Montaż paneli słonecznych we wspólnocie mieszkaniowej

Montaż paneli słonecznych we wspólnocie mieszkaniowej

Mam wykupione mieszkanie na 2. piętrze wraz z poddaszem we wspólnocie mieszkaniowej. Dach to część wspólna, a chciałbym zamontować panele słoneczne. Jakie mam możliwości i jakie byłyby najskuteczniejsze przepisy, które umożliwiły by mi montaż? Zgoda współwłaścicieli chyba na pewno, ale jak ją wyegzekwować przez zarząd czy administratora – jakim pismem? Jest to duża wspólnota.

Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie?

Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie?

Posiadam mieszkanie komunalne z zasobów gminy w dużym mieście. Czy mogę przyjąć darowiznę mieszkania własnościowego? Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie i będę jego właścicielem?

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Mój 72-letni brat (emeryt) zajmuje mieszkanie od 1980 r., które otrzymał w przydziale od wówczas działającej w naszym mieście dużej firmy – przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego (później to przedsiębiorstwo się przekształciło i działało nadal pod inną nazwą). Czyli było to mieszkanie zakładowe. Następnie budynek został przejęty albo odkupiony przez spółdzielnię mieszkaniową. Obecnie brat jest najemcą. Spółdzielnia twierdzi, że to jest ich mieszkanie i nie ma możliwości przeniesienia własności. Jednak na co innego wskazywał artykuł w „Gazecie Wyborczej”, który sugerował taką możliwości przeniesienia własności lokalu w oparciu o art. 48 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2017 r., poz. 1596). Brat poszedł do spółdzielni mieszkaniowej z zapytaniem o tę możliwość. Odpowiedziano mu, że mieszkanie jest spółdzielni i możliwy jest tylko wykup za 350 tys. zł. O takich pieniądzach nie ma mowy. Byłabym wdzięczna za konkretne informacje, co można zrobić w sytuacji mojego brata.

Sprzeciw na przekształcenie lokali z mieszkalnych na usługowo-użytkowe we wspólnocie mieszkaniowej

Sprzeciw na przekształcenie lokali z mieszkalnych na usługowo-użytkowe we wspólnocie mieszkaniowej

Większościowy udziałowiec kamienicy z kilkunastoma mieszkaniami, którą zarządza wspólnota mieszkaniowa, zwrócił się z wnioskiem do wydziału architektury miasta o przekształcenie dwóch lokali mieszkalnych, których jest właścicielem, w lokale usługowe. O fakcie tym urząd poinformował pozostałych członków wspólnoty. Procedura przekształceniowa jest w toku. Przedmiotowe lokale zostały kilka miesięcy temu wynajęte przez ich właściciela firmie budowlanej, która je remontuje w celu przystosowania do zamieszkania czasowego dla swoich pracowników. Innymi słowy – ma w nich funkcjonować hotel pracowniczy, o czym zarząd oficjalnie poinformował członków na zebraniu wspólnoty. Jak możemy się przeciwstawić przekształceniu lokali z mieszkalnych na usługowo-użytkowe? Co możemy zrobić jako właściciele mieszkań i to położonych w tym samym pionie pomiędzy tymi lokalami? Czy przepisy pozwalają na urządzenie w kamienicy zamieszkałej przez stałych lokatorów hotelu pracowniczego? Chyba mają tu jakieś znaczenie względy bezpieczeństwa lokatorów, np. pożarowego. O prowadzonym remoncie tych mieszkań powiadomiliśmy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który właśnie przeprowadził inspekcję, ale nie znamy rezultatów. Co możemy jeszcze zrobić?

Zaległości za czynsz przy najmie okazjonalnym

Zaległości za czynsz przy najmie okazjonalnym

Posiadam podpisaną i zarejestrowaną w US umowę na najem okazjonalny. Podpisana jest jeszcze na 10 miesięcy. Niestety najemca od kilku miesięcy ma zaległości za czynsz i nadal nie płaci czynszu. Poinformował mnie ostatnio, że w mieszkaniu będzie do końca miesiąca i czynszu nie zapłaci. W umowie mamy zapis, że możliwe jest wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem. Nie określiliśmy przyczyn wypowiedzenia w tym odnośnie zaległości za czynsz, tylko jego formę. Być może jest to wada umowy. Jak powinienem się zachować? Uważam, że najemca nie ma prawa wypowiedzenia umowy i wyprowadzenia się. Dodam, że mieszkam za granicą, a na umówione spotkanie najemca nie przyszedł. Czy będę mógł się domagać zwrotu za czynsz aż do końca trwania umowy?

Brak wpłaty kaucji oraz wskazania lokalu w razie egzekucji jako powód rozwiązania umowy najmu

Brak wpłaty kaucji oraz wskazania lokalu w razie egzekucji jako powód rozwiązania umowy najmu

Moja pełnomocniczka podpisała wadliwą umowę najmu mieszkania – nie ma daty, do której najemca ma dostarczyć dokumenty notarialne - wskazanie lokalu w razie egzekucji. Najemca nie dokonał też całej wpłaty kaucji (do dzisiaj). Chcę rozwiązać tę umowę – jak to zrobić?

Odmowa gminy na wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą z powodu zawarcia małżeństwa

Odmowa gminy na wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą z powodu zawarcia małżeństwa

Jesteśmy małżeństwem od trzech miesięcy. W grudniu złożyłem wniosek o wykup mieszkania z bonifikatą, wtedy byłem jeszcze kawalerem. Dziś miało dojść do wykupu, ale kierowniczka wydziału zawiesiła wykup i zagroziła utratą najmu, twierdząc że gmina wycofuje wykup mieszkania z powodu zawarcia małżeństwa. Okazało się, że obecnie w związku małżeńskim mamy dwa najmy komunalne. Co mogę zrobić, żeby nie stracić tego mieszkania? Chcemy zabezpieczyć dzieci na przyszłość.

Żądanie dokumentów księgowych i umów przez członka wspólnoty mieszkaniowej

Żądanie dokumentów księgowych i umów przez członka wspólnoty mieszkaniowej

Czy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo żądać kserokopii wszystkich dokumentów księgowych, umów, wyciągów bankowych?

Łamanie zakazu palenia w bloku na klatce i korytarzach

Łamanie zakazu palenia w bloku na klatce i korytarzach

Mieszkam od kilku lat w bloku TBS. Jakiś czas temu, na moim piętrze zamieszkał młody mężczyzna z matką, niepracujący i nieuczący się. W budynku obowiązuje zakaz palenia na tzw. wspólnych przestrzeniach. Wspomniany mężczyzna nie respektuje tego zakazu i pali na klatce i korytarzu. Jako starszy już człowiek i niepalący unikam dymu papierosowego, także z przyczyn zdrowotnych. Zawiadomiłem pracownika TBS-u, opiekuna tego bloku. Mężczyzna zignorował także upomnienia z jego strony. Co robić?

Podwyższenie czynszu przy nowej umowie najmu

Podwyższenie czynszu przy nowej umowie najmu

Mam lokatora z dawnego kwaterunku, który w ramach czynszu partycypował finansowo w remontach domu. Miał z tego powodu obniżony do 200 zł czynsz, aby zwrócił mu się jego udział w kosztach. Ten zwrot już nastąpił i od stycznia chcę z nim spisać nową umowę najmu, podwyższając czynsz. Jakiej wysokości czynszu mogę żądać w świetle przepisów? Dom jest wprawdzie stary, ale ma dobry standard: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, ogrzewanie gazowe.

Wynajem mieszkania a dodatek mieszkaniowy dla najemcy

Wynajem mieszkania a dodatek mieszkaniowy dla najemcy

Jestem wynajmującą mieszkanie i osoba chętna, aby je wynająć, czyli przyszły najemca zapytał mnie, czy nie będzie problemu, jeśli on podczas najmu zgłosi wniosek do urzędu miasta i otrzyma dodatek mieszkaniowy do czynszu? Czy ja jako wynajmująca nie poniosę z tego powodu żadnych konsekwencji? Czy nie jest potrzebne zameldowanie najemcy?

Zamiana piwnic

Zamiana piwnic

W 1978 r. przyznano nam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz piwnicę. Wprowadzając się, zgodnie z poleceniem pracowników spółdzielni, zająłem piwnicę oznaczoną numerem zgodnym z numerem mieszkania. Jesteśmy pierwszymi lokatorami. Podpisaliśmy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania i piwnicy. W 1997 r. wykupiliśmy mieszkanie na własnościowe prawo do lokalu. W 2009 r. podpisałem umowę notarialną z wpisaniem do księgi wieczystej na odrębną własność mieszkania z piwnicą. Kilka dni temu dowiedziałem się od nowego sąsiada, że do jego aktu notarialnego z 2018 r. dołączono plan, który wskazywał, że doszło do zamiany pomieszczeń piwnicznych. Przy wykonywaniu inwentaryzacji piwnic przynależnych do poszczególnych lokali mieszkalnych na planie zaznaczono moją piwnicę jako przynależną do jego lokalu (tj. ja zajmuję piwnicę sąsiada). Przedstawiciel spółdzielni każe mam opuścić bezprawnie zajmowany lokal piwniczny, mówiąc, że przekaże nam pomieszczenie według planu przynależne do naszego mieszkania. Przez 40 lat zainwestowaliśmy w to pomieszczenie. Jak najprościej rozwiązać tę sprawę?

Jak rozwiązać umowę najmu okazjonalnego?

Jak rozwiązać umowę najmu okazjonalnego?

Jestem wynajmującą. Za 2 miesiące kończy się umowa najmu okazjonalnego. Mam wątpliwości, czy rzeczywiście ta umowa ma charakter najmu okazjonalnego. Umowa z podpisaniem aktu notarialnego miała miejsce w 2015 roku. Była aneksowana w zakresie czasu najmu. W akcie notarialnym notariusz dokonał zapisu, że umowa najmu została zawarta na czas określony od dnia 1 kwietnia 2015 do dnia 30 kwietnia 2016. Spotkałam się z interpretacją, że w razie skierowaniem sprawy do sądu sąd może mieć wątpliwości co do rodzaju umowy. Jak powinnam rozwiązać umowę najmu? Czy mimo umowy na czas określony muszę na piśmie powiadomić o nieprzedłużaniu umowy najmu okazjonalnego? W umowie mam zapis (zresztą na prośbę najemcy): „Każda ze Stron może niniejszą Umowę rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takich przypadkach koniec Umowy przypada na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało dostarczone wypowiedzenie”.

Obciążenie obdarowanego kosztami utrzymania mieszkania

Obciążenie obdarowanego kosztami utrzymania mieszkania

Kilka lat temu rodzice przekazali mi w drodze darowizny mieszkanie, w którym mieszkali tylko rodzice, ja już nie. Mama zmarła, w mieszkaniu został sam ojciec, który w tej chwili chce obciążyć mnie kosztami czynszu i utrzymania za to mieszkanie. Nadmieniam, że ojciec otrzymuje emeryturę w wysokości ok. 1500 zł netto, a czynsz jest w granicach 400 zł miesięcznie. Czy jest jakiś sposób, żeby się zabezpieczyć przed ewentualnymi zaległościami wobec spółdzielni mieszkaniowej?

Nieprawidłowo wyliczane koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

Nieprawidłowo wyliczane koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

W mojej wspólnocie mieszkaniowej (budynek mieszkalny z garażem podziemnym wyodrębnionym jako lokal i odrębnym budynkiem garażem wielopoziomowym + komórki z odrębną własnością) nieprawidłowo są rozliczane koszty – nie jest stosowana zasada proporcjonalnego ponoszenia kosztów wspólnych przez wszystkich udziałowców. Za garaże, które stanowią ponad 30% powierzchni i udziałów, koszty są naliczane w wysokości 10% – ustalone arbitralnie. Podobnie dla komórek lokatorskich. Wspólnotą zarządza wyznaczony przez sąd syndyk (wspólnota powstała ze spółdzielni mieszkaniowej w stanie upadłości) i firma zarządzająca nieruchomościami. Taki sposób rozliczeń jest zaszłością jeszcze z czasów spółdzielni mieszkaniowej i trwa już od wielu lat. Próby zmiany tego sposobu rozliczania przez przedstawienie odpowiedniej uchwały na zebraniu wspólnoty nie zostały zatwierdzone. Taki sposób rozliczenia pojawia się zarówno w rocznym sprawozdaniu finansowym, jak i w planie gospodarczym na kolejny rok. W jaki sposób można doprowadzić do prowadzenia rozliczeń zgodnie z ustawą? Czy można to załatwić tylko przez sąd – przeciwko komu i jakie roszczenie należałoby zgłosić? Czy skarżyć uchwały zebrania wspólnoty? Z moich obliczeń wynika, że co miesiąc płacę o około 70 zł zawyżony czynsz, a sytuacja trwa od wielu lat (około 10).

Czy muszę zdać mieszkanie komunalne po śmierci mamy która była głównym najemcą?

Czy muszę zdać mieszkanie komunalne po śmierci mamy która była głównym najemcą?

Zmarła mi mama, która była głównym najemcą mieszkania komunalnego. Jestem tam zameldowany i cały czas mieszkam, dziś w administracji dowiedziałem się, że najprawdopodobniej będę musiał zdać to mieszkanie, chyba że mam przynależność. Tłumaczono nam zawsze, że nie można tego załatwić, bo jest to kamienica zabytkowa itd., itp. Jakiś czas temu mama była ze mną w administracji i chciała zrobić tak, bym to ja był głównym najemcą, ponieważ to ja się nią opiekuje i opłacam mieszkanie, z racji jej bardzo niskiej emerytury. Usłyszeliśmy, że nie ma takiej możliwości, dopiero po jej śmierci. Mama zmarła niedawno. Zgłaszając zgon, usłyszałem, że najprawdopodobniej muszę zdać to mieszkanie. Czy w związku zaistniałą sytuacją, będąc tam zameldowany, przebywając, mogę tam dalej być?

Jak odzyskać dom po rozwodzie w którym mieszka była żona?

Jak odzyskać dom po rozwodzie w którym mieszka była żona?

Jestem po rozwodzie z winy byłej żony. Dom, w którym jest zameldowana, stanowi mój majątek osobisty. Nie mieszkam w nim ani ja, ani moje dziecko, bo zajmuje go awanturująca się była żona. Trwa to około 2 lata. Była żona nie pracuje, wygląda na osobę chorą psychicznie, zadłużyła i zaniedbała dom (wilgoć, bród). Gdy zaglądam do domu, wyzywa mnie, szarpie, grozi podpaleniem domu. Jak odzyskać własny dom w tej sytuacji?

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Jestem głównym najemcą mieszkania gminnego, obecnie je modernizuję na własny koszt. Chcę złożyć wniosek o wykup mieszkania, jednak zanim dojdzie do wykupu, może potrwać to około 3 lat (informacja z gminy). Chcę zawrzeć związek małżeński, mój przyszły mąż ma mieszkanie własnościowe w kredycie, ale w innej gminie. W moim mieszkaniu zameldowana jest też moja córka, ale obecnie pracuje i wynajmuje mieszkanie w innym mieście. Czy po zawarciu związku małżeńskiego gmina może mi odebrać mieszkanie? Jak z tego wybrnąć?

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu mojej mamy, co robić?

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu mojej mamy, co robić?

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu należącego do mojej mamy (mieszkamy z rodzicami, ale mąż jest zameldowany). Powiedział, że zrobi to tylko, jeśli sąd mu tak każe na piśmie. Ciągle dochodzi z nim do kłótni, wyzwisk… Co mam robić? Czy po wniesieniu papierów o separację mąż będzie musiał się wyprowadzić?

Umowa o administrowanie w małej wspólnocie mieszkaniowej

Umowa o administrowanie w małej wspólnocie mieszkaniowej

Pytanie dotyczy „małej” wspólnoty mieszkaniowej. Przyjmując, że w „dużej” wspólnocie podpisanie umowy nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i zarząd wspólnoty nie musi być umocowany w tej kwestii uchwałą, to analogicznie – w małej wspólnocie mieszkaniowej umowę o administrowanie mogą podpisać współwłaściciele dysponującą większością udziałów w nieruchomości wspólnej. Czy tak? Zwracam uwagę, że i w jednym i drugim przypadku chodzi o umowę o administrowanie, nie o zarządzanie.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »