Jak wyrzucić z domu dorosłe dziecko?

• Data: 2024-02-16 • Autor: Marek Gola

Obowiązek alimentacyjny wobec dorosłych dzieci oraz zagadnienia związane z mieszkalnictwem i eksmisją mogą rodzić wiele wątpliwości. W niniejszym artykule omówimy przepisy dotyczące tych kwestii. Wyjaśnimy, czy rodzice mogą wyrzucić pełnoletnie dziecko z domu. Przedstawimy również możliwości wypowiedzenia umowy użyczenia nieruchomości. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Waldemara.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak wyrzucić z domu dorosłe dziecko?

Pan Waldemar zapytał nas, jak wyrzucić dorosłego syna z mieszkania własnościowego. Podkreślił, że syn za nic nie płaci, robi awantury, sprowadza pijanych gości.

Obowiązek alimentacyjny względem dorosłego syna 

W pierwszej kolejności odnieść należy się do kwestii alimentowania syna.

Żaden z przepisów nie wskazuje bowiem granicy wiekowej, z której wystąpieniem uchylony jest obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Proszę bowiem zwrócić uwagę na przepis art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Pełnoletni syn nie chce się wyprowadzić

Czy można wyrzucić pełnoletnie dziecko z domu? W drugiej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż to panu Waldemarowi jako właścicielowi przysługuje roszczenie o wydanie zajętej nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż syn nie płaci za nic, mamy do czynienia z umową użyczenia. Choć umowa ta nigdy nie została zawarta na piśmie, nie oznacza, że nie obowiązuje.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Zgodnie z art. 715 Kodeksu cywilnegojeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić”.

Zobacz również: Pozew o eksmisję dorosłego syna wzór

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie umowy użyczenia i eksmisja dorosłego syna 

Czy można wyrzucić dorosłego syna z domu? Z uwagi na przedstawiony przez pana Waldemara stan faktyczny, a w szczególności biorąc pod uwagę zachowanie syna, w każdym momencie pan Waldemar może wypowiedzieć umowę użyczenia. Umowa użyczenia winna być wypowiedziana z wyprzedzeniem na 1 miesiąc naprzód. Później panu Waldemarowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu z pozwem o eksmisję dziecka z domu.

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, że meldunek syna w żaden sposób nie wpływa na prawo do lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

  1. kobiety w ciąży,
  2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
  3. obłożnie chorych,
  4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
  6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Reasumując, prawem pana Waldemara jest wypowiedzenie synowi umowy użyczenia, która z braku zachowania formy pisemnej obowiązuje w dniu dzisiejszym. W przypadku nieopuszczenia lokalu w terminie panu Waldemarowi przysługuje uprawnienie do żądania wydania lokalu poprzez jego opuszczenie ze wszystkimi prawami i rzeczami reprezentującymi syna. Wymiana zamków przed eksmisją upoważni syna pana Waldemara do założenia sprawy o naruszenie posiadania, bowiem pomimo zajmowania lokalu wbrew woli pana Waldemara ma do niego prawo, dopóty nie będzie wyroku eksmisyjnego. W każdym momencie pan Waldemar może zmienić zamki w drzwiach, ale pan Waldemar musi się liczyć z możliwością oddania sprawy do sądu, tj. o naruszenie posiadania. 

 

Według art. 344 Kodeksu cywilnegoPrzeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

Stan opisany w pkt od 1 do 6 będzie oceniany na dzień sprawy, a nie na dzień dzisiejszy.

Zobacz również: Wymeldowanie dorosłego dziecka

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek Anny i jej 25-letniego syna

Anna od wielu lat wspiera finansowo swojego syna Marcina, który ukończył studia, ale nie może znaleźć stałej pracy. Mimo kilku prób podjęcia zatrudnienia Marcin często wraca do domu i liczy na wsparcie matki. Anna zastanawia się, czy jej obowiązki alimentacyjne wciąż trwają, skoro Marcin jest już dorosły i ma wykształcenie, które teoretycznie powinno mu zapewnić samodzielność finansową.

 

Historia pana Krzysztofa, który chce odzyskać swoje mieszkanie

Pan Krzysztof pozwolił dorosłemu synowi, Tomaszowi, mieszkać w jego mieszkaniu po rozwodzie. Tomasz nie płaci za mieszkanie ani nie przyczynia się do jego utrzymania, co staje się źródłem konfliktów. Pan Krzysztof rozważa wypowiedzenie umowy użyczenia, by odzyskać kontrolę nad swoją nieruchomością, ale nie jest pewien, jakie kroki prawne powinien podjąć, aby proces przebiegł sprawnie i zgodnie z prawem.

 

Sytuacja pani Ewy, która zmaga się z niechęcią do eksmisji syna

Ewa od lat mieszka z dorosłym synem, który nie tylko nie dokłada się do domowego budżetu, ale również nie szuka pracy – utrzymuje się z dorywczych zleceń. Mimo licznych próśb syn nie chce opuścić domu rodzinnego. Ewa zastanawia się nad wypowiedzeniem umowy użyczenia i rozpoczęciem procedury eksmisji. Obawia się jednak emocjonalnych i społecznych konsekwencji takiej decyzji.

Podsumowanie

Artykuł ten omawia zagadnienia dotyczące obowiązku alimentacyjnego wobec dorosłych dzieci. Przedstawia możliwości wypowiedzenia umowy użyczenia i eksmisji pełnoletniego syna. Przytoczone przykłady pokazują, jak ważne jest zrozumienie przepisów związanych z tą kwestią przed podjęciem określonych działań.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie obowiązków alimentacyjnych lub eksmisji? Zastanawiasz się, czy można wyrzucić dorosłe dziecko z domu? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby zapewnić Ci wsparcie i doradztwo dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Już dziś skontaktuj się z nami poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »