Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zdewastowanie mieszkania przez najemcę TBS

• Autor: Tomasz Krupiński

Jestem partycypantem TBS od 2004 roku. 5 lat temu wskazałem najemcę, który niedawno został z mieszkania usunięty po 2 latach postępowania sądowego, które wytoczył przeciwko niemu TBS. Mieszkanie niestety zostało zdewastowane przez najęmcę i powstał dług czynszowy. Kwota kaucji, jaką wpłacał najemca, zaledwie w małym stopniu pokrywa wszystkie koszty. TBS oczekuje ode mnie, że nie tylko pokryję koszty przywrócenia mieszkania do stanu używalności, ale pokryję długi czynszowe najemcy. Według mojej wiedzy partycypant miał tylko prawo do wskazania najemcy, nie miał prawa do zmiany najemcy, bo ten podpisał umowę najmu z TBS. Partycypant nie powinien odpowiadać zatem za czyny najemcy.  Ponadto nie mogę wskazać nowego najemcy, gdyż mieszkanie nie nadaje się do użytku i moim zdaniem TBS w ramach swoich kosztów powinien mieszkanie odnowić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zdewastowanie mieszkania przez najemcę TBS

Mieszkania dla pracowników

W dacie zawarcia umowy najmu, tj. 2004 r., obowiązywała ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2000 r. - Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm). Ustawa ta określa m.in. zasady działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i towarzystw budownictwa społecznego. W tej dacie obowiązywał przepis art. 29 ustawy, który przewidywał, że pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań. Według brzmienia tego przepisu obok pracodawcy, w powyżej wskazanym rozumieniu, umowę z TBS w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań mogły zawierać także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez siebie osoby trzecie. Chodzić mogło np. o rodziców, którzy uczestniczyli, w stopniu określonym w umowie, w kosztach budowy lokalu, w tym celu, aby uzyskać lokal (na zasadzie najmu) dla dzieci. Partycypantem mogła być każda inna osoba fizyczna lub prawna, mająca interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez siebie osoby trzecie. Z przepisu wynika wprost, że „partycypant nie uczestniczy w kosztach budowy dla siebie, ale dla kogoś – np. dla swego pracownika albo najemcy, którego nie można pozbyć się w inny sposób niż przez zapewnienie mu innego lokum” (zob . E. Usowicz, Wkład partycypacyjny w TBS-ie, „Gazeta Prawna” 2001, nr 108, s. 21). Nieprecyzyjne sformułowanie „partycypacja w kosztach budowy mieszkań” również należy interpretować szeroko: „partycypacja w kosztach budowy mieszkań” to, obok udziału pieniężnego, także udział w innych, mających wpływ na pokrycie kosztów budowy, formach, jak np. robocizna, dostawy materiałów budowlanych, a nawet przeniesienie na budujące dom TBS własności (użytkowania wieczystego) działki gruntu pod budowę.

Zobacz również: Najemca zniszczył mieszkanie

Umowa partycypacji

Beneficjentem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (osobą wskazaną w tej umowie jako ta, która uzyskać ma mieszkanie TBS) mogła być, zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 ustawy, wyłącznie osoba fizyczna, która w dniu objęcia lokalu nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, oraz której dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza wskaźników przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Absolutnie nie widzę żadnych podstaw Pana odpowiedzialności. Podstawę prawną stanowić może umowa najmu i wynikające z niej prawa i obowiązki. Najemca odpowiada za czynsz najmu i ewentualne szkody wyrządzone w wynajmowanym lokalu. Udział w partycypacji nie kreuje żadnych obowiązków stanowiących podstawę odpowiedzialności za czynsz najmu, a tym bardziej obowiązek naprawienia szkody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl