Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żona wyrzuciła mnie z naszego mieszkania komunalnego, co robić?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Kilka lat temu razem z żoną dostaliśmy mieszkanie komunalne. Niestety od pewnego czasu nasze stosunki były tragiczne. Przed dwoma miesiącami żona razem z pasierbem zmienili zamki w drzwiach i wyrzucili wszystkie moje rzeczy na klatkę schodową. Była policja, ale nic nie zrobili, tylko kazali mi zabrać rzeczy i żebym poszukał sobie noclegu. Byłem u dzielnicowego, powiedział, że to jest bezprawne zajęcie lokalu. Złożyłem pozew o przywrócenie posiadania. Obecnie czekam na sprawę rozwodową. Czy coś jeszcze można zrobić w tej sprawie, czy czekać na decyzję sądu? Nie mam gdzie mieszkać, tułam się po znajomych.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żona wyrzuciła mnie z naszego mieszkania komunalnego, co robić?

Naruszenie posiadania

Sytuacja nie jest dla Pana komfortowa i przyznam, że mógł Pan zareagować mniej ugodowo, a nadal zgodnie z prawem. W Pana przypadku możemy mówić o naruszeniu posiadania.

Zgodnie z art. 343 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) w razie zaistniałego naruszenia posiadania, przy spełnieniu określonych przesłanek, posiadacz jest uprawniony do samodzielnego przywrócenia stanu poprzedniego.

W świetle wskazanego uregulowania dozwolona samopomoc jest takim środkiem ochrony posiadania, którym posiadacz może się posłużyć w razie zaistniałego naruszenia posiadania i którego celem jest przywrócenie stanu istniejącego przed naruszeniem. Posłużenie się dozwoloną samopomocą jest dopuszczalne o tyle, o ile przywrócenie stanu poprzedniego jest obiektywnie możliwe, zaś pomiędzy naruszeniem posiadania a podjęciem dozwolonej samopomocy upłynął relatywnie krótki czas.

Artykuł 343 § 2 K.c. reguluje zagadnienie dozwolonej samopomocy odmiennie w odniesieniu do nieruchomości i odmiennie w odniesieniu do rzeczy ruchomych.

W świetle art. 343 § 2 zd. 1 K.c. posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Takie uregulowanie oznacza, iż działanie posiadacza zmierzające do przywrócenia stanu poprzedniego może być podjęte w razie zaistnienia naruszenia posiadania nieruchomości w jakikolwiek sposób, a zatem nie tylko wówczas, gdy posiadacz został pozbawiony posiadania. Działanie posiadacza winno być podjęte niezwłoczne po naruszeniu posiadania, a zatem winno nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki w relatywnie krótkim okresie czasu po ingerencji w posiadanie. Czas ten winien być określany odrębnie w każdym przypadku, stosownie do występujących w nim okoliczności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r., V KK 435/2004, LexPolonica nr 390199).

Samopomoc posiadacza

Podejmując dozwoloną samopomoc posiadacz nieruchomości może stosować wszelkie środki konieczne dla przywrócenia stanu poprzedniego, za wyjątkiem zastosowania przemocy fizycznej względem osób.

W świetle powyższego mógł Pan wyłamać zamki, przewiercić je, przełamać przeszkodę do wejścia do mieszkania, nawet w obecności policji, nie mógł Pan stosować jedynie przemocy wobec żony czy pasierba.

Działanie posiadacza w ramach dozwolonej samopomocy winno być podjęte natychmiast po pozbawieniu go posiadania. Takie uregulowanie wskazuje na konieczność podjęcia działań od razu po ingerencji w posiadanie. Wydaje się, iż w tym przypadku, podobnie jak w odniesieniu do obrony koniecznej, mówić można, co do zasady, o jedności czasu i miejsca działania podmiotu naruszającego posiadanie i działania posiadacza mającego na celu usunięcie skutków naruszenia.

Podejmując dozwoloną samopomoc posiadacz rzeczy ruchomej może zastosować wszelkie środki konieczne dla przywrócenia stanu poprzedniego, w tym może zastosować przemoc fizyczną względem osób.

Zatem w Pana przypadku już trochę późno na samopomoc, ale w toku postępowania może Pan wnosić o zabezpieczenie roszczenia poprzez nakazanie żonie i pasierbowi nieczynienia Panu przeszkód w korzystaniu z prawa do mieszkania do czasu zakończenia postępowania.

Zgodnie z art. 344 § 1 K.c. – w razie naruszenia posiadania, posiadaczowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń, zwane roszczeniem posesoryjnym. Roszczenie to może być dochodzone przed sądem w ramach powództwa o ochronę posiadania, zwanego powództwem posesoryjnym. Wytoczenie powództwa posesoryjnego powoduje wszczęcie postępowania sądowego w sprawie o naruszenie posiadania, zwanego postępowaniem posesoryjnym. Postępowanie posesoryjne jest postępowaniem procesowym zaliczanym do postępowań odrębnych (art. 478-479 Kodeksu postępowania cywilnego).

Sądowa ochrona posiadania realizowana w ramach postępowania posesoryjnego charakteryzuje się szeregiem specyficznych cech.

W toku postępowania o naruszenie posiadania sąd bada, co do zasady, jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia (art. 478 K.p.c.).

Przez ostatni stan posiadania rozumieć należy stan istniejący w chwili naruszenia lub zagrożenia posiadania. Wskazane uregulowanie oznacza, iż kognicja sądu ograniczona jest, co do zasady, do ustalenia czy powód był posiadaczem rzeczy, czy doszło do naruszenia lub zagrożenia posiadania i czy zaistniałe naruszenie lub zagrożenie miało charakter samowolny. Poza zakresem zainteresowania sądu pozostaje natomiast, co do zasady, okoliczność komu przysługuje prawo podmiotowe wykonywane w ramach posiadania oraz okoliczność, jaki był rodzaj naruszonego posiadania.

Uwzględniając powództwo o ochronę posiadania sąd wydaje wyrok, w sentencji którego, w granicach wyznaczonych żądaniem pozwu (zobacz: art. 321 § 1 K.p.c.), winno znaleźć się konkretne określenie nadających się do wyegzekwowania działań, w tym nakazów lub zakazów, których realizacja doprowadzi do przywrócenia stanu sprzed naruszenia posiadania lub prowadzić będzie do zaniechania dokonywania dalszych naruszeń posiadania. Kształt sentencji wyroku w istocie determinowany jest zatem przez zaistniałe uprzednio naruszenia lub zagrożenia posiadania (zobacz: E. Gniewek „Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz” Zakamycze 2001 r. str. 814-815; J. Ignatowicz, K. Stefaniuk „Prawo rzeczowe” wyd. II zmienione Warszawa 2006 r. str. 329-330; Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1988 r., III CZP 37/88, OSNCP 1989/3 poz. 40). Wyrokowi uwzględniającemu powództwo o naruszenie posiadania sąd może nadać przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 2 K.p.c.).

Co oznacza, że nie będzie Pan musiał czekać na uprawomocnienie się postanowienia, a już po wydaniu pozytywnego dla Pana postanowienia egzekwować wpuszczenie do mieszkania.

Tak więc:

  1. proszę teraz wnieść o zabezpieczenie poprzez dopuszczenie Pana do użytkowania mieszkania w czasie trwania postępowania (będzie to wymagało obecnie dopłaty w sądzie);
  2. proszę żądać nadania wyrokowi natychmiastowej wykonalności.

Czyli do wniosku, który Pan już złożył, proszę dołączyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl