś z Państwa grona rodzinnego) przydziału preferowanego przez Państwa mieszkania komunalnego; jednak trudno przewidywać skuteczność takich starań – być może szanse na taki wynik zwiększy zestawienie sytuacji z przepisami określonej uchwały rady miasta. Proszę pamiętać o unikaniu pochopnego podpisywania dokumentów oraz o potrzebie załatwiania spraw (zwłaszcza ważnych) na piśmie – pisma trzeba składać (np. w sekretariacie lub biurze podawczym) za pokwitowaniem przyjęcia albo wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Zadłużenie mieszkania komunalnego przez najemców a ogłoszenie ich upadłości przez sąd

Nie znając Państwa sytuacji majątkowej, można jedynie sformułować ostrożną hipotezę: niekiedy ludziom (zwłaszcza rzeczywiście ubogim) bardziej opłaca się doprowadzić do ogłoszenia ich upadłości przez sąd, niż przez wiele lat trwać w pułapce zadłużeniowej. Przedwczesne byłoby radzenie Państwu czegokolwiek w tym zakresie – jedynie sygnalizuję zagadnienie do ewentualnego rozważenia (bo chodzi o coś poważnego).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Eksmisja i brak miejsca do zamieszkania

Dostałam nakaz eksmisji. Ja i dziecko nie mamy się dokąd wyprowadzić. Nie mamy prawa do lokalu socjalnego, bo mąż ma dom (ruinę) na wsi. Nie mieszkamy...

 

Jak usunąć partnera z mieszkania?

Jak usunąć partnera z mieszkania?

Przed 5 laty kupiłam mieszkanie, wprowadziłam się do niego z konkubentem i naszym wspólnym dzieckiem, jest tu zameldowany. Konkubent 2 lata temu...

Problem z wymeldowaniem siostry

Problem z wymeldowaniem siostry

Kilka lat temu wybudowałam dom i pozwoliłam, żeby zamieszkał w nim mój ojciec i moja siostra (bez żadnych opłat, za wszystko ja płacę)....

Zakup mieszkania z uciążliwymi lokatorami

Zakup mieszkania z uciążliwymi lokatorami

Na licytacji komorniczej zakupiłam mieszkanie, w którym są zameldowani dwaj bracia. Zadłużają mieszkanie, korzystając z wody, której nie mogę...

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów

Odziedziczyłem po dziadku mieszkanie własnościowe, w którym niestety zameldowany jest mój ojciec, który ze spadku został wydziedziczony. Ojciec jest...

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Kupiłem od wujka dom, w którym miał prawo przebywać dożywotnio. Wuj zmarł rok temu. W tym domu przybywa jego córka wraz z konkubentem...

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Status własności mieszkania to spółdzielcze bez księgi wieczystej. Okazało się, iż mieszka tam nadal jeden...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »