Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana lokalu użytkowego na kilka mieszkalnych

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-05-10

Zarządzamy małą spółdzielnią mieszkaniową. Nowy nabywca lokalu użytkowego chce zmienić go na kilka lokali mieszkalnych, przebijając się do klatki schodowej. Ze względu na mały teren parkingu i inne niedogodności, nie chcemy by w tym miejscu powstało 8 nowych mieszkań. Czy jako spółdzielnia możemy nie wyrazić zgody na tę zmianę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem inwestora wnioskującego o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie jest zatem wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ale złożenie oświadczenia – pod rygorem odpowiedzialności karnej – o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Inwestor nie musi zatem wykazać tytułu prawnego do nieruchomości za pomocą wszelkich środków dowodowych przewidzianych dla ogólnego postępowania administracyjnego (art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – K.p.a.), lecz wystarczy, że złoży oświadczenie określone w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. Istota takiego oświadczenia polega na możliwości poprzestania organu na twierdzeniu strony co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub co do stanu prawnego (tak m.in. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 116/12, Lex nr 1139808).

Z powołanych wyżej regulacji wynika, że prawo do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego ma ten, kto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (art. 4 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane). Inwestor nie musi wykazywać się tytułem prawnym do nieruchomości, a jedynie ma obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia. Jeżeli złożone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie budzi wątpliwości, nie weryfikuje się go w toku postępowania.

Zgodnie z powyższymi regulacjami dla zmiany sposobu użytkowania lokalu właściciel nie potrzebuje uzyskiwania zgody spółdzielni. Naruszenie jednak części wspólnej wymaga zgody spółdzielni. Tutaj odpowiednio stosuje się przepisy ustawy o własności lokali. Jest to czynność przekraczająca zakres czynności zwykłego zarządu i wymaga zgody do do jej dokonania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zakup mieszkań na wynajem po kupnie nieruchomości w ramach MdM

Kupiliśmy z żoną mieszkanie w MdM, a chcielibyśmy kupować następne mieszkania pod wynajem. Czy można następne mieszkania kupić na firmę,...

 

Amortyzacja mieszkania kupionego na firmę na rynku wtórnym

Noszę się z zamiarem kupna mieszkania na firmę. Mieszkanie będzie kupione na rynku wtórnym. Jak będzie wyglądać jego amortyzacja? Ile wyniesie? Czy tę...

 

Nabycie działki pod budynkiem mimo braku zgody jednego członka wspólnoty

Jestem współwłaścicielem mieszkania w 3-pietrowym budynku, który ma 4 mieszkania. Wiele lat temu mieszkania te zostały wykupione od miasta. Przed kilku...

 

Obciążenie obdarowanego kosztami utrzymania mieszkania

Obciążenie obdarowanego kosztami utrzymania mieszkania

Kilka lat temu rodzice przekazali mi w drodze darowizny mieszkanie, w którym mieszkali tylko rodzice, ja już nie. Mama zmarła, w mieszkaniu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »