Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie przez spółdzielnie wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego

Marek Gola • Opublikowane: 2019-11-04

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od osoby, która stara się o przywrócenie lokatorskiego prawa w związku z całkowitą spłatą zadłużenia, wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego jako warunku zawarcia ponownej umowy o przywróceniu lokatorskiego prawa? Wkład mieszkaniowy nie został w ogóle wniesiony przez tę osobę w 1992 roku, ponieważ było to mieszkanie zakładowe, które zostało nieodpłatnie nabyte przez spółdzielnię od przedsiębiorstwa państwowego (cały budynek), a na mocy umowy dotychczasowi najemcy mieszkań zakładowych nabyli spółdzielcze lokatorskie prawo bez obowiązku wnoszenia wkładu mieszkaniowego. W związku z nieuiszczaniem opłat lokator został wykluczony z członkostwa w 2001 roku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie przez spółdzielnie wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego

Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

W mojej ocenie żądanie takie byłoby zasadne, gdyby uprzednio po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, po jego opróżnieniu takowy wkład byłby Panu wypłacony. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Warunkiem wypłaty takiego prawa jest opróżnienie lokalu. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Kiedy przysługuje roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie prawa do lokalu

Skoro ww. wartości nie były wypłacone, to w chwili obecnej zastosowanie znajdzie przepis art. 161, zgodnie z którym „osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło”.

Nie dostrzegam zatem możliwości żądania przez spółdzielnię wkładu mieszkaniowego, skoro wcześniej sama go nie wypłaciła.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »