Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żona wyrzuciła mnie z naszego mieszkania komunalnego, co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-19

Kilka lat temu razem z żoną dostaliśmy mieszkanie komunalne. Niestety od pewnego czasu nasze stosunki były tragiczne. Przed dwoma miesiącami żona razem z pasierbem zmienili zamki w drzwiach i wyrzucili wszystkie moje rzeczy na klatkę schodową. Była policja, ale nic nie zrobili, tylko kazali mi zabrać rzeczy i żebym poszukał sobie noclegu. Byłem u dzielnicowego, powiedział, że to jest bezprawne zajęcie lokalu. Złożyłem pozew o przywrócenie posiadania. Obecnie czekam na sprawę rozwodową. Czy coś jeszcze można zrobić w tej sprawie, czy czekać na decyzję sądu? Nie mam gdzie mieszkać, tułam się po znajomych.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Sytuacja nie jest dla Pana komfortowa i przyznam, że mógł Pan zareagować mniej ugodowo, a nadal zgodnie z prawem. W Pana przypadku możemy mówić o naruszeniu posiadania.

Zgodnie z art. 343 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) w razie zaistniałego naruszenia posiadania, przy spełnieniu określonych przesłanek, posiadacz jest uprawniony do samodzielnego przywrócenia stanu poprzedniego.

W świetle wskazanego uregulowania dozwolona samopomoc jest takim środkiem ochrony posiadania, którym posiadacz może się posłużyć w razie zaistniałego naruszenia posiadania i którego celem jest przywrócenie stanu istniejącego przed naruszeniem. Posłużenie się dozwoloną samopomocą jest dopuszczalne o tyle, o ile przywrócenie stanu poprzedniego jest obiektywnie możliwe, zaś pomiędzy naruszeniem posiadania a podjęciem dozwolonej samopomocy upłynął relatywnie krótki czas.

Artykuł 343 § 2 K.c. reguluje zagadnienie dozwolonej samopomocy odmiennie w odniesieniu do nieruchomości i odmiennie w odniesieniu do rzeczy ruchomych.

W świetle art. 343 § 2 zd. 1 K.c. posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Takie uregulowanie oznacza, iż działanie posiadacza zmierzające do przywrócenia stanu poprzedniego może być podjęte w razie zaistnienia naruszenia posiadania nieruchomości w jakikolwiek sposób, a zatem nie tylko wówczas, gdy posiadacz został pozbawiony posiadania. Działanie posiadacza winno być podjęte niezwłoczne po naruszeniu posiadania, a zatem winno nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki w relatywnie krótkim okresie czasu po ingerencji w posiadanie. Czas ten winien być określany odrębnie w każdym przypadku, stosownie do występujących w nim okoliczności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r., V KK 435/2004, LexPolonica nr 390199).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podejmując dozwoloną samopomoc posiadacz nieruchomości może stosować wszelkie środki konieczne dla przywrócenia stanu poprzedniego, za wyjątkiem zastosowania przemocy fizycznej względem osób.

W świetle powyższego mógł Pan wyłamać zamki, przewiercić je, przełamać przeszkodę do wejścia do mieszkania, nawet w obecności policji, nie mógł Pan stosować jedynie przemocy wobec żony czy pasierba.

Działanie posiadacza w ramach dozwolonej samopomocy winno być podjęte natychmiast po pozbawieniu go posiadania. Takie uregulowanie wskazuje na konieczność podjęcia działań od razu po ingerencji w posiadanie. Wydaje się, iż w tym przypadku, podobnie jak w odniesieniu do obrony koniecznej, mówić można, co do zasady, o jedności czasu i miejsca działania podmiotu naruszającego posiadanie i działania posiadacza mającego na celu usunięcie skutków naruszenia.

Podejmując dozwoloną samopomoc posiadacz rzeczy ruchomej może zastosować wszelkie środki konieczne dla przywrócenia stanu poprzedniego, w tym może zastosować przemoc fizyczną względem osób.

Zatem w Pana przypadku już trochę późno na samopomoc, ale w toku postępowania może Pan wnosić o zabezpieczenie roszczenia poprzez nakazanie żonie i pasierbowi nieczynienia Panu przeszkód w korzystaniu z prawa do mieszkania do czasu zakończenia postępowania.

Zgodnie z art. 344 § 1 K.c. – w razie naruszenia posiadania, posiadaczowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń, zwane roszczeniem posesoryjnym. Roszczenie to może być dochodzone przed sądem w ramach powództwa o ochronę posiadania, zwanego powództwem posesoryjnym. Wytoczenie powództwa posesoryjnego powoduje wszczęcie postępowania sądowego w sprawie o naruszenie posiadania, zwanego postępowaniem posesoryjnym. Postępowanie posesoryjne jest postępowaniem procesowym zaliczanym do postępowań odrębnych (art. 478-479 Kodeksu postępowania cywilnego).

Sądowa ochrona posiadania realizowana w ramach postępowania posesoryjnego charakteryzuje się szeregiem specyficznych cech.

W toku postępowania o naruszenie posiadania sąd bada, co do zasady, jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia (art. 478 K.p.c.).

Przez ostatni stan posiadania rozumieć należy stan istniejący w chwili naruszenia lub zagrożenia posiadania. Wskazane uregulowanie oznacza, iż kognicja sądu ograniczona jest, co do zasady, do ustalenia czy powód był posiadaczem rzeczy, czy doszło do naruszenia lub zagrożenia posiadania i czy zaistniałe naruszenie lub zagrożenie miało charakter samowolny. Poza zakresem zainteresowania sądu pozostaje natomiast, co do zasady, okoliczność komu przysługuje prawo podmiotowe wykonywane w ramach posiadania oraz okoliczność, jaki był rodzaj naruszonego posiadania.

Uwzględniając powództwo o ochronę posiadania sąd wydaje wyrok, w sentencji którego, w granicach wyznaczonych żądaniem pozwu (zobacz: art. 321 § 1 K.p.c.), winno znaleźć się konkretne określenie nadających się do wyegzekwowania działań, w tym nakazów lub zakazów, których realizacja doprowadzi do przywrócenia stanu sprzed naruszenia posiadania lub prowadzić będzie do zaniechania dokonywania dalszych naruszeń posiadania. Kształt sentencji wyroku w istocie determinowany jest zatem przez zaistniałe uprzednio naruszenia lub zagrożenia posiadania (zobacz: E. Gniewek „Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz” Zakamycze 2001 r. str. 814-815; J. Ignatowicz, K. Stefaniuk „Prawo rzeczowe” wyd. II zmienione Warszawa 2006 r. str. 329-330; Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1988 r., III CZP 37/88, OSNCP 1989/3 poz. 40). Wyrokowi uwzględniającemu powództwo o naruszenie posiadania sąd może nadać przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 2 K.p.c.).

Co oznacza, że nie będzie Pan musiał czekać na uprawomocnienie się postanowienia, a już po wydaniu pozytywnego dla Pana postanowienia egzekwować wpuszczenie do mieszkania.

Tak więc:

  1. proszę teraz wnieść o zabezpieczenie poprzez dopuszczenie Pana do użytkowania mieszkania w czasie trwania postępowania (będzie to wymagało obecnie dopłaty w sądzie);
  2. proszę żądać nadania wyrokowi natychmiastowej wykonalności.

Czyli do wniosku, który Pan już złożył, proszę dołączyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »