Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie dokumentów księgowych i umów przez członka wspólnoty mieszkaniowej

Marek Gola • Opublikowane: 2020-02-10

Czy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo żądać kserokopii wszystkich dokumentów księgowych, umów, wyciągów bankowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie dokumentów księgowych i umów przez członka wspólnoty mieszkaniowej

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

Z treści Pani pytania wynika, że zastanawia się Pani, czy jako członek wspólnoty mieszkaniowej ma Pani prawo domagać się ksera wszelkich dokumentów księgowych, umów oraz wyciągów bankowych. 

Prawo do kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Odpowiedzi na Pani pytanie należy poszukiwać w art. 29 ust 3 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. Jednakże zgodnie poglądem wyrażonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. akt I ACa 237/10, „na wspólnocie, jako administratorze danych, ciąży obowiązek ochrony tych danych. Uprawnienie do informacji jest ograniczone przepisami innych ustaw. Wspólnota (zarząd), czuwając nad legalnym przetwarzaniem danych osobowych, może odmówić swojemu członkowi prawa do informacji- jednakże, skoro taka sytuacja ma być wyjątkiem od zasady — to wspólnota każdorazowo winna powziąć w stosownej formie decyzję i ją uzasadnić”.

Nakaz udostępniania dokumentów i ich kser członkom wspólnoty

Niemniej powyższy przepis nakazuje, jak wynika z praktyki, udostępnienie dokumentów, a także kser tychże, bowiem od członka wspólnoty nie można wymagać, by znał na moment zapoznawania się z dokumentami, zagadnienia prawne, które pozwoliłoby mu dokonać ich weryfikacji. Odmowa udzielenia kopii będzie stanowiła naruszenie art. 29 ust 3 ww. ustawy. 

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 26.06.2008 r., sygn.. akt I ACa 1382/07 (LEX nr 486260):

„W doktrynie prezentowane jest stanowisko, że prawo do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną skorelowane jest z prawem kontroli działalności zarządu przez każdego właściciela, wynikającym z art. 29 ust. 3 u.w.l. Niewątpliwie prawo kontroli zostało sformułowane w ustawie bardzo szeroko i bezspornie obejmuje swoim zakresem wszelkie działania i czynności zarządu lub zarządcy związane z zarządzaniem wspólną nieruchomością.

Wątpliwości może budzić jedynie sam sposób wykonywania tego prawa przez właścicieli poszczególnych lokali. Z pewnością przysługuje im prawo żądania informacji i sprawozdań dotyczących stanu majątku wspólnoty i wyjaśnień w kwestiach związanych z zarządem nieruchomością wspólną. Chodzi o prawo do uzyskania informacji ustnych i pisemnych, prawo osobistego lub z udziałem upoważnionej przez siebie osoby przeglądania wszelkich ksiąg i dokumentacji, prawo otrzymania lub sporządzenia kopii tych dokumentów (por. R. Dziczek – Własność lokali – Komentarz wydanie 4 s. 201 i J. Kozińska – Środki kontroli działalności zarządu i zarządcy według ustawy o własności lokali – St. Prawn. 2003, nr 3 s. 121)”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »