Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Tymczasowe zameldowanie najemcy w mieszkaniu

Autor: Eliza Rumowska

Czy właściciel mieszkania wyraziwszy zgodę na tymczasowe zameldowanie najemcy może obawiać się roszczeń ze strony najemcy do tego lub zastępczego lokalu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tymczasowe zameldowanie najemcy w mieszkaniu

Meldunek administracyjny

Źródłem jakichkolwiek roszczeń najemcy nie jest meldunek administracyjny, lecz tylko i wyłącznie stosunek cywilnoprawny regulowany zawartą umową i Kodeksem cywilnym.

W kwestii praw i obowiązków stron umowy najmu – w pierwszej kolejności należy poszukiwać takich roszczeń na gruncie umownym (to co w umowie najmu zostało ustalone jako zakres praw najemcy może rodzić jego roszczenia, o ile Pani naruszy te prawa jako wynajmująca).

Najczęściej umowy najmu w sprawach nieuregulowanych odsyłają do Kodeksu cywilnego, a i bez tego odesłania – regulacje kodeksowe należy stosować w takich sprawach, co do których umowa milczy.

Jak się to ma do Pani skonkretyzowanych problemów:

Kwestia meldunku administracyjnego:

Kodeks cywilny nie odnosi się w jakikolwiek sposób do kwestii meldunku, bowiem z cywilnoprawnego punktu widzenia jest on zupełnie bez znaczenia. Meldunek to czynność administracyjna o charakterze techniczno-prawnym, która nie rodzi roszczeń cywilnoprawnych. Obowiązek meldunku wynika z przepisów administracyjnych (ustawa o ewidencji ludności), które stanowią:

Obowiązek meldunkowy

„Art. 24. [Treść i wykonywanie obowiązku meldunkowego]

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

2. Obowiązek meldunkowy polega na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Art. 25. [Definicja pobytu stałego i czasowego]

1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

3. Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.”

Pobyt czasowy

Pobyt czasowy – w odróżnieniu od stałego – daje prawo do meldunku czasowego, który wygasa (przestaje istnieć) wraz z terminem na jaki został oznaczony.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że od 1 stycznia 2013 r. utracił moc (został uchylony) art. 147 Kodeksu wykroczeń, na podstawie którego niezameldowanie lokatora mogło skutkować karą grzywny. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. obowiązek meldunkowy przestaje istnieć w ogóle.

Kwestia lokalu zastępczego:

Napiszę krótko – nie wynika to ani z ustawy meldunkowej, ani z Kodeksu cywilnego – tylko gdyby Pani i najemca ustalili taki obowiązek w umowie – wówczas byłaby Pani do tego zobowiązana.

Podsumowując, niepotrzebnie przywiązuje Pani wagę do meldunku administracyjnego, który nie rodzi żadnych praw i obowiązków najemcy, zaś od 1 stycznia 2016 r. po prostu zniknie.

Natomiast jakiekolwiek sprawy roszczeń najemcy zawsze warto dokładnie doprecyzować w umowie najmu, mając na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl