Podnajem mieszkania komunalnego bez zgody gminy

• Data: 2024-06-19 • Autor: Michał Soćko

Z powodu zawarcia przeze mnie z moją babcią umowy podnajmu mieszkania komunalnego na czas nieokreślony urząd gminy wysłał mi mailem wypowiedzenie umowy najmu. Wskazał w nim, że zawarłam taką umowę bez wcześniejszego uzyskania zgody urzędu. Jak tę umowę podnajmu rozwiązać i jak cofnąć decyzję gminy? Proszę o pomoc!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podnajem mieszkania komunalnego bez zgody gminy

Zasady wynajmowania mieszkań komunalnych ustala gmina

W przedstawionej sprawie zastosowanie będą miały zarówno przepisy ustawowe, jak i akty prawa miejscowego wydane przez właściwą gminę, która przejęła budynek oraz umowa najmu wymienionego lokalu komunalnego.

Zgodnie bowiem z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 r. Nr 71, poz. 733; zwanej dalej także „u.o.p.l.”), gmina jest obowiązana do przyjęcia uchwały, w której będą określone zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podnajmowanie mieszkania komunalnego należącego do gminy

Po tej uwadze wstępnej chciałbym odnieść się do kwestii rozwiązania umowy najmu.

Rozwiązanie takie może nastąpić na różne sposoby. Niemniej jednak, jeżeli jest zgodna wola stron, tj. podnajemcy i podwynajmującego (Pani i babci), to najłatwiej byłoby rozwiązać taką umowę w drodze aneksu do pierwotnej umowy.

Wystarczyłoby napisać, że „dnia … strony zgodnie postanowiły rozwiązać umowę … ze skutkiem natychmiastowym albo od dnia …”.

Natomiast, jeżeli babcia nie godziłaby się na rozwiązanie umowy w powyższy sposób, to w grę może wchodzić wypowiedzenie umowy. Wówczas umowa rozwiązuje się z upływem terminu wypowiedzenia, a jeżeli jest wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, to zaraz po doręczeniu takiego wypowiedzenia.

W takiej jednak sytuacji musiałaby Pani sięgnąć do umowy podnajmu i sprawdzić, czy jest przewidziane wypowiedzenie oraz ewentualnie, jakieś są terminy wypowiedzenia.

Odnosząc się do kwestii podnajmu, wskazać należy, że możliwy jest on po uzyskaniu zgody właściciela. I tak, zgodnie z art. 2 pkt 1 u.o.p.l., ilekroć w ustawie jest mowa o lokatorze, należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

Z kolei art. 11 u.o.p.l. przewiduje sytuacje, kiedy możliwe jest wypowiedzenia umowy najmu:

„Art. 11. 1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub

4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

3. Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;

2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

4. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

5. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4.

6. Jeżeli właściciel, który wypowiedział stosunek prawny na podstawie przepisu ust. 5, nie zamieszkał w swoim lokalu lub zaprzestał w nim zamieszkiwać przed upływem pół roku od ustania wypowiedzianego stosunku prawnego, lokator jest uprawniony, według swojego wyboru, bądź do powrotu do lokalu na dotychczasowych warunkach bądź do żądania od właściciela zapłaty różnicy w czynszu i w opłatach, które płaci obecnie, w stosunku do tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres jednego roku. Koszty przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel. Właściciel jest nadto obowiązany do zapłaty lokatorowi kary ustawowej w wysokości 15% wartości odtworzeniowej lokalu.

7. Przepisy ust. 4-6 stosuje się, jeżeli w lokalu właściciela ma zamieszkać jego pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny. Wypowiedzenie stosunku prawnego, pod rygorem nieważności, powinno wskazywać osobę mającą zamieszkać w lokalu właściciela.

8. W wypadku stosunków prawnych, które nie ustają przez wypowiedzenie, a w szczególności w wypadku spółdzielczego prawa do lokalu, nie jest dopuszczalne ustanie stosunku prawnego w sposób i z przyczyn mniej korzystnych dla lokatora niż to wynika z przepisów tego artykułu.

9. W wypadku określonym w ust. 2 pkt 4 lokatorowi przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku, z zastrzeżeniem art. 32.

10. Z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku.

11. Wypowiedzenie najmu w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego może nastąpić także na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

12. Jeżeli lokatorem, któremu właściciel wypowiada stosunek prawny na podstawie ust. 5, jest osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył 75 lat, a która po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, nie będzie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu, w którym może zamieszkać, ani nie ma osób, które zobowiązane są wobec niej do świadczeń alimentacyjnych, wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w chwili śmierci lokatora; przepisów art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.”

Z art. 11 ust. 2 pkt 4 u.o.p.l. wynika, że możliwe jest wypowiedzenie umowy, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

W związku z powyższym przyjąć należy, że właściciel mógł wypowiedzieć umowę, skoro nie uzyskała Pani zgody na podnajem.

Zatem co może Pani w takiej sytuacji ewentualnie zrobić? Po pierwsze, na pewno należałoby jak najszybciej umowę podnajmu rozwiązać i przesłać do urzędu. Samo to może być jednak niewystarczające, gdyż do podnajmu już doszło. Warto to jednak uczynić. Po drugie zaś może Pani kwestionować formę, w jakiej doszło do wypowiedzenia umowy. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 zd. 2 u.o.p.l. powinno nastąpić to na piśmie pod rygorem nieważności. Natomiast przesłanie wypowiedzenia mailem nie odpowiada formie pisemnej. Wyjątkiem będzie jednak sytuacja, gdy pismo przesłane mailem zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie bowiem z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) taka forma zrównana jest z formą pisemną.

„Art. 78 [1]. § 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.”

Art. 78. § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

§ 2. (uchylony).”

Zobacz również: Podnajem mieszkania bez zgody właściciela

Przykłady

 

Podnajem mieszkania komunalnego przez młodą parę

Marta i Adam postanowili zamieszkać razem, ale ich sytuacja finansowa nie pozwalała na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku. Marta wpadła na pomysł, aby zamieszkać w mieszkaniu komunalnym, które należało do jej babci. Bez konsultacji z gminą, Marta i Adam podpisali z babcią umowę podnajmu na czas nieokreślony. Po kilku miesiącach od podpisania umowy, Marta otrzymała wypowiedzenie umowy najmu od gminy, z powodu braku zgody na podnajem. Młoda para musiała rozwiązać umowę podnajmu z babcią i natychmiast opuścić mieszkanie, co wpłynęło na ich stabilność mieszkaniową.

 

Podnajem przez studenta

Jan, student z innego miasta, znalazł ogłoszenie o tanim pokoju do wynajęcia w mieszkaniu komunalnym. Pokój wynajmowała starsza pani, która chciała dorobić do emerytury. Umowa podnajmu została zawarta ustnie, bez wiedzy i zgody gminy. Po pewnym czasie gmina dowiedziała się o nielegalnym podnajmie i wypowiedziała umowę najmu starszej pani. Jan musiał w krótkim czasie znaleźć nowe lokum, co było dla niego dużym problemem, zwłaszcza w trakcie sesji egzaminacyjnej.

 

Podnajem przez osobę starszą

Pan Andrzej, emeryt, postanowił podnająć pokój w swoim mieszkaniu komunalnym swojemu kuzynowi, który właśnie stracił pracę. Chcąc pomóc rodzinie, Andrzej nie zgłosił tego faktu do gminy. Kuzyn wprowadził się i zamieszkał tam przez kilka miesięcy. Niestety, kontrola z gminy wykryła nielegalny podnajem. Pan Andrzej otrzymał wypowiedzenie umowy najmu i musiał natychmiast rozwiązać umowę z kuzynem, a także zmierzyć się z możliwością utraty mieszkania komunalnego, co mogło go skazać na bezdomność.

Podsumowanie

 

Podnajem mieszkań komunalnych bez zgody gminy jest niezgodny z przepisami i może prowadzić do wypowiedzenia umowy najmu przez gminę. Aby uniknąć takich sytuacji, należy zawsze uzyskać pisemną zgodę właściciela przed podnajmem. W razie otrzymania wypowiedzenia, warto jak najszybciej rozwiązać umowę podnajmu i skonsultować się z prawnikiem w celu zbadania możliwości cofnięcia decyzji gminy.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism związanych z wynajmem i podnajmem mieszkań komunalnych. Skontaktuj się z nami, aby szybko i skutecznie rozwiązać swoje problemy prawne.
Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Soćko

O autorze: Michał Soćko

Ukończył w 2010 r. stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwieńczone ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Następnie, w latach 2011-2013, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując przy tym pochwałę Dziekana za bardzo dobre wyniki z kolokwiów rocznych. Po złożeniu egzaminów radcowskich w 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Równolegle z aplikacją radcowską, w latach 2012-2015, był uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na kierunku prawo, prowadzonych w Zakładzie Prawa Pracy, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia te ukończył, broniąc pracę doktorską zatytułowaną Potrącenie i egzekucja z wynagrodzenia za pracę, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Liszcz, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Od 2017 r. jest nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Wykłada prawo administracyjne, cywilne i prawo pracy. Michał Soćko jest autorem kilkunastu artykułów naukowych napisanych w języku polskim, jak i angielskim oraz uczestnikiem licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym (m.in. w prawie rzeczowym, spadkowym, zobowiązań, rodzinnym i opiekuńczym, prawie autorskim), ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »