Wymiana pionu wodnego i kanalizacji w bloku, kto pokrywa koszty?

• Data: 2023-11-28 • Autor: Marek Gola

Wymiana pionu wodnego i kanalizacji w bloku to poważna inwestycja, która może prowadzić do uszkodzeń w mieszkaniach. W obliczu zbliżającego się remontu mieszkańcy stają przed wyzwaniem ochrony swojego dobytku i wyjaśnienia, kto będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody. Artykuł ten skupia się na zrozumieniu praw i obowiązków zarówno mieszkańców, jak i spółdzielni mieszkaniowej, analizując kwestie odpowiedzialności i procesu naprawy zniszczeń. W podobnej sytuacji znalazł się pan Paweł, nasz klient:

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wymiana pionu wodnego i kanalizacji w bloku, kto pokrywa koszty?

Mieszkam w bloku. Pojawiła się informacja, że zbliża się wymiana rur z wodą oraz kanalizacyjnych. Remont będzie naprawdę duży, dojdzie do zwalenia ścian w kuchni. Oczywiście na nich wiszą meble, jest blat i sprzęt AGD. Podobnie ma być w łazience. Kto odpowie za dokonane przy remoncie zniszczenia? Kto będzie miał obowiązek naprawy? Dodam, że informacja obejmuje wszystkich sąsiadów, a mój lokal chyba przypadkiem pominięto.

Informacje o remoncie w bloku

Przede wszystkim proszę ustalić w spółdzielni mieszkaniowej, iż, ponad wszelką wątpliwość, w danym terminie i czy w ogóle, będą w Pana lokalu prowadzone prace, jaki będzie ich dokładny zakres związany z układem i wyposażeniem Pana lokalu i skąd bierze się nieścisłość, o której Pan pisze. Nie może być żadnych wątpliwości co do rozpoczęcia prac i ich terminu, gdyż skutkować to powinno właśnie dotrzymywaniem terminów całego remontu.

Wskazuję także, iż w spółdzielniach mieszkaniowych uchwala się plany remontów, które podaje się do wiadomości członków, i tam terminy także są wyszczególnione. Służy to minimalizowaniu szkód, gdyż lokatorzy są uprzedzeni o planach spółdzielni, po to, aby z kolei oni nie planowali swoich remontów. Ma to wpływ na odpowiedzialność odszkodowawczą spółdzielni, gdyż jest to argument często przez spółdzielnie wykorzystywany.

Zasadniczo należy stwierdzić, iż za szkody wyrządzone podczas remontu i wymiany w bloku pionów wodnych i kanalizacyjnych, odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa i firma wykonująca prace – jeżeli jest takowa, jako wykonawca.

Zobacz również: Kto ponosi koszt wymiany wodomierza w lokalu komunalnym?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialność za zniszczenia i szkody

Podstawowym przepisem jest tu art. 415 Kodeksu cywilnego: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Szkody, jakie mogą powstać z takiego tytułu, powinny być objęte zakresem ubezpieczenia spółdzielni od odpowiedzialności cywilnej. Wtedy, po ich ujawnieniu, rozpoczyna się procedura szacowania strat i określenia wysokości odszkodowania. Kwota odszkodowania jest Panu należna. Oznaczać to może także doprowadzenie do stanu sprzed zdarzenia.
O tym, kto faktycznie ma dokonać napraw, może decydować zarówno Pana uzgodnienie ze spółdzielnią, jak i wyrok sądowy lub ugoda mediacyjna – w razie sporu.

Podaję tutaj te przykłady nieco na wyrost, gdyż, co podkreślam, na obecnym etapie powinien Pan uzyskać od spółdzielni wszelkie informacje, co do złagodzenia przez nią skutków remontu oraz chociażby, czy same prace będą wykonywać pracownicy spółdzielni, czy też firmy zewnętrznej. W wielu spółdzielniach, zniszczenia są naprawiane przez pracowników, którzy prowadzili prace. Jeżeli, jak Pan podaje, należy zdemontować AGD, to np. kuchenkę gazową powinien odłączyć uprawniony pracownik i tak samo ją z powrotem podłączyć.

Zobacz również: Normy ubytków wody

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Regulamin dla lokatorów bloku

Zwracam uwagę, iż spółdzielniach mieszkaniowych funkcjonują i są podane do wiadomości lokatorów stosowne regulaminy prowadzenia remontów i tam określane są procedury na wypadek prowadzenia takich prac, włącznie ze zgłaszaniem szkód powstałych w ich trakcie. Są także regulaminy porządku domowego i użytkowania lokali, które określają np. jakich części lokalu nie wolno zabudowywać i samodzielnie zmieniać, właśnie z powodu koniecznych remontów. Regulaminy przyjęte są uchwałą odpowiednich organów spółdzielni.

Warto także zaznaczyć, iż zgodnie z § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia z dn. 19.08.1999r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:

1. Przy remontach budynku należy zapewnić:

1) realizację robót w kolejności wynikającej z opracowanego planu remontów,

2) bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia robót,

3) stosowanie rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych ograniczających uciążliwość użytkowania lokali oraz podnoszących walory użytkowe lokali.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów użytkowników lokali lub osób trzecich”.

Głównie więc na podstawie § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia będą Panu przysługiwać roszczenia o minimalizowanie skutków remontu. Z kolei spółdzielnia nie może takiego remontu przeprowadzać niejako w sposób nieograniczony i bez żadnej kontroli.
Podał Pan bowiem dosyć szeroki zakres remontu, który trudno mi ocenić. Nie jest to jednak kwestia ściśle prawna. Można przytoczyć np. poniższe orzeczenie. Sprawa jest jednak dosyć oczywista w orzecznictwie i komentarzach.

Sąd Okręgowy w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 maja 2014 roku (sygn. akt II Ca 875/13) wskazał, że, „brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż obowiązujące przepisy czy to prawa powszechnego, czy też statutu czy regulaminu zezwalają na naruszanie substancji mieszkaniowej powoda w wyniku podejmowanych przez Spółdzielnię prac remontowych, bez jej późniejszego naprawienia. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż w toku remontu z różnych przyczyn, może dochodzić do uszkodzenia bądź zniszczenia mienia, jednakże w każdym przypadku tego rodzaju szkody winny zostać naprawione. (…) obowiązujące przepisy nie zawierają regulacji, z której wynikałoby, że szacht [pion z rurami] powinien być dostępny na całej swojej powierzchni znajdującej się w lokalu mieszkalnym”.
Nie wynika więc, sądząc po doświadczeniach z tego postępowania, aby należało niszczyć całą ścianę, aby dostać się do pionu z instalacjami. Ale wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego.

Reasumując, po dokonaniu przez Pana dodatkowych ustaleń w stanie faktycznym, przy powyższych założeniach, powinien Pan skutecznie realizować swoje prawo do odszkodowania za ewentualne zniszczenia dokonane podczas remontu polegającego na wymianie rur wodnych w bloku.

Zobacz również: Przegląd wentylacji w mieszkaniu

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Rozpatrując kwestię wymiany pionów wodnych i kanalizacyjnych w blokach mieszkalnych, warto przyjrzeć się rzeczywistym przykładom z życia, które ukazują zarówno wyzwania, jak i rozwiązania, z jakimi mogą spotkać się mieszkańcy. Oto trzy przykłady z życia wzięte, ilustrujące różne aspekty tego procesu.

 

Przykład 1
Pan Jacek, mieszkaniec starszego bloku, doświadczył uszkodzeń w swoim mieszkaniu w wyniku wymiany pionów kanalizacyjnych. Mimo że prace były niezbędne, spółdzielnia nie poinformowała wcześniej o potencjalnych uszkodzeniach. Pan Jacek zgłosił szkody zarządcy budynku, który zobowiązał spółdzielnię do pokrycia kosztów naprawy i odnowienia uszkodzonych części mieszkania.

 

Przykład 2
Pani Katarzyna, po otrzymaniu informacji o planowanej wymianie instalacji wodnych, postanowiła dokładnie przygotować swoje mieszkanie do remontu. Zabezpieczyła meble i sprzęt AGD. Jednakże w trakcie prac okazało się, że stan techniczny instalacji był gorszy niż przewidywano, co wydłużyło czas remontu i zwiększyło zakres prac. Mimo to, dzięki dobremu przygotowaniu, pani Katarzyna uniknęła większych szkód w swoim mieszkaniu.

 

Przykład 3
Pan Michał, który kilka lat temu przeprowadził samodzielne modyfikacje hydrauliczne w swojej łazience, stanął przed problemem podczas wymiany instalacji przez spółdzielnię. Modyfikacje te utrudniły prace remontowe, a w konsekwencji pan Michał musiał pokryć część kosztów związanych z dostosowaniem nowej instalacji do jego zmian. Niestety przekonał się, że nie można ingerować w instalacje bez poinformowania spółdzielni.

 

Te trzy przypadki pokazują, że wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych w blokach mieszkalnych może nieść różne konsekwencje dla mieszkańców. Ważne jest odpowiednie przygotowanie się do takich prac, świadomość potencjalnych problemów oraz rozumienie odpowiedzialności zarówno spółdzielni, jak i samych mieszkańców. Wzajemna komunikacja i zrozumienie przepisów oraz regulaminów może pomóc w uniknięciu nieporozumień i zminimalizowaniu szkód.

Podsumowanie

Podsumowując, wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych w bloku to proces, który może wiązać się z różnymi wyzwaniami dla mieszkańców. Jeśli dojdzie do szkód w mieszkaniu, właściciel lokalu ma roszczenie o ich naprawę.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej związanej z remontami w bloku? Skorzystaj z naszych on-line porad prawnych i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism, aby upewnić się, że Twoje prawa są w pełni chronione.

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego, który znajduje się poniżej.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836
3. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt II Ca 875/13

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »