Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tymczasowe zameldowanie najemcy w mieszkaniu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-10-21

Czy właściciel mieszkania wyraziwszy zgodę na tymczasowe zameldowanie najemcy może obawiać się roszczeń ze strony najemcy do tego lub zastępczego lokalu?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Źródłem jakichkolwiek roszczeń najemcy nie jest meldunek administracyjny, lecz tylko i wyłącznie stosunek cywilnoprawny regulowany zawartą umową i Kodeksem cywilnym.

W kwestii praw i obowiązków stron umowy najmu – w pierwszej kolejności należy poszukiwać takich roszczeń na gruncie umownym (to co w umowie najmu zostało ustalone jako zakres praw najemcy może rodzić jego roszczenia, o ile Pani naruszy te prawa jako wynajmująca).

Najczęściej umowy najmu w sprawach nieuregulowanych odsyłają do Kodeksu cywilnego, a i bez tego odesłania – regulacje kodeksowe należy stosować w takich sprawach, co do których umowa milczy.

Jak się to ma do Pani skonkretyzowanych problemów:

Kwestia meldunku administracyjnego:

Kodeks cywilny nie odnosi się w jakikolwiek sposób do kwestii meldunku, bowiem z cywilnoprawnego punktu widzenia jest on zupełnie bez znaczenia. Meldunek to czynność administracyjna o charakterze techniczno-prawnym, która nie rodzi roszczeń cywilnoprawnych. Obowiązek meldunku wynika z przepisów administracyjnych (ustawa o ewidencji ludności), które stanowią:

„Art. 24. [Treść i wykonywanie obowiązku meldunkowego]

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

2. Obowiązek meldunkowy polega na:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Art. 25. [Definicja pobytu stałego i czasowego]

1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

3. Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.”

Pobyt czasowy – w odróżnieniu od stałego – daje prawo do meldunku czasowego, który wygasa (przestaje istnieć) wraz z terminem na jaki został oznaczony.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że od 1 stycznia 2013 r. utracił moc (został uchylony) art. 147 Kodeksu wykroczeń, na podstawie którego niezameldowanie lokatora mogło skutkować karą grzywny. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. obowiązek meldunkowy przestaje istnieć w ogóle.

Kwestia lokalu zastępczego:

Napiszę krótko – nie wynika to ani z ustawy meldunkowej, ani z Kodeksu cywilnego – tylko gdyby Pani i najemca ustalili taki obowiązek w umowie – wówczas byłaby Pani do tego zobowiązana.

Podsumowując, niepotrzebnie przywiązuje Pani wagę do meldunku administracyjnego, który nie rodzi żadnych praw i obowiązków najemcy, zaś od 1 stycznia 2016 r. po prostu zniknie.

Natomiast jakiekolwiek sprawy roszczeń najemcy zawsze warto dokładnie doprecyzować w umowie najmu, mając na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »