Wymeldowanie z mieszkania komunalnego

• Data: 2024-06-13 • Autor: Marek Gola

Wraz z żoną mieszkamy w mieszkaniu komunalnym. W mieszkaniu jest również zameldowany brat żony, który nie przebywa w nim od 10 lat. Od jakiegoś czasu zaczęła przychodzić korespondencja z firm windykacyjnych na jego nazwisko. Czy i jak można go wymeldować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wymeldowanie z mieszkania komunalnego

Obowiązek wymeldunku

Z treści Pana pytania wynika, że wraz z małżonką zamieszkuje Pan w mieszkaniu komunalnym. W mieszkaniu zameldowany jest nadto brat małżonki, który nie zamieszkuje już w nim od 10 lat. Od jakiegoś czasu na dane brata zaczęła przychodzić korespondencja z firm windykacyjnych. Zastanawiacie się Państwo, czy możliwe jest wymeldowanie brata małżonki.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Organ gminy może jednak podjąć działanie na wniosek właściciela. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Z uwagi na powyższe zasadnym jest wskazanie na pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt IV SA/po 634/13, zgodnie z którym „opuszczenie lokalu jest to nie tylko fizyczne nieprzebywanie, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu, z jednoczesnym zerwaniem związków z dotychczasowym lokalem i założeniem w nowym ośrodku swoich osobistych i majątkowych interesów”.

Innymi słowy, jeżeli brat żony wyprowadził się z mieszkania i ustanowił dla swojej osoby nowe miejsce zamieszkania, w którym będą koncentrować się jego interesy życiowe, krótkotrwały pobyt, nawet jednodniowy, celem odwiedzin choćby Pana żony, nie będzie świadczył o tym, że nie mamy do czynienia z opuszczeniem lokalu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Miejsce stałego pobytu

W treści uzasadnienia ww. wyroku wskazano, iż „o opuszczeniu stałego miejsca zamieszkania można mówić wtedy, gdy jest ono dobrowolne i ma charakter trwały, a zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 stycznia 2007 r. (sygn. akt II OSK 133/06, LEX 327831) – który to pogląd Sąd orzekający w sprawie podziela, opuszczenie lokalu jest to nie tylko fizyczne nieprzebywanie, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu, z jednoczesnym zerwaniem związków z dotychczasowym lokalem i założeniem w nowym ośrodku swoich osobistych i majątkowych interesów. O opuszczeniu miejsca pobytu stałego w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych można mówić także wówczas, gdy dana osoba nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych umożliwiających powrót do lokalu (por. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt V SA 1424/99, LEX nr 79243, z dnia 22 sierpnia 2000 r., sygn. akt V SA 108/00, LEX nr 49954 i z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt V SA 3078/00, LEX nr 78937), a także kiedy opuszczenie lokalu jest konsekwencją wykonania wyroku orzekającego eksmisję (wyrok NSA z dnia 6 października 2006 r., sygn. akt II OSK 65/05), bądź też samego wyroku orzekającego eksmisję (por. wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1895/07)”.

Zauważyć należy nadto, iż sformułowanie „opuszczenie miejsca pobytu stałego” nie oznacza jedynie fizycznego przebywania w miejscu innym niż miejsce pobytu stałego. Dla zaistnienia tej przesłanki konieczne jest, aby fizycznemu przebywaniu osoby w tym innym miejscu towarzyszyła wola opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu oraz zamiar stałego związania się z nowym miejscem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 669/13).

W chwili obecnej zasadnym jest poinformowanie urzędu gminy/miasta, w którego zasobach znajduje się lokal, by wszczęto postępowanie z urzędu celem wymalowania brata żony z mieszkania. Jednym z wniosków będzie wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań sąsiadów, celem wykazania, że brat żony wyprowadził się z domu z zamiarem opuszczenia dotychczas stałego miejsca pobytu. Nadto wnosić proszę o przeprowadzanie wizji lokalnej. Na podstawie wizji lokalnej pracownik administracji stwierdzi, czy brat żony ma w domu jeszcze jakiekolwiek rzeczy, które świadczyłyby o jego pobycie w tymże domu, czy też nie.

Przykłady

 
Problem z bratem, który nie mieszka od lat

Pani Anna i Pan Jan od ponad dziesięciu lat mieszkają w mieszkaniu komunalnym. W tym samym mieszkaniu jest zameldowany brat Pani Anny, który od dekady nie przebywa na stałe w lokalu. W ostatnich miesiącach na adres mieszkania zaczęły przychodzić listy od firm windykacyjnych, skierowane do brata Pani Anny. Po wielu próbach skontaktowania się z nim bez skutku, zdecydowali się zgłosić sprawę do urzędu gminy, by go oficjalnie wymeldować. Procedura wymagała złożenia wniosku oraz przeprowadzenia wizji lokalnej, która potwierdziła, że brat nie ma już żadnych rzeczy osobistych w mieszkaniu.

 
Syn, który się wyprowadził

Pan Tomasz od kilku lat mieszka w mieszkaniu komunalnym wraz z żoną i córką. Syn Pana Tomasza, który był tam zameldowany, wyprowadził się kilka lat temu za granicę i nie zamierza wracać. Pan Tomasz zauważył, że korespondencja na nazwisko syna wciąż przychodzi na stary adres, co sprawiało problemy, szczególnie gdy pojawiły się listy z sądu dotyczące długów syna. Postanowił więc zgłosić do urzędu gminy wniosek o wymeldowanie syna, podpierając się dowodami w postaci zeznań sąsiadów oraz brakiem jakichkolwiek osobistych rzeczy syna w domu.

 
Współlokator, który zniknął

Pani Ewa mieszka w mieszkaniu komunalnym od piętnastu lat. Początkowo dzieliła lokum z przyjaciółką, która po dwóch latach wyprowadziła się bez formalnego wymeldowania. Po kilku latach na adres mieszkania zaczęły przychodzić pisma urzędowe oraz wezwania do zapłaty na nazwisko byłej współlokatorki. Pani Ewa, zmęczona ciągłym wyjaśnianiem sytuacji, złożyła wniosek do urzędu gminy o wymeldowanie dawnej przyjaciółki. Urząd przeprowadził dochodzenie, które potwierdziło, że współlokatorka nie mieszka w mieszkaniu od wielu lat, co pozwoliło na formalne zakończenie sprawy.

Podsumowanie

 

Wymeldowanie osoby, która od dłuższego czasu nie przebywa w mieszkaniu komunalnym, jest możliwe poprzez zgłoszenie sprawy do urzędu gminy. Należy dostarczyć odpowiednie dowody, takie jak zeznania sąsiadów czy przeprowadzenie wizji lokalnej, które potwierdzą brak stałego pobytu tej osoby w lokalu. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z korespondencją i zobowiązaniami finansowymi niezamieszkałego lokatora.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz sporządzanie pism związanych z wymeldowaniem z mieszkania komunalnego, pomagając skutecznie rozwiązać Państwa problemy prawne. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybką i rzetelną pomoc. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85
2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt IV SA/po 634/13
3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt V SA 1424/99
4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1895/07
5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 669/13

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »