Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego kilka dni po podpisaniu umowy

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-08-23 • Aktualizacja: 2021-09-24

Kilka dni temu zawarliśmy umowę najmu okazjonalnego na 2 lata. Chcemy zrezygnować i wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego. Czy taka szybka rezygnacja i wypowiedzenie umowy pozwoli nam uniknąć kosztów na 2 lata, skoro nie będziemy tam mieszkać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego kilka dni po podpisaniu umowy

Jak wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego na czas określony?

W przypadku umów najmu zawartych na czas oznaczony nie ma możliwości ich swobodnego wypowiadania w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Jest to bowiem sprzeczne z istotą stosunku prawnego, jakim jest umowa zawierana na czas oznaczony. W przypadku umowy najmu okazjonalnego zawartej na czas oznaczony możliwość jej wcześniejszego wypowiadania istnieje w przypadkach wskazanych w ustawie oraz w umowie. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje przypadki, w których to wynajmujący uprawniony jest do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego.

Zgodnie z art. 19 d powołanej wyżej ustawy umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1–3 (które stosuje się do najmu okazjonalnego) nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

  • mimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  •  jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  •  wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Ponadto właściciel może rozwiązać umowę w przypadku wskazanym w art. 13 ustawy, w wyniku wytoczenia  powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego na czas określony?

Powołane wyżej przykłady stanowią przypadki wcześniejszego wypowiedzenia/rozwiązania umowy wskazane w ustawie, jednak prawo wypowiedzenia w tych przypadkach przysługuje wynajmującemu.

Ponadto, zgodnie z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Oznacza to, że strony mogą wyraźnie wskazać w umowie przypadki, w których możliwe będzie wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony. Nie może to być jednak zapis o możliwości swobodnego wypowiedzenia umowy najmu bez podawania przyczyny. Muszą być wskazane w umowie konkretne przyczyny, w razie wystąpienia których strony będą miały prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Dopuszcza się możliwość zawarcia w umowie postanowienia, zgodnie z którym strony mogą wypowiedzieć umowę „z ważnych przyczyn”.

Jeśli zatem zawarta przez Państwa umowa zawiera postanowienie, zgodnie z którym są Państwo uprawnieni do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony, mogą Państwo wypowiedzieć tą umowę, ale tylko w przypadku zaistnienia tychże przyczyn wskazanych w umowie.

Mogą ewentualnie Państwo porozumieć się w tej sprawie z wynajmującym i podpisać porozumienie o rozwiązaniu umowy najmu. W takim przypadku jednak uzależnieni są Państwo od wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia przez wynajmującego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »