Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-11-08

Mieszkanie jest zajmowane bez umowy. W mieszkaniu otrzymanym w spadku od mamy zamieszkuje od urodzenia mojego brata córka, ale jest zasądzony nakaz o jej eksmisji. Pozwana nie płaci należności za bezumowny najem mieszkania pomimo wysyłanych ponagleń. Chce założyć sprawę z powództwa cywilnego o uregulowanie zaległego długu, który na obecną chwile wynosi około 50 tys. złotych. Zgodnie ze zmianami w prawie cywilnym z dnia 21 kwietnia 2019 r. zamieniono sześciomiesięczny okres zapewnienia mieszkania dla osób eksmitowanych na bezterminowy, w wyniku czego termin eksmisji jest nieprzewidziany i dług będzie się zwiększał. Nie wiem, jak tę sprawę rozwiązać. Proszę o pomoc.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Odszkodowanie za bezprawne zajmowanie lokalu

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

 Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, uiszczają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, uiszczają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać za zajmowany lokal, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu. Obowiązek pokrycia właścicielowi różnicy między wysokością odszkodowania, o której mowa w ust. 3, a wysokością odszkodowania uiszczanego przez byłego lokatora, ciąży na gminie.

Odszkodowanie to płatne jest comiesięcznie, co oznacza, że jest wymagalne za każdy miesiąc. Nie płacąc odszkodowania, osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego pozostaje w zwłoce z zapłatą za każdy miesiąc bezumownego korzystania z lokalu a nie dopiero po jego opróżnieniu. W tym sensie odszkodowania można domagać się sądownie z każdy kolejny miesiąc, nawet wówczas, gdy pozwany nadal w mieszkaniu zamieszkuje. Zawsze, tuz przed wydaniem wyroku można zmodyfikować żądanie pozwu zwiększając je o okresy, podczas których toczył się proces a których w samym pozwie nie uwzględniono.

Kiedy wystąpić o odszkodowanie do sądu

To bardzo ważne, ponieważ skoro mamy do czynienia ze świadczeniem miesięcznym, to należny mówić o świadczeniu okresowym. Takie świadczenie przedawnia się z upływem 3 lat od każdej wymagalności. Gdyby uznać, że musimy czekać z powództwem do opróżnienia lokalu, wówczas dług w części mógłby ulec przedawnieniu. Zatem warto występować o odszkodowanie do sądu za każdy trzyletni okres lub wcześniej.

Takie rozumienie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przedstawił Sąd Najwyższy między innymi w wyrokach z dnia z 9.11.2012 r., sygn. akt IV CSK 303/12, czy też z 18.5.2012 r., sygn. akt IV CSK 490/11.

W chwili obecnej powinna Pani wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej z powództwem o nakazanie zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania. Owo odszkodowanie winno być liczone do trzech lat wstecz (miesiąc do miesiąca). Wcześniejsze należności są przedawnione, co oznacza, że sąd może, ale nie musi ich zasadzić. Należy także żądać odsetek od każdej miesięcznej kwoty odszkodowania liczonych od dnia jego wymagalności (dzień miesiąca, w którym lokator zaczyna zalegać z płatnością) do dnia zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »