Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej spółdzielni

• Autor: Marek Gola

Czy członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej morze zrzec się wynagrodzenia? Regulamin rady przewiduje prawo do wynagrodzenia, ale brak zapisu o prawie do rezygnacji z wynagrodzenia. Funkcja członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej pełniona jest z wyboru, nie jest to stosunek pracy tylko jest to praca społeczna. Członek rady chce zachować swoją funkcję, ale nie chce pobierać wynagrodzenia. Jest pismo z ZUS-u wyjaśniające, że w przypadku zrzeczenia się wynagrodzenia przez członka rady płatnika obowiązuje tylko składka zdrowotna. Spółdzielnia dotychczas ma wątpliwości, czy członek może się zrzec, bo w statucie spółdzielni i regulaminu rady nadzorczej jest zapis o przysługującym prawie do wynagrodzenia ryczałtowego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej spółdzielni

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwanej dalej u.s.m.

Z treści Pani pytania wynika, że w statucie spółdzielni mieszkaniowej znajduje się zapis, że członek Rady Nadzorczej uzyskuje wynagrodzenia ryczałtowe. Zastanawia się Pani, czy w związku z powyższym członek może zrzec się prawa do wynagrodzenia. W ZUS-u uzyskała Pani informację, że wówczas odprowadzana jest do ZUS-u wyłącznie składka zdrowotna. 

Wynagrodzenie dla członków spółdzielni

W pierwszej kolejności zasadne jest przytoczenie przepisu art. 82 ust 1 u.s.m., zgodnie z którym członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Z tego, co Pani pisze, w regulaminie działania RN oraz w statucie także przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Jak podkreśla Adam Stefaniak w Komentarzu do ustawy: „wynagrodzenie to ma charakter zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego, co oznacza, że należy się ono osobom uprawnionym w poszczególnych miesiącach w stałej wysokości, bez względu na liczbę odbytych posiedzeń. Skoro jest to wynagrodzenie »za udział w posiedzeniach«, a nie »za udział w pracach rady« (np. za udział w pracach komisji), to – a contrario – wynagrodzenie to nie przysługuje zarówno w wypadku gdy członek rady nie bierze udziału w posiedzeniach, jak i wtedy, gdy w danym miesiącu nie zwołano żadnego posiedzenia. Jeżeli statut przewiduje takie wynagrodzenie, ale nie określa jego wysokości dla poszczególnych członków rady, to wówczas do walnego zgromadzenia należy oznaczenie jego wysokości i okresu pobierania (o czym statut powinien wzmiankować); nie może ono przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach rady można także różnicować w zależności od funkcji”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwość zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia

W mojej ocenie, jako osoby na co dzień zajmującej się prawem spółdzielczym, przy takim zapisie regulaminu, statutu oraz u.s.m. prawa do wynagrodzenia można się zrzec, bowiem nie jest ono zabronione ww. przepisami. Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.) ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Ze względu na specyfikę spółdzielni mieszkaniowej, udział w posiedzeniu jej rady nadzorczej, jakkolwiek uprawniający do otrzymania określonego ryczałtu miesięcznego (art. 82 ust. 1 u.s.m.), nie może być uznany za pracę zarobkową w rozumieniu art. 17 ust. 1 wspomnianej ustawy zasiłkowej (wyrok SN z 4.11.2009 r., sygn. akt I UK 140/09). Skoro nie jest to praca zarobkowa, nie można na zasadach analogii stosować zapisu art. 84 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »