Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana mieszkania komunalnego i zmiana lokatora głównego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-08

Jestem głównym najmcą mieszkania komunalnego, mieszkam z dorosłym synem. Syn pracuje, ma stałe dochody. Chcemy zamienić mieszkanie na większe, mamy już kontrahenta. Chcę, aby głównym najemcą nowego mieszkania był mój syn, a ja współlokatorem. Jak to załatwić zgodnie z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bez zgody gminy nie może Pani zamienić mieszkań, więc całość i tak musi być załatwiona w urzędzie – nowa umowa najmu na każdego z dwóch najemców zamieniających się mieszkaniami. Niestety zgodę musi wyrazić właściciel mieszkania – gmina. Lub zarządzający w jej imieniu zasobem mieszkalnym. To oni stwierdzą, czy Pani syn spełnia kryteria, aby zostać najemcą mieszkania komunalnego.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy są uchwalane przez radę gminy i są aktami prawa miejscowego (por. wyrok NSA z 20 marca 2002 r., sygn. akt II SA/Wr 177/02, OSS 2002, nr 3, poz. 73). Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził ponadto we wskazanym wyroku, że nakładanie w drodze przepisu prawa miejscowego na najemców lokali obowiązków związanych ze stosunkiem najmu nie mieści się w ramach kompetencji ustawowo przyznanych radzie. Z kolei komisje mieszkaniowe mogą być wyłącznie organem kontrolnym (opiniodawczym), a rada gminy nie może wyposażyć komisji mieszkaniowej w kompetencje organu wykonawczego gminy z zakresu gospodarowania mieniem gminy.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 5 zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać: tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej. Sposób tej kontroli należy określić w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Poddanie kontroli społecznej oznacza powołanie organu mającego realizować i urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. Organ taki może być wyłącznie organem kontrolnym (opiniującym), współdziałającym z organami uprawnionymi przy realizacji zadań ustawowych.

Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 17 grudnia 2004 r. (sygn. akt OSK 883/2004, LEX nr 164541): „Zasady wynajmowania lokali winny być tak skonstruowane, by ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe (jak warunki zamieszkiwania i wysokość dochodu), od których zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria”.

Aby zamienić mieszkania i ustanowić Pani syna najemcą nowego mieszkania, należy złożyć w gminie odpowiedni wniosek o zamianę mieszkań i zmianę głównego najemcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zwrot bonifikaty na wykup mieszkania od gminy z powodu sprzedaży mieszkania 5 lat od wykupu

W 2001 r., korzystając z bonifikaty, zakupiłam mieszkanie od gminy. Z uwagi na trudną sytuację materialną zmuszona byłam sprzedać mieszkanie przed...

 

Anulowanie nakazu eksmisji z mieszkania komunalnego

Anulowanie nakazu eksmisji z mieszkania komunalnego

Dostałam nakaz eksmisji z mieszkania komunalnego razem z ojcem i matką, mam również 5-miesięczne dziecko. Chciałam napisać pismo do...

Wymeldowanie z mieszkania komunalnego

Wraz z żoną mieszkamy w mieszkaniu komunalnym. W mieszkaniu jest również zameldowany brat żony, który nie przebywa w nim od 10 lat. Od...

 

Zrzeczenie się prawa najmu mieszkania komunalnego na rzecz dziecka

Wspólnie z byłym małżonkiem jestem najemcą lokalu komunalnego, który powstał z naszej pracy i środków (adaptacja strychu w budynku...

 

Prawo najmu lokalu komunalnego

Od 8 lat mój mąż opiekował się swoją chorobą na Alzheimera matką – mieszkał z nią w jej mieszkaniu komunalnym (ona była głównym...

 

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego ze względu na posiadanie innego lokalu

Mieszkam z mężem w mieszkaniu komunalnym od kilkudziesięciu lat. Pięć lat temu mąż w formie darowizny dostał mieszkanie po swojej mamie....

 

Długotrwała nieobecność jednego z najemców mieszkania komunalnego

Moja mama chce wykupić mieszkanie komunalne. Problem w tym, że nie może tego zrobić, gdyż najemców jest dwóch. Pierwszym najemcą jest mama, drugim mój...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »