Zadłużeni mieszkańcy niepłacący czynszu - jak eksmitować dłużników?

• Autor: Tomasz Krupiński

Od wielu lat w bloku spółdzielczym jest kilku mieszkańców, którzy nie płacą czynszu. Spółdzielnia co miesiąc wywiesza w tablicy ogłoszeń informacje na temat zadłużenia na poszczególnych piętrach w bloku. Co miesiąc to zadłużenie rośnie. Mieszkający dłużnicy (jeden z nich ma małe dziecko) oprócz tego, że nie płacą, to sprowadzają do bloku podejrzane osoby, zanieczyszczają klatki schodowe, piją tam alkohol, pozostawiają po sobie butelki po alkoholu, niedopałki papierosów, czasami ekskrementy i strzykawki po narkotykach. Zarząd spółdzielni ani rada nadzorcza nic z tym nie robią, choć doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dodam, że prezes tej spółdzielni mieszka pomiędzy tymi lokatorami i być może jest zastraszany przez tych meneli. W mediach głośno się mówi o tym, że np. ubogim emerytom nowi właściciele podnoszą opłaty i ich eksmitują do bloków socjalnych, a w naszym bloku nic się z tym nie robi, choć dotyczy to osób młodych i zdrowych. Jaka jest prawna droga do tego, aby tych meneli dłużników eksmitować za niepłacenie czynszu w sytuacji, kiedy organy spółdzielni (zarząd i rada nadzorcza) są bierne? Jaki organ nadzoruje radę nadzorczą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zadłużeni mieszkańcy niepłacący czynszu - jak eksmitować dłużników?

Weryfikacja działalności organów spółdzielni

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze:

„Art. 91. [Obowiązek poddania się lustracji; cel lustracji; lustrator]
§ 1. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
§ 11. W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także w spółdzielniach w stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się corocznie.
§ 12. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie podda się badaniu lustracyjnemu przewidzianemu w § 1 i § 11, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadza z własnej inicjatywy badanie lustracyjne działalności spółdzielni na jej koszt.
§ 2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie walnego zgromadzenia, rady lub 1/5 członków spółdzielni.
§ 21. Celem lustracji jest:
1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;
2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;
5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.
§ 3. Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.
§ 4. Lustratora wyznacza związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Kryteria kwalifikacyjne lustratorów oraz tryb przeprowadzania lustracji określa Krajowa Rada Spółdzielcza.
§ 41. W przypadku badania lustracyjnego spółdzielni mieszkaniowych lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają członkowi zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu.
§ 5. Jeżeli działalność lustratora jest niezgodna z prawem, a także jeżeli lustrator nie zachowuje w tajemnicy wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanych przy lustracji, Krajowa Rada Spółdzielcza z własnej inicjatywy lub na wniosek związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może go pozbawić uprawnień lustratora. Zachowanie tajemnicy nie obowiązuje wobec organów lustrowanej spółdzielni, związku rewizyjnego, który lustratora wyznaczył, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
§ 6. Uchwała Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie pozbawienia uprawnień lustratora jest ostateczną decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, który stosuje się odpowiednio”.

Jeśli zatem udałoby się zorganizować wspólny wniosek 1/5 członków spółdzielni o przeprowadzenie lustracji w SM, to można byłoby spowodować weryfikację działalności SM i działania zarządu oraz rady nadzorczej. Lustracji i nadzoru nad radą nadzorczą dokonują związki rewizyjne.

Gdyby nie udało się zebrać 1/5 członków spółdzielni, to do rozważenia jest wysłanie do SM formalnego pisma podpisanego przez Panią lub innego mieszkańca w sprawie naruszeń dokonywanych przez osoby przez Panią wskazane. Projekt takiego pisma możemy przygotować w ramach osobnego zlecenia.

Ponadto, okoliczności dotyczące prezesa SM, które Pani wskazała, mogłyby podważyć jego uprawnienia do kierowania SM i finalnie doprowadzić do zmiany zarządu. Zakładam jednak, że takich działań nie ma Pani obecnie na celu.

Odpowiedzialność rady nadzorczej

Co do odpowiedzialności rady nadzorczej, to zgodnie z art. 58 z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze: członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

Jak wskazuje się w piśmiennictwie prawnym:

„Aby zatem wymienione osoby ponosiły odpowiedzialność, musi powstać szkoda w majątku spółdzielni, szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem członka zarządu, rady nadzorczej lub likwidatora, działanie lub zaniechanie musi być sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu, a ponadto między tym działaniem lub zaniechaniem a szkodą musi istnieć związek przyczynowy. Szkodę należy tutaj rozumieć szeroko - jako stratę rzeczywistą (damnum emergens) oraz utracone korzyści (lucrum cessans).

W najnowszym orzecznictwie słusznie podkreśla się, iż odpowiedzialność członka zarządu na podstawie art. 58 jest cywilną odpowiedzialnością odszkodowawczą, co oznacza, że w zakresie nieuregulowanym w tym przepisie do tej odpowiedzialności zastosowanie mają zasady ogólne. Oznacza to, że poszkodowanego obarcza dowód nie tylko powstania szkody, ale i jej wysokości oraz dowód związku przyczynowego pomiędzy szkodzącym zachowaniem członka zarządu, które to zachowanie musi być sprzeczne z prawem lub statutem; odpowiedzialność ta oparta jest na domniemaniu winy pozwanego (por. wyrok SN z 20 czerwca 2013 r., IV CSK 730/2012, LexisNexis nr 8088208, http://www.sn.pl)” (K. Kwapisz-Krygel [w:] Prawo spółdzielcze. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2014, art. 58).

Niezależnie od powyższego, każde istotne zakłócanie porządku domowego sugerujemy zgłaszać na policję, aby problem był odnotowany w kartotekach policyjnych. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »