Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana lokalu użytkowego na kilka mieszkalnych

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-05-10 • Aktualizacja: 2021-07-03

Zarządzamy małą spółdzielnią mieszkaniową. Nowy nabywca lokalu użytkowego chce zmienić go na kilka lokali mieszkalnych, przebijając się do klatki schodowej. Ze względu na mały teren parkingu i inne niedogodności, nie chcemy by w tym miejscu powstało 8 nowych mieszkań. Czy jako spółdzielnia możemy nie wyrazić zgody na tę zmianę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana lokalu użytkowego na kilka mieszkalnych

Zmiana użytkowania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem inwestora wnioskującego o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie jest zatem wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ale złożenie oświadczenia – pod rygorem odpowiedzialności karnej – o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Inwestor nie musi zatem wykazać tytułu prawnego do nieruchomości za pomocą wszelkich środków dowodowych przewidzianych dla ogólnego postępowania administracyjnego (art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – K.p.a.), lecz wystarczy, że złoży oświadczenie określone w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. Istota takiego oświadczenia polega na możliwości poprzestania organu na twierdzeniu strony co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub co do stanu prawnego (tak m.in. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 116/12, Lex nr 1139808).

Z powołanych wyżej regulacji wynika, że prawo do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego ma ten, kto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (art. 4 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane). Inwestor nie musi wykazywać się tytułem prawnym do nieruchomości, a jedynie ma obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia. Jeżeli złożone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie budzi wątpliwości, nie weryfikuje się go w toku postępowania.

Zgodnie z powyższymi regulacjami dla zmiany sposobu użytkowania lokalu właściciel nie potrzebuje uzyskiwania zgody spółdzielni. Naruszenie jednak części wspólnej wymaga zgody spółdzielni. Tutaj odpowiednio stosuje się przepisy ustawy o własności lokali. Jest to czynność przekraczająca zakres czynności zwykłego zarządu i wymaga zgody do do jej dokonania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »