Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przydział mieszkania z WAM

Otrzymałem zawiadomienie o propozycji przyznania mi mieszkania służbowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Mieszkanie ma 1 pokój i 22 m2 powierzchni. Czy istnieje podstawa do odmowy przydziału mieszkania z powodu wielkości i jednocześnie otrzymania ekwiwalentu mieszkaniowego? Czy mieszkanie musi mieć np. miejsce parkingowe czy teren zielony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przydział mieszkania z WAM

Prawo żołnierza zawodowego do zakwaterowania

Kwestie dotyczące zakwaterowania żołnierzy, prawa do uzyskania mieszkania czy też ekwiwalentów uregulowane są rozstrzygnięte z ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 21 ustawy „żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości. Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane w jednej z następujących form:

1) przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;

2) przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

3) wypłaty świadczenia mieszkaniowego”.

Jeżeli jest Pan żołnierzem służby zawodowej, to zgodnie z ust. 3 art. 21 to Pan wybiera sposób, w jaki ma zostać zrealizowane należne Panu prawo do mieszkania.

Przydział kwatery albo lokalu mieszkalnego żołnierzowi służby kontraktowej

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku żołnierza służby kontraktowej (niezależnie od korpusu osobowego). W tym przypadku w pierwszej kolejności prawo do zakwaterowania realizowane jest w formie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Dopiero w przypadku braku możliwości przydziału przez Agencję kwatery lub lokalu mieszkalnego, żołnierz służby kontraktowej ma prawo wyboru skorzystania z jednej z dwóch pozostałych form zakwaterowania, tj. przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej albo wypłaty świadczenia mieszkaniowego (art. 21 ust. 

Konsekwencje odmowy przyjęcia kwatery lub lokalu przez żołnierza

W przypadku odmowy przyjęcia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego żołnierz służby kontraktowej z dniem złożenia oświadczenia traci prawo do zakwaterowania, przez okres zajmowania danego stanowiska służbowego, chyba że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania. Ustawodawca nie przewidział żadnych negatywnych konsekwencji w tym zakresie w stosunku do żołnierzy służby stałej. Tak więc w przypadku jeżeli odmówi Pan przyjęcia proponowanego lokalu jako żołnierz służby stałej to zachowuje Pan prawo do otrzymania mieszkania czy też innej formy zastępczej tego prawa.

W jakiej odległości zakwaterowanie żołnierza

Prawo do zakwaterowania poprzez przydział kwatery lokalu mieszkalnego może zostać zrealizowane w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej lub za jego zgodą w innej miejscowości. Miejscowością pobliską zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy jest miejscowość, do której najkrótszy czas dojazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza zgodnie z rozkładem jazdy dwóch godzin, w obie strony łącznie z przesiadkami, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania.

Należna żołnierzowi powierzchnia lokalu mieszkaniowego

Kwestia należnej żołnierzowi powierzchni użytkowej uregulowana jest artykułem 26 ustawy. I tak przy ustalaniu powierzchni użytkowej podstawowej uwzględnia się stanowisko służbowe żołnierza zawodowego oraz jego stan rodzinny. Norma powierzchni użytkowej podstawowej, która przysługuje żołnierzowi z jednego tytułu, wynosi 8–12 m2. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego norma wynosi nie mniej niż 16 m2. Ustęp 2 tegoż samego artykułu dodatkowo stwierdza, iż „struktura kwatery powinna obejmować:

1) dla żołnierza samotnego – jeden pokój z kuchnią albo aneksem kuchennym;

2) dla rodziny dwuosobowej – dwa pokoje z kuchnią albo aneksem kuchennym;

3) dla rodziny trzyosobowej – trzy pokoje z kuchnią albo aneksem kuchennym;

4) dla rodziny czteroosobowej lub większej – trzy albo cztery pokoje z kuchnią albo aneksem kuchennym.

Żołnierzowi zawodowemu, na wniosek lub za jego pisemną zgodą, dyrektor oddziału regionalnego może przydzielić kwaterę albo inny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej podstawowej mniejszej albo do 20 m2 większej niż wynikająca z przysługujących norm, o ile taka kwatera albo lokal mieszkalny nie jest niezbędny na zakwaterowanie żołnierza zawodowego o większej liczbie przysługujących mu norm”.

Zobacz również: Czy zawodowy żołnierz dostaje mieszkanie?

Stan przydzielonego lokalu żołnierzowi zawodowemu

Przekazywane mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi musi być wyremontowane oraz ze sprawnie działającymi instalacjami i urządzeniami technicznymi należącymi do ich wyposażenia. Koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia są pokrywane z dotacji budżetowej. Remont kwatery może być przeprowadzony przez żołnierza zawodowego, na jego wniosek, po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem oddziału.

Tak więc, mając na uwadze treść przepisów, stwierdzić należy, iż jedyną podstawą do odmowy przyjęcia lokalu, tak by nie utracił Pan prawa do mieszkania, jeżeli jest Pan żołnierzem kontraktowym, może być jedynie metraż niższy od ustawowo należnego lub fakt, że lokal nie będzie wyremontowany z w pełni sprawnymi instalacjami. Armia nie ma obowiązku dostarczać miejsc parkingowych, ogródka czy też tzw. osiedla strzeżonego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Małgorzata Rybarczyk

O autorze: Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl