Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Śmierć najemcy lokalu komunalnego - co z osobami mieszkającymi w mieszkaniu?

Autor: Katarzyna Nosal

Od 10 lat mieszkam wraz z moją żoną, córką, synem w lokalu komunalnym. Najemcą w tym lokalu była moja babcia, która zmarła. Moja rodzina była tylko zameldowana w tym lokalu. Chciałbym zaznaczyć, że poprzednie 10 lat byliśmy zameldowani również z babcią w innym lokalu komunalnym na terenie tej samej dzielnicy. Też byliśmy tylko zameldowani, nie byliśmy na umowie najmu. Chciałbym się dowiedzieć, czy jako wnuczek mogę występować o umowę najmu w tym lokalu? Jakie są teraz kryteria dochodowe na osobę. Zakładam, że przekraczamy zarobki i nie kwalifikujemy się do lokalu komunalnego, ale nie mamy innego prawa do lokalu mieszkalnego, jak również nie mamy wystarczającego wkładu mieszkaniowego, żeby wystąpić o kredyt mieszkaniowy. Jakie jest niebezpieczeństwo, że dostaniemy pismo o rozwiązaniu umowy w związku z śmiercią najemcy i jaki jest czas na opuszczenie lokalu w tym momencie? Czy możemy np. starać się o ten lokal dla córki, która skończyła 20 lat, nie ma swojej rodziny, w przypadku kiedy nasze dochody będą za wysokie? Żeby otrzymać taki lokal wystarczy, że córka miałaby umowę-zlecenie od czerwca do grudnia 2020? Czy musi to być umowa na czas określony albo nieokreślony, a nie umowa cywilnoprawna? Czy jest szansa, że otrzymałaby umowę na ten lokal, czy niestety ze względu na metraż (tu mamy ok. 55 m2), ma szansę tylko na mniejszy lokal? Jak ma się sytuacja z wykupem mieszkania, gdzie moglibyśmy się dowiedzieć, czy ten lokal można wykupić, czy potrzebujemy mieć najpierw na siebie podpisaną umowę najmu? W sytuacji, kiedy nie udałoby się nam otrzymać umowy najmu tego mieszkania, jakie są procedury odnośnie wykupienia jakiegoś zadłużonego mieszkania z gminy? Bardzo proszę o pomoc. Szukam najlepszego rozwiązania, żeby zorganizować pewne miejsce zamieszkania dla rodziny.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Śmierć najemcy lokalu komunalnego - co z osobami mieszkającymi w mieszkaniu?

Sytuacja nie jest bardzo zła, chociaż wiele zależy od Państwa zarobków. Zacznijmy od kwestii prawnych a następnie wytłumaczę, jak te zasady należy przenieść na Państwa sytuację.

Wejście w stosunek najmu lokalu komunalnego po babci

Pierwsza rzecz, zasadnicza, nie ma Pan prawa do wstąpienia w stosunek najmu po babci z mocy samego prawa. Zatem decyzja należy do organów dzielnicy. Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Wnuki zostały pozbawione tego prawa. Stąd rozwiązania należy poszukiwać winnych aktach.

Zobacz również: Jak wykupić mieszkanie komunalne nie będąc najemcą

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców należy do gminy. W ramach tego gminy wynajmują mieszkania socjalne, komunalne, itp. Aby gospodarowanie takiemu nieruchomościami szło sprawnie, rada gminy uchwala zasady wynajmu mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. W Warszawie obowiązuje uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. nr XXIII/669/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy.

Z treści uchwały wynika, że osoby, które zajmują lokal mieszkalny po osobie, która zmarła, mają pewne preferencyjne warunki dla wstąpienia w najem tego lokalu. Przede wszystkim muszą spełnić kryterium dochodowe, które w przypadku osób uprawnionych do lokalu po innym najemcy, jest preferencyjny. Zacznę od wysokości tego kryterium , bo to bardzo ważne. Zgodnie z §4 uchwały pomoc mieszkaniowa może być udzielana osobom, które spełniają kryteria określone w § 5 oraz w §

7 z zastrzeżeniem § 8 i § 9.

Zobacz również: Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Dochody rodziny a pomoc mieszkaniowa

Zgodnie z § 5 „łączny dochód uprawniający do uzyskania pomocy mieszkaniowej nie może przekraczać:

1) 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym;

2) 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym;

3) 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym;

4) 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym;

5) 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym:

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz współczynnika, o którym

mowa w ust. 2”.

Współczynnik wynosi 0,50 – w przypadku obliczania dochodu uprawniającego do oddania w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i 0,70, gdy wnioskodawca ubiega się o uregulowanie tytułu prawnego do lokalu na podstawie § 18. § 18 jest dla Pana istotny, bowiem opisuje sytuację Pana rodziny, o czym dalej.

Przenosząc powyższe do Pana sytuacji – rodzina jest 4-osobowa, zatem dochód na tę rodzinę (ważne: nie na osobę) przy podstawowych zasadach nie może być wyższy niż 6397,76 zł a przy zastosowaniu współczynnika 0,7 – 8956,90 zł.

Metraż mieszkania dla rodziny

W § 7 opisano następujące kryterium: przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uznaje się sytuację, w której gospodarstwo domowe zamieszkuje w lokalu, którego powierzchnia mieszkalna wynosi nie więcej niż

7 m2 w przypadku zamieszkiwania w tym lokalu 1 osoby, powiększone o dodatkowe 6 m2 na każdą kolejną zamieszkującą w tym lokalu osobę. Zatem aby otrzymać mieszkanie z zasobu gminy, należy mieć określony metraż.

Zgodnie z § 10 w pierwszej kolejności pomoc mieszkaniowa jest między innymi udzielana osobom, z którymi umowy najmu zawierane są na zajmowany przez wnioskodawcę lokal.

Wreszcie § 18, o którym była już mowa. Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu „pomocy mieszkaniowej można udzielić osobie, która za pisemną zgodą Miasta lub na podstawie odrębnych przepisów była uprawniona do zamieszkiwania i nieprzerwanie zamieszkuje w tym lokalu, jeżeli najemca lub były najemca:

1) zmarł, a osoba, która pozostała w lokalu nie wstąpiła w najem na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego;

2) trwale opuścił lokal, a osoba, która pozostała w lokalu nieprzerwanie w nim zamieszkuje za zgodą właściciela co najmniej 7 lat”.

Zobacz również: Umowa najmu a śmierć wynajmującego

Pomoc mieszkaniowa dla zameldowanych ze zmarłym najemcą

Punkt 1 dotyczy właśnie Pana, jako zstępnego babci. Udzielenie pomocy mieszkaniowej jest możliwe w przypadku braku zaległości związanych z zajmowanym lokalem albo braku zaległości, za które odpowiadają osoby pozostałe w lokalu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej przez 3 miesiące realizowana jest umowa o spłacie całości zadłużenia albo umowa o spłacie zadłużenia, za które odpowiadają osoby pozostałe w lokalu. Przez osoby, o których mowa w ust. 2 należy rozumieć: małżonka najemcy, byłego małżonka najemcy, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Pomoc mieszkaniowa, o której tutaj mowa, może być udzielona poprzez zawarcie umowy najmu tego lub innego lokalu.

Osoby, z którymi nie zawarto umowy najmu lokalu na podstawie § 18, wzywa się do opróżnienia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego.

W mojej ocenie, z treści uchwały wynika, że kryterium metrażowe w przypadku zajmowania już lokalu nie musi być spełnione. Nie mamy tu poprawy warunków mieszkaniowych. To kryterium dla osób, które chcą otrzymać większe mieszkanie lub wyprowadzić z innego małego zajmowanego z rodziną. Co do kryterium dochodu, to na potrzeby uchwały bierze się dochód średni liczony w następujący sposób: wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 690, oraz z 2019 r., poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U., poz. 1540 oraz z 2019 r., poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U., poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U., poz. 1622).

Dalsze zajmowanie lokalu gminnego bez praw do niego

Zatem mając powyższe informacje, jest Pan w stanie ustalić, czy prawo do zawarcia umowy Panu przysługuje. Jeśli jednak nie, to istnieje szansa, że otrzymacie Państwo zadanie opróżnienia lokalu. Jeśli złożycie wniosek, to oczywiście dzielnica dowie się od razu o lokalu, który może być opróżniony, jeśli kryteriów nie spełnicie. Jeśli wniosku nie złożycie, to trudno powiedzieć, w którym momencie właściwe organy zorientują się w sytuacji, ale Państwo zajmować będziecie bez tytułu prawnego, a ukrywanie sytuacji może zostać argumentem dla obniżonej oceny przy kwalifikacji do wynajmu.

Wniosek składa się do urzędu dzielnicy.

Najem mieszkania przez córkę

Obawiam się, że sama córka nie ma tu możliwości uzyskania dla siebie lokalu. W toku uzyskiwania pomocy mieszkaniowej bardzo dokładnie badana jest sytuacja mieszkańców i osoby wnioskującej. Z całą też pewnością pod uwagę będzie brana sytuacja metrażowa.

Wykupienie miejsca zamieszkania dla rodziny

Aby wykupić to mieszkanie, musielibyście Państwo być najemcami. Tego, czy lokal przeznaczony jest do sprzedaży, dowiecie się w urzędzie dzielnicy. Podobnie w kwestii sprzedaży lokali zadłużonych. Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży musi znajdować się w urzędzie. Lokale zadłużone sprzedawane są w drodze przetargu. Niestety tu muszę odesłać bezpośrednio do dzielnicy. Może też Pan śledzić na stronie internetowej https://licytacje.komornik.pl/ licytacje mieszkań zadłużonych przez komorników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl