Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez członków spółdzielni mieszkaniowej

Kinga Karaś • Opublikowane: 2020-10-23 • Aktualizacja: 2022-06-11

Mam wyodrębniony własnościowo lokal w bloku. Zarządza nim spółdzielnia mieszkaniowa, nie powstała wspólnota mieszkaniowa. Posiadając owo mieszkanie, mam też udział ułamkowy we własności wspólnej, czyli w działce, na której jest posadowiony blok. Z tego tytułu płacę na rzecz urzędu miasta podatek gruntowy w stosownym ułamku. Część tej działki jest wykorzystana jako parking samochodowy dla członków spółdzielni – mieszkańców bloku. Ostatnio zarząd spółdzielni bez zgody właścicieli mieszkań wydzielił na tym parkingu stanowiska dla osób niepełnosprawnych, stosując odpowiednie oznakowanie. W zawiązku z tym mam pytania: Jeśli miałaby miejsce sytuacja, kiedy zabrakłoby dla mnie miejsca na parkingu, a stanowisko dla niepełnosprawnych byłoby wolne, czy miałbym prawo na nim zaparkować bez narażania się na konsekwencje (mandat od Straży Miejskiej)? Proszę o wyjaśnienia!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez członków spółdzielni mieszkaniowej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (zwana dalej „ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych”), ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze („Prawo spółdzielcze”), ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (K.k.), ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (K.w.).

Prawa i obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z zarządzaniem nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych. Zgodnie z art. 18 Prawa spółdzielczego:

„§ 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

§ 2. Członek spółdzielni ma prawo:

1) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;

2) wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;

3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845);

4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;

5) udziału w nadwyżce bilansowej;

6) do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.

§ 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

§ 4. Członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w statucie.

§ 5. Członek spółdzielni ma obowiązek:

1) przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów;

2) dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych.

§ 6. Członek spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone w ustawie lub w statucie.

§ 7. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spółdzielnię z jej członkami określają prawa i obowiązki członków wynikające ze stosunków prawnych pochodnych od członkostwa w spółdzielni.”

Zobacz również: Parkowanie na podwórku wspólnoty mieszkaniowej

Prawa walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej

Stosownie do art. 38 Prawa spółdzielczego:

§ 1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;

10) uchwalanie zmian statutu;

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;

12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 2. Statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach.”

Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni oraz ich obowiązywanie

„Art. 41.§ 1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie.

§ 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.

§ 3. Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie.

§ 4. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 5. Protokoły przechowuje zarząd spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.”

„Art. 42. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

§ 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

§ 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

§ 4. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

§ 5. Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą, a spółdzielnię, w której nie powołuje się rady nadzorczej, pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spółdzielni.

§ 6. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

§ 7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

§ 8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 6, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

§ 9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.”

Uprawnienia członka spółdzielni mieszkaniowej

Stosownie do art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

„1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.”

Strefa zamieszkania w przepisach Prawa o ruchu drogowym

Do momentu wyodrębnienia wszystkich lokali lub podjęcia uchwały o utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej zarząd nad nieruchomością wspólną pełni spółdzielnia. Spółdzielnia działa poprzez swoje organy. Jeżeli chodzi o przeznaczenie część nieruchomości na rzecz osób niepełnosprawnych, wymagane jest uprzednie podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w tym przedmiocie. Natomiast zasadniczą kwestią jest egzekucja takich oznaczeń. Policja ani straż miejska nie może bowiem karać za parkowanie na nieruchomości należącej do spółdzielni mieszkaniowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustanowiono na tym ternie strefę zamieszkania – wówczas może dojść do naruszenia Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 49 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym:

„2. Zabrania się postoju: (…)

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu; (…).”

Zgodnie z art. 98 Kodeksu wykroczeń (K.w.):

„Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”

Jednak podkreślić należy, iż nie stanowi to wykroczenia unormowanego w art. 92 Kodeksu wykroczeń. Stosownie do art. 92 K.w.:

„§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.”

Poprawność wydzielenia miejsc dla osób niepełnosprawnych

Nie stanowi wykroczenia określonego w art. 92 § 1 K.w. niepodporządkowanie się dyrektywie wynikającej ze znaku drogowego ustawionego przez podmiot nieuprawniony lub bez zachowania obowiązującej procedury, bowiem warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie określone w art. 92 § 1 K.w. jest legalny charakter tego znaku (por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 marca 2016 r. V KK 34/16).

Warto podkreślić, że prawa właścicieli w spółdzielni są znacząco ograniczone na jej rzecz, dlatego też wielu właścicieli korzysta z możliwości prawnej utworzenia wspólnoty mieszkaniowej.

Wydzielenie powierzchni do korzystania przez osoby niepełnoprawne nie skutkuje zmianą we własności nieruchomości i tym samym zmianą wielkości płaconych podatków.

Zarząd spółdzielni, w przeciwieństwie do zarządu wspólnoty mieszkaniowej, nie pyta o zgodę właścicieli, tyko podejmuje decyzję przez odpowiedni organ. Brak było zatem wymogu zapytania o zgodę współwłaścicieli. Jednak jeżeli takie ograniczenie zostało wprowadzone przez podjęcie uchwały, to istnieje możliwość jej zaskarżenia do sądu, ze względu na naruszenie Pana interesu.

Jeżeli na Pana osiedlu nie ustanowiono strefy zamieszkania, to brak jest możliwości ukarania za postawienie samochodu na miejscu wyznaczonym dla niepełnosprawnych. Oznakowanie nieruchomości nie wiąże się z jej podziałem (geodezyjnym), to tylko wydzielenie części nieruchomości do korzystania w określony sposób.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »