Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykupienie mieszkania przez syna kolejarza

Autor: Katarzyna Nosal

Jestem głównym najemcą mieszkania kolejowego, ale nie jestem pracownikiem PKP. Mój ojciec, który był pracownikiem kolei, zmarł w 1994 roku. Czyli powinno mi przysługiwać 75% zniżki na wykup mieszkania. Co muszę zrobić, aby wykupić takie mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykupienie mieszkania przez syna kolejarza

Czy dzieci pracowników kolei mogą wykupić mieszkanie kolejowe

Rzeczywiście dzieci pracowników kolei mogą wykupić mieszkanie kolejowe. Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Zgodnie z art. 41 ustawy „PKP SA prowadzi działalność w zakresie ustanawiania odrębnej własności i sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, garażami oraz niezbędnymi do korzystania z nich gruntami. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wykorzystywanych do celów zarządzania infrastrukturą kolejową lub eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, a także lokale mieszkalne w budynkach mieszkalnych znajdujących się na gruntach wchodzących w skład linii kolejowej”.

Zobacz również: Wykup mieszkania policyjnego

Komu przysługuje prawo do nabycia lokalu mieszkaniowego

„Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które zajmują lokal mieszkalny:

1) na podstawie umowy najmu;

2) po śmierci najemcy, jeżeli są osobami wymienionymi w art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego;

3) jeżeli są lub były pracownikami podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991 r.;

a) jeżeli są lub były pracownikami:

a) przedsiębiorstw państwowych lub jednostek organizacyjnych,

b) podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw państwowych po dniu 1 sierpnia 1990 r.

– które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego, bądź też, gdy budynki, w których są oni najemcami lokali, były budowane w ramach wspólnych inwestycji tych podmiotów wraz ze zbywcą lub jego poprzednikiem prawnym;

4) jeżeli rozwiązanie z nimi stosunku pracy nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia w PKP lub PKP SA;

5) jeżeli zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie przepisu art. 231 Kodeksu pracy”.

Jak rozumiem, Pan przejął po ojcu mieszkanie, jako dziecko, które zamieszkiwało z nim w chwili śmierci (na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego).

„Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, pomniejszonej o:

1) 6% za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP SA oraz w przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach organizacyjnych i podmiotach, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy

2) oraz 3% – za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie,

– nie więcej jednak niż o 95%”.

Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po niej, to korzysta on (ona) z obniżki 95% ceny.

Na wniosek osoby, która zajmuje lokal na podstawie art. 691, uwzględnia się zamiast jej okresu pracy lub najmu okres pracy lub najmu osób poprzednika. Wszystko się zatem zgadza.

Odkupienie mieszkania PKP przez najemcę 

Jednak skoro PKP jest właścicielem lub zarządzającym nieruchomościami, o których tu mowa, to właśnie PKP podejmuje decyzję o zbyciu. Chęć osoby będącej najemcą nie ma tu decydującego znaczenia. Mieszkanie powinno wcześniej zostać przeznaczone do sprzedaży, jednocześnie żaden przepis nie wskazuje, że PKP przeznaczyć mieszkanie do sprzedaży musi.

Zgodnie z art. 43 ustawy o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych „PKP SA zawiadamia na piśmie osoby, uprawnione do nabycia wyznaczając trzymiesięczny termin na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej. Wykazy lokali przeznaczonych do sprzedaży podawane są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także wywieszane są w siedzibach właściwych jednostek organizacyjnych prowadzących ich sprzedaż. W zawiadomieniu PKP SA zamieszcza informacje dotyczące:

1) ceny lokalu mieszkalnego;

2) wartości prawa do gruntu przynależnego do tego lokalu mieszkalnego;

3) przewidywanego terminu zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego;

4) skutków niezłożenia oświadczenia o nabyciu”.

Niezłożenie oświadczenia woli wykupu mieszkania od PKP

W razie niezłożenia pisemnych oświadczeń woli przez osoby uprawnione PKP SA może nieodpłatnie przekazać gminie budynki mieszkalne lub niesprzedane lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Wówczas nabycie może nastąpić już na zasadach obowiązujących w danej gminie.

W chwili obecnej powinien Pan ustalić sytuację prawną mieszkania oraz sprawdzić, czy mieszkanie znajduje się w wykazie lokali przeznaczonych na sprzedaż. Powodem, dla którego taka sprzedaż nie jest uwzględniania, może być nieuregulowany stan prawny nieruchomości (np. gruntu pod budynkiem). W przypadku, gdy mieszkanie nie jest ujęte w wykazie, może Pan zwrócić się do PKP SA o przeznaczenie tego właśnie mieszkania do sprzedaży. Jednak pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy zarówno od stanu prawnego nieruchomości, jak i od woli właściciela lub zarządcy. Nie ma Pan roszczenia o wykup”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl