Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamieszkanie u partnera w jego mieszkaniu gminnym

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-10-22

Mam tytuł prawny do lokatorskiego spółdzielczego mieszkania, w którym mieszkam z dzieckiem. Mój partner ma tytuł prawny do mieszkania gminnego. Gmina odmawia nam wspólnego zamieszkania u partnera, strasząc eksmisją. Co możemy zrobić, żeby zamieszkać u partnera, nie tracąc tytułów prawnych do „naszych” mieszkań? Czy wejście w związek małżeński pomogło by tej sprawie?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena

Umowa najmu będąca co do zasady głównym typem umowy o odpłatne korzystanie z lokalu na zasadach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego swoje źródło ma w Kodeksie cywilnym (K.c.).

Zgodnie z art. 6882 K.c.: „Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym”.

Odnośnie najmu lokali mieszkalnych wchodzących w zasób gminy, podobną regulację zawiera art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy. Z przepisu tego wynika zakaz wynajmowania, podnajmowania i oddawania do bezpłatnego używania osobie trzeciej lokalu lub jego części bez pisemnej zgody właściciela oraz sankcja za naruszenie tego zakazu w postaci dopuszczalności wypowiedzenia stosunku prawnego z tego powodu.

Odnosząc powyższe do normy zawartej w zdaniu drugim art. 6882 K.c. należy stwierdzić, że na gruncie stosunku najmu zgoda wynajmującego nie jest wymagana w odniesieniu do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Obowiązek alimentacyjny obciąża, zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Poza tym może on dotyczyć małżonków, w szczególności w sytuacji rozwodu, separacji, unieważnieniu małżeństwa. Podstawą obowiązku alimentacyjnego może być również przysposobienie. W trakcie trwania małżeństwa obowiązek alimentacyjny wynika z art. 27 K.r.o. – z zaspokajania potrzeb rodziny. Zgodnie z art. 281 K.r.o., jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku zawarcia przez Państwa małżeństwa, myślę, że nie ma przeszkód do tego, aby gmina ponownie odmówiła wspólnego zamieszkiwania w mieszkaniu partnera.

Inaczej jest w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W art. 9 ust. 7 i 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustawodawca przyjął, iż „wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności”.

Drugą kwestią wymagającą rozważenia jest posiadanie innego tytułu prawnego do lokalu. W art. 11 ust. 3, określającym warunki wypowiedzenia najmu lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, w pkt 2 tego przepisu dopuszcza się wypowiedzenie tylko wówczas, gdy lokatorowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Lokatorem w myśl ustawy jest Pani partner, bowiem jemu przysługuje tytuł prawny do zajmowania tego lokalu. Zatem w przypadku wyrażenia zgody przez gminę na zamieszkiwanie tam również Pani, będzie Pani osobą używającą lokal, której tytuł prawny do korzystania z lokalu wynika z tytułu innego lokatora (F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002, s. 37).

Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21.03.2006 r., V CSK 185/05, LEX nr 182894: „Małżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 281 zdanie pierwsze k.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianami kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)”.

Tak więc wypowiedzenie Pani stosunku prawnego może nastąpić, jeżeli inny lokal jest położony w tej samej miejscowości, co lokal zamieszkiwany przez Pani partnera.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »