Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ściąganie kwoty bonifikaty od nabywcy mieszkania

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-09-08

W 2011 r. zakupiłam mieszkanie od znajomych z bonifikatą. W akcie notarialnym zagwarantowali, że dopełnią wszystkich formalności, i zapewnili, że zwrot bonifikaty nie będzie miał miejsca. Niedawno otrzymałam pismo z UM, że wzywa mnie, jako dłużnika rzeczowego, do zwrotu bonifikaty. Dowiedziałam się, że sąsiedzi nie dopełnili wszystkich formalności, aby uzyskać zgodę rady miasta na odstąpienie od bonifikaty. Odbyła się już ponoć rozprawa w sądzie, w której zawarli ugodę z miastem o rozłożeniu na raty, ale nie spłacali tego długu. W związku z powyższym zajęli rentę (część) dłużników. UM wystąpił z pismem do mnie. Czy UM mógł tak zrobić, skoro mieli możliwość ściągania z renty? Co mogę zrobić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

W niniejszej sprawie zapewne ustanowiona została hipoteka umowna kaucyjna, która miała zabezpieczać wszelkie wierzytelności mogące powstać z obowiązku zwrotu kwoty bonifikaty po jej waloryzacji, jak też odsetki ustawowe za opóźnienie.

Taki wpis powoduje, że właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką kaucyjną jest obowiązany jako dłużnik rzeczowy do zaspokojenia z tej nieruchomości wierzyciela, któremu przysługuje wierzytelność zabezpieczona hipoteką na tej nieruchomości. I nie ma tu mowy o pierwszeństwie egzekucji z renty.

Roszczenie gminy/miasta znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 518), który stanowi, że jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

W myśl art. 69 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013, poz. 707 ze zm.) hipoteka zabezpiecza mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki oraz o przyznane koszty postępowania, jak również inne roszczenia o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odpowiedzialność dłużnika osobistego i dłużnika rzeczowego jest odpowiedzialnością solidarną a jej istotą jest to, że spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych. Przy czym w przypadku obciążenia hipoteką dłużnik osobisty ponosi odpowiedzialność z całego swojego majątku, a dłużnik rzeczowy tylko z nieruchomości obciążonej hipoteką. Przepis art. 319 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi materialnoprawne unormowanie odpowiedzialności dłużnika, a zatem dłużnik rzeczowy, zgodnie z dyspozycją powołanego wyżej art. 69 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ponosi odpowiedzialność za nieprzedawnione odsetki w pełnej wysokości z ograniczeniem jego odpowiedzialności jedynie do wartości nieruchomości.

W tym wypadku ustanowienie hipoteki miało miejsce przed nowelizacją przepisów. Kwestie intertemporalne, związane z dokonaną ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, były przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego wyroku z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II CSK 472/11 (LEX nr 1254653), który wskazał, że ustawa ta zawiera przepis przechodni, stanowiąc w art. 10 zd. 1 i 2, że do hipotek zwykłych i kaucyjnych zabezpieczających roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną, lecz nie objętych hipoteką zwykłą, powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece w dotychczasowym brzmieniu, z wyjątkiem art. 76 ust. 1 i 4 tej ustawy, który stosuje się w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą. Z brzmienia przepisu nie wynika zatem, by ustawa regulowała w całości kwestie intertemporalne, a zwłaszcza nie wynika zasada działania ustawy wstecz. Jest to zgodne z wyrażoną w art. 3 Kodeksu cywilnego zasadą lex retro non agit nakazującą dokonanie oceny skutków zdarzeń prawnych na podstawie ustawy obowiązującej w czasie, w której zdarzenie nastąpiło.

Z art. 10 ust. 2 zd. 2 tej ustawy wynika zatem, że do hipoteki kaucyjnej zabezpieczającej roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną powstałej przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (tak jak w niniejszym przypadku), zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj. obowiązujące do dnia 20 lutego 2011 r. Konkluzja ta odnosi się w szczególności do obecnie uchylonego art. 104 ustawy (obowiązującego w dniu ustanowienia hipoteki kaucyjnej), który stanowił, iż hipoteka kaucyjna zabezpiecza odsetki oraz koszty postępowania mieszczące się w sumie wymienionej we wpisie hipoteki.

Nie będzie nawet wymagana kolejna sprawa, a tylko nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Państwu jako dłużnikom rzeczowym. Niestety jedynym wyjściem z sytuacji jest ugoda z urzędem. Nie ma innej linii obrony.

Termin przedawnienia roszczeń gminy o zwrot bonifikaty wynosi 10 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli z chwilą sprzedaży lokalu przez właściciela. Więc nie można mówić nawet o przedawnieniu.

Być może urząd umorzy część zobowiązania, ale wcale nie musi. Jest w pełni wymagalne, a podpisując umowę zakupu, należało niestety brać pod uwagę wpis na hipotekę. Być może raty wejdą w grę.

A Państwu pozostaje roszczenie regresowe – zwrotne od kupujących, i zapewne egzekucja z renty – po kilkaset złotych miesięcznie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Partner córki nie chce opuścić naszego domu, co robić?

Mieszkam w domu jednorodzinnym razem z żoną i córką. Dom posiada mieszkalne poddasze, które zajmuje córka. Zaznaczam jednak, że nie posiada...

Konflikt w wspólnocie mieszkaniowej dotyczącej strychu

Sprawa dotyczy konfliktu w wspólnocie mieszkaniowej dotyczącej strychu. Jestem nowym członkiem wspólnoty mieszkaniowej, która od 4 lat trwa...

Zakup mieszkania w kamienicy w centrum miasta – bezpieczeństwo transakcji

Planuję zakup mieszkania w starej kamienicy w centrum miasta. Proszę mi doradzić, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne takiej transakcji. Jakie...

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu

Mam pytanie dotyczące głosowania we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu, a dokładnie za pomocą e-kartoteki. Czy oddane w ten sposób głosy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »