Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapis statutu spółdzielni mieszkaniowej

Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-02

W statucie spółdzielni mieszkaniowej istnieje zapis, że w skład rady nadzorczej wchodzi nie więcej niż 8 członków. Jak sformułować zapis statutu, iż do odwołania członka zarządu konieczna jest obecność wszystkich członków rady nadzorczej?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Skład i liczbę członków zarządu określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes, i ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub prezes w zarządzie jednoosobowym. Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie.

Statut powinien określać, jaki organ (rada czy walne zgromadzenie) wybiera i odwołuje członków zarządu.

Statut wskazuje zatem jedynie na uprawnienie rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia do wyboru i odwołania członków zarządu. Jeżeli w spółdzielni przewidziano, że zarząd powołuje rada, to odpowiednie postanowienie winno znaleźć się przy radzie nadzorczej.

Do zakresu działania rady nadzorczej należy wybór i odwoływanie członków zarządu, w tym prezesa. Mniemam, że dla innego rodzaju uchwał niż wybór czy odwołanie członka zarządu przewidziany jest zapis podobny do poniższego:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem Spółdzielni”.

Zgodnie z Pana intencją po takim zapisie winno być dopisane, „z wyjątkiem powołania lub odwołania członka zarządu kiedy to wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Rady Nadzorczej”. Dodatkowo zapisałbym także, że odwołanie członka Zarządu wymaga uzasadnienia i że odwołanie członka zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jedynie w przypadku walnego zgromadzenia ustawodawca wskazuje ograniczenia przy głosowaniu i tak: walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Zapis o określonej większości dla podjęcia uchwały nie znajduje się zatem odzwierciedlenia dla RN.

Reasumując, proponuję zapis:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem Spółdzielni, z wyjątkiem powołania lub odwołania członka zarządu kiedy to wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania lub odwołania członka Zarządu wymaga obecności wszystkich członków rady”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »