Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynajem domku gospodarczego w gospodarstwie rolnym

Autor: Marek Gola

Moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne, są rolnikami, opłacają KRUS. W swoim gospodarstwie posiadają zgłoszony domek gospodarczy. Domek nie posiada ogrzewania, ale ma dostęp do ciepłej i zimnej wody oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne. W pomieszczeniu wyodrębnione są dwie izby. Z reguły z domku korzystają rodzice oraz ich dzieci, wnuki, znajomi. Jednak w okresie letnim rodzice chcieliby czasami wynajmować domek (na małą skale). Co powinni zrobić, aby było to zgodne z prawem, ale nie nakładało dużych kosztów, bez zakładania dodatkowej działalności? Wiem, że w tym przypadku nie ma możliwości zwolnienia z podatku dochodowego, bo nie jest spełniony warunek budynku mieszkalnego, w którym mieszkają, ale czy jest to możliwe w jakiś inny sposób? Czy domek gospodarczy może być wynajmowany osobom trzecim? Gdzie powinni się zgłosić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem domku gospodarczego w gospodarstwie rolnym

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego

Jeżeli rodzice zamierzają korzystać z budynku gospodarczego jako mieszkalnego, to muszą zmienić jego sposób użytkowania. Nie ma znaczenia, czy będą go sami użytkować, czy też ktoś inny. Formalnie powinna być bowiem funkcja mieszkalna, skoro budynek jest do tego wykorzystywany. Z punktu widzenia przepisów Prawa budowlanego (art. 71 ustawy Prawo budowlane) jest to możliwe.

Po zrealizowaniu tej procedury będzie Pani wiedziała, jakie są wymogi i jakie prace budowlane trzeba będzie podjąć:

„Art. 71 [Zmiana sposobu użytkowania]

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

1) (uchylony)

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;

3) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Same czynności związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku opisane są w ust. 2 ww. przepisu i polegają na zgłoszeniu organowi administracji samego zamiaru, ale także załączenie dokumentacji wskazanej w przepisie.

„2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

4) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy;

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.

2a. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych”.

Pozwolenie na budowę

Warto pamiętać, iż skoro rozważamy zmianę sposobu użytkowania budynku, z gospodarczego na mieszkalne, to zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W zależności od zakresu prac, na podstawie art. 71 ust. 5 Prawa budowlanego, może być wymagane pozwolenie na budowę.

„5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) może spowodować niedopuszczalne:

a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich”.

Trudno przewidzieć, jaki zakres prac jest niezbędny u Pani rodziców. Trzeba to oszacować samodzielnie lub przy wykorzystaniu fachowej pomocy. Wszystkie ww. procedury załatwia się przed organem właściwym dla Państwa co do wydania pozwolenia na budowę, czyli urzędem gminy lub miasta.

Agroturystyka – najem domku letnikom

Co do formalnej strony przeznaczenia pokoi dla turystów w pewnych sezonach, w gospodarstwie rolnym Pani rodziców, to możemy mówić o tzw. agroturystyce. Nie ma jednych przepisów tego tematu dotyczących, w rozumieniu jednej ustawy.

O agroturystyce mówimy, kiedy pobyt jest w działającym gospodarstwie rolnym i pozwala na bezpośredni kontakt między gośćmi a rolnikiem. Celem pobytu, oprócz szeroko rozumianego wypoczynku, jest doświadczenie autentycznych i codziennych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa i rolniczego stylu życia. Często umożliwia się spożywanie, zakup lub uczestnictwo w produkcji żywności bezpośrednio od rolnika.

Rolnik nie musi osobno rejestrować (art. 6 ust.2 ustawy z dn. 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców – poniżej) tak rozumianej działalności gospodarczej, tylko zgłosić swoją agroturystykę do gminnej ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie.

„Art. 6 [Wyłączenia z zakresu stosowania ustawy]

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów”.

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – art. 35 ust. 3, gospodarstwa agroturystyczne będą obiektami, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, rozumiane jako wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w tej ustawie. Ustawa określa wymagania dotyczące wyposażenia, warunków sanitarnych związanych z zakwaterowaniem turystów czy przeciwpożarowych, jakie muszą spełniać gospodarstwa agroturystyczne rozumiane jako inne obiekty.

Dochody z najmu domku

Warto jeszcze wspomnieć, iż dochody z takiej agroturystyki będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli liczba pokoi wynajmowanych nie będzie przekraczać 5.

Stanowi o tym, poniższy art. 21 ust. 1 pkt 43) ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Art. 21 [Katalog]

Wolne od podatku dochodowego są:

43) dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl