Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo do wynajmu mieszkania

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-05-02 • Aktualizacja: 2021-07-02

Moja pełnoletnia córka otrzymała w darowiźnie mieszkanie, które chciałybyśmy wynająć. Córka studiuje w odległym mieście, dlatego zdecydowałyśmy, że najlepiej będzie, jeśli ja zajmę się wszystkimi sprawami związanymi z wynajęciem, czyli: podpisywaniem umów najmu, opłatami oraz odprowadzaniem podatku. Jak w zgodzie z prawem mogę dokonywać tych wszystkich czynności w zastępstwie córki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnomocnictwo do wynajmu mieszkania

Pisemne pełnomocnictwo do zajmowania sie sprawami innej osoby

Do zajmowania się sprawami innej osoby niezbędne jest pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym*:

„Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Art. 100. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

Art. 101. § 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Art. 102. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.

Oto projekt pełnomocnictwa, które byłoby odpowiednie do Pań potrzeb:

Ja, niżej podpisana XX, będąca właścicielem nieruchomości położonej w X, dla której Sąd Rejonowy w X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 00 udzielam YY pełnomocnictwa do administrowania nieruchomością.

Pełnomocnictwo obejmuje wykonywanie wszelkich czynności w zakresie zarządu nieruchomością, w szczególności składania oświadczeń woli w zakresie zawierania, aneksowania, rozwiązywaniu umów najmu.

W sprawach nieuregulowanych pełnomocnictwem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

*Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »