Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana pionu wodnego i kanalizacji w bloku - kto odpowie za zniszczenia?

Marek Gola • Opublikowane: 2021-09-03

Mieszkam w bloku. Pojawiła się informacja, że zbliża się wymiana rur z wodą oraz kanalizacyjnych. Remont będzie naprawdę duży, dojdzie do zwalenia ścian w kuchni. Oczywiście na nich wiszą meble, jest blat i sprzęt AGD. Podobnie ma być w łazience. Kto odpowie za dokonane przy remoncie zniszczenia? Kto będzie miał obowiązek naprawy? Dodam, że informacja obejmuje wszystkich sąsiadów, a mój lokal chyba przypadkiem pominięto.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymiana pionu wodnego i kanalizacji w bloku - kto odpowie za zniszczenia?

Informacje o remoncie w bloku

Przede wszystkim proszę ustalić w spółdzielni mieszkaniowej, iż, ponad wszelką wątpliwość, w danym terminie i czy w ogóle, będą w Pana lokalu prowadzone prace, jaki będzie ich dokładny zakres związany z układem i wyposażeniem Pana lokalu i skąd bierze się nieścisłość, o której Pan pisze. Nie może być żadnych wątpliwości co do rozpoczęcia prac i ich terminu, gdyż skutkować to powinno właśnie dotrzymywaniem terminów całego remontu.

Wskazuję także, iż w spółdzielniach mieszkaniowych uchwala się plany remontów, które podaje się do wiadomości członków, i tam terminy także są wyszczególnione. Służy to minimalizowaniu szkód, gdyż lokatorzy są uprzedzeni o planach spółdzielni, po to, aby z kolei oni nie planowali swoich remontów. Ma to wpływ na odpowiedzialność odszkodowawczą spółdzielni, gdyż jest to argument często przez spółdzielnie wykorzystywany.

Zasadniczo należy stwierdzić, iż za szkody wyrządzone podczas remontu i wymiany pionów wodnych i kanalizacyjnych, odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa i firma wykonująca prace – jeżeli jest takowa, jako wykonawca.

Odpowiedzialność za zniszczenia i szkody

Podstawowym przepisem jest tu art. 415 Kodeksu cywilnego: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Szkody, jakie mogą powstać z takiego tytułu, powinny być objęte zakresem ubezpieczenia spółdzielni od odpowiedzialności cywilnej. Wtedy, po ich ujawnieniu, rozpoczyna się procedura szacowania strat i określenia wysokości odszkodowania. Kwota odszkodowania jest Panu należna. Oznaczać to może także doprowadzenie do stanu sprzed zdarzenia.

O tym, kto faktycznie ma dokonać napraw, może decydować zarówno Pana uzgodnienie ze spółdzielnią, jak i wyrok sądowy lub ugoda mediacyjna – w razie sporu.

Podaję tutaj te przykłady nieco na wyrost, gdyż, co podkreślam, na obecnym etapie, powinien Pan uzyskać od spółdzielni wszelkie informacje, co do złagodzenia przez nią skutków remontu oraz chociażby, czy same prace będą wykonywać pracownicy spółdzielni, czy też firmy zewnętrznej. W wielu spółdzielniach, zniszczenia są naprawiane przez pracowników, którzy prowadzili prace. Jeżeli, jak Pan podaje, należy zdemontować AGD, to np. kuchenkę gazową powinien odłączyć uprawniony pracownik i tak samo ją z powrotem podłączyć.

Regulamin dla lokatorów bloku

Zwracam uwagę, iż spółdzielniach mieszkaniowych funkcjonują i są podane do wiadomości lokatorów stosowne regulaminy prowadzenia remontów i tam określane są procedury na wypadek prowadzenia takich prac, włącznie ze zgłaszaniem szkód powstałych w ich trakcie. Są także regulaminy porządku domowego i użytkowania lokali, które określają np. jakich części lokalu nie wolno zabudowywać i samodzielnie zmieniać, właśnie z powodu koniecznych remontów. Regulaminy przyjęte są uchwałą odpowiednich organów spółdzielni.

Warto także zaznaczyć, iż zgodnie z § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia z dn. 19.08.1999r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:

„1. Przy remontach budynku należy zapewnić:

1) realizację robót w kolejności wynikającej z opracowanego planu remontów,

2) bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia robót,

3) stosowanie rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych ograniczających uciążliwość użytkowania lokali oraz podnoszących walory użytkowe lokali.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów użytkowników lokali lub osób trzecich”.

Głównie więc na podstawie § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia będą Panu przysługiwać roszczenia o minimalizowanie skutków remontu. Z kolei spółdzielnia nie może takiego remontu przeprowadzać niejako w sposób nieograniczony i bez żadnej kontroli.

Podał Pan bowiem dosyć szeroki zakres remontu, który trudno mi ocenić. Nie jest to jednak kwestia ściśle prawna. Można przytoczyć np. poniższe orzeczenie. Sprawa jest jednak dosyć oczywista w orzecznictwie i komentarzach.

Sąd Okręgowy w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 maja 2014 roku (sygn. akt II Ca 875/13) wskazał, że, „brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż obowiązujące przepisy czy to prawa powszechnego, czy też statutu czy regulaminu zezwalają na naruszanie substancji mieszkaniowej powoda w wyniku podejmowanych przez Spółdzielnię prac remontowych, bez jej późniejszego naprawienia. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż w toku remontu z różnych przyczyn, może dochodzić do uszkodzenia bądź zniszczenia mienia, jednakże w każdym przypadku tego rodzaju szkody winny zostać naprawione. (…) obowiązujące przepisy nie zawierają regulacji, z której wynikałoby, że szacht [pion z rurami] powinien być dostępny na całej swojej powierzchni znajdującej się w lokalu mieszkalnym”.

Nie wynika więc, sądząc po doświadczeniach z tego postępowania, aby należało niszczyć całą ścianę, aby dostać się do pionu z instalacjami. Ale wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego.

Reasumując, po dokonaniu przez Pana dodatkowych ustaleń w stanie faktycznym, przy powyższych założeniach, powinien Pan skutecznie realizować swoje prawo do odszkodowania za ewentualne zniszczenia dokonane podczas remontu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »