Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyrok opróżnienia lokalu mieszkalnego

Autor: Marek Gola

Otrzymaliśmy z żoną wyrok zaoczny w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego. Czy ten wyrok należy traktować jako tzw. eksmisję, czy wyrok ten musi się w jakiś sposób uprawomocnić? Czy można od tego wyroku się odwoływać, jeżeli oboje z małżonką nie braliśmy udziału w przesłuchaniach? Czy sąd może wydać wyrok o opróżnienie lokalu bez przyznania lokalu socjalnego dla matki z niepełnoletnimi dziećmi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrok opróżnienia lokalu mieszkalnego

Korespondencja sądowa

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Sąd wyda wyrok zaoczny, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Mając na uwadze powyższe, można domniemywać, że sąd wysłał na Pana i żony adres miejsca zamieszkania odpis pozwu o eksmisję wraz z wyznaczeniem terminu rozprawy. Jeżeli takich listów nie odebraliście Państwo, to nie podlegacie z tego tytułu pod ochronę, bowiem po dwukrotnym awizowaniu korespondencji jest ona pozostawiana w aktach sprawy ze skutkiem jak dla doręczenia. W chwili obecnej należałoby się udać do sądu i ustalić, czy rzeczywiście kierowano do Państwa korespondencję, a jeżeli tak – to na jaki adres.

Zasadne jest ustalenie w szczególności, kto jest pozwanym, czy tylko osoby dorosłe, czy też małoletnie dziecko.

Zobacz również: Kupiłem mieszkanie z lokatorem jak się go pozbyć

Kto otrzyma lokal socjalny

„Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany”.

Jeżeli któreś z Państwa kwalifikuje się do ww. punktów, to na tę okoliczność należy przedłożyć stosowne dowody w sprawie. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Reasumując, celem niedoprowadzenia do uprawomocnienia się wyroku, zasadne jest wniesienie sprzeciwu. Jeżeli zamieszkuje z Państwem małoletni, należy na to wskazać w sprzeciwie od wyroku zaocznego, bowiem wówczas sąd będzie zobowiązany przyznać lokal socjalny.

Zobacz również: Dezynsekcja mieszkania

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl