Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podejrzenie nielegalnej działalności w wynajmowanym lokalu

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-02-15

Mieszkam za granicą, ale w Polsce wynajmuję lokal na działalność pewnej spółki. Policja sugeruje, że jest tam prowadzona nielegalna działalność a dokładnie hazard na maszynach. Nie mam na to dowodów, aby najemca prowadził tam nielegalną działalność, gdy przyjeżdżam i oglądam lokal, jest tam magazyn. Najemca płaci sumiennie. Policja straszy mnie wysoką karą i żąda rozwiązania umowy najmu lokalu. Nie mam jednak takich podstaw. Dodam, że najemca w umowie podpisał zakaz prowadzenia w lokalu działalności niezgodnej z prawem i nielegalnej. Co powinienem zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podejrzenie nielegalnej działalności w wynajmowanym lokalu

Najem lokalu i podejrzenie nielegalnej działalności

Poruszona przez Pana kwestia jest dość problematyczna, a to z uwagi na fakt, że policja nie dysponuje dowodami na to, że Pana najemca prowadzi nielegalną działalność w należącym do Pana lokalu, a zatem, de facto, nie ma Pan dowodów na to, że najemca używa lokalu sprzecznie z jego przeznaczeniem określonym w umowie najmu.

Zgodnie bowiem z art. 666 § 1 Kodeksu cywilnego „najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy”.

Rozwiązanie umowy najmu lokalu

Jeśli jednak urząd celny wzywa Pana do rozwiązania owej umowy najmu, to oznacza, że zapewne dysponuje jakimiś dowodami na fakt tego, że ów najemca prowadzi nielegalną działalność w wynajmowanym lokalu. Sposobem na rozwiązanie umowy najmu jest nie tylko nieterminowa zapłata czynszu czy zakłócanie porządku domowego, ale także sposób określony w art. 685 Kodeksu cywilnego: jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Niemniej, aby z tego przepisu móc skorzystać, musiałby Pan udowodnić wobec najemcy, że faktycznie wykracza przeciwko porządkowi domowego (a nawet prawnemu), prowadząc nielegalną działalność hazardową. Jeśli na dodatek umowa została zawarta na czas określony i nie wskazuje na terminy wypowiedzenia, to jest to w zasadzie jedyna przesłanka, aby taką umowę mógł Pan rozwiązać. Tutaj urząd celny i policja musieliby Panu pomóc i wskazać na jakikolwiek dowód dający Panu prawo do rozwiązania owej terminowej umowy najmu (np. postanowienie o wszczęciu śledztwa/dochodzenia).

Wypowiedzenie najmu na czas nieokreślony

Jeśli zaś zawarta przez Pana umowa najmu jest na czas nieokreślony, to najlepiej ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów wypowiedzenia w niej określonych lub – w przypadku braku – określonych w art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego: ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Nie wiem, jak jest skonstruowana zawarta przez Pana umowa, ale na podstawie powyższych informacji będzie Pan w stanie określić, czy musi uzyskać pomoc UC/policji na rozwiązanie umowy zawartej na czas określony na podstawie art. 685 Kodeksu cywilnego, czy też może to uczynić sam zgodnie z terminami wypowiedzenia bez wskazywania powodów na podstawie art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego.

Oskarżenie o pomoc w prowadzeniu nielegalnej działalności

Niemniej, w takiej sytuacji doradzam ową umowę rozwiązać. Jeśli będzie się Pan od tego bezpodstawnie uchylał, a najemca faktycznie prowadził nielegalną działalność w Pana lokalu, to może Pan zostać oskarżony o pomocnictwo. Pomocnictwo, zgodnie z Kodeksem karnym, polega na ułatwieniu innej osobie popełnienia czynu zabronionego. Pomocnictwo jest zawsze zachowaniem umyślnym, popełnić je można zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak w zamiarze ewentualnym. Możliwe jest pomocnictwo w formie działania, a także w formie zaniechania! (np. właśnie nierozwiązania umowy najmu i tym samym umożliwianie dalszego prowadzenia nielegalnej działalności).

Karę za pomocnictwo wymierza się w granicach przewidzianych dla sprawstwa. Pomocnik odpowiada w granicach swojej umyślności niezależnie od odpowiedzialności sprawcy. Ponosi on odpowiedzialność nawet wtedy, gdy sprawcy nie można przypisać winy (np. z powodu niepoczytalności, nieletniości). Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, pomocnik odpowiada jak za usiłowanie. Natomiast jeżeli czynu zabronionego nawet nie usiłowano dokonać sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub nawet odstąpić od jej wymierzenia. Pomocnik nie ponosi odpowiedzialności karnej, jeżeli dobrowolnie zapobiegł popełnieniu czynu, przy którym udzielał pomocy (tzw. czynny żal). Przy nieskutecznym czynnym żalu sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Pomocnictwo do wykroczenia jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi, a nadto, gdy sprawca dokonał czynu zabronionego. Pomocnik podlega karze w granicach przewidzianych dla sprawcy wykroczenia. Mimo, że nielegalny hazard do przestępstwo karno-skarbowe, to zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu karnego skarbowego przepisy art. 18, 19, 20, 21 Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio do przestępstw skarbowych.

Zgodnie z art. 107 Kodeksu karnego skarbowego:

„§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Unikanie odpowiedzialności

Nie ma więc absolutnie sensu tkwić w owej umowie, jeśli jakiekolwiek podejrzenia i ze strony policji i urzędu celnego są Panu zgłaszane. Proszę tylko sprawdzić, na jaki okres została zawarta umowa najmu. Jeśli na czas nieokreślony, wypowiedzieć ją bez podawania przyczyny z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie, a jeśli brak – wskazanego w ustawie. Gdy zaś umowa zawarta jest na czas określony, proszę zwrócić się do UC i policji z wnioskiem o pomoc w rozwiązaniu owej umowy, wskazując właśnie na fakt, że jest zawarta na czas określony i nie daje Panu w swej treści prawa do jej rozwiązania bez wskazania powodu a jedyną możliwością jest art. 685 Kodeksu cywilnego, który jednak wymaga wykazania wykraczania przez najemcę z porządku domowego w sposób rażący, a na to Pan dowodów nie ma (niezbędne będzie wsparcie organów ścigania, którzy dostarczą np. dowód wszczęcia śledztwa / dochodzenia / zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – cokolwiek, co wskazuje na wykraczanie przez najemcę z owego porządku).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »