Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Eksmisja osoby przebywającej w zakładzie karnym

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-25 • Aktualizacja: 2022-06-13

Mój syn ma 30 lat i aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Jak napisać pozew o jego eksmisję? Jak go wymeldować? Wraz z mężem i dwojgiem młodszych dzieci mieszkamy w domu jednorodzinnym, którego jesteśmy właścicielami. Syn od lat przyjmuje środki odurzające (narkotyki, dopalacze) i zaburza funkcjonowanie naszej rodziny. Niejednokrotnie był hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym z powodu zaburzeń psychotycznych w przebiegu uzależnienia oraz zaburzeń agresywnych. Nie da się z nim mieszkać pod jednym dachem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Eksmisja osoby przebywającej w zakładzie karnym

Wypowiedzenie umowy użyczenia i sądowy pozew o eksmisję

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksy rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (zwane dalej „ustawą”).

W pierwszej kolejności odnieść należy się do kwestii alimentowania syna.

Żaden z przepisów nie wskazuje bowiem granicy wiekowej, z której wystąpieniem uchylony jest obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Proszę bowiem zwrócić uwagę na przepis art. 133 § 1 K.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Mniemam, że syn mógłby, gdyby tylko chciał, samemu zarobić na swoje utrzymanie. Nie może być zatem mowy o jego alimentowaniu.

W drugiej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż to Pani jako właścicielowi przysługuje roszczenie o wydanie zajętej nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż syn nie płaci za nic, mamy do czynienia z umową użyczenia. Choć umowa ta nigdy nie została zawarta na piśmie, nie oznacza, że nie obowiązuje.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Zgodnie z art. 715 K.c., jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Z uwagi na przedstawiony stan faktyczny, a w szczególności biorąc pod uwagę zachowanie syna, w każdym momencie może Pani wypowiedzieć umowę użyczenia. Umowa użyczenia winna być wypowiedziana z wyprzedzeniem na 1 miesiąc naprzód. Innymi słowy, jeżeli złoży Pani synowi wypowiedzenie do końca tego miesiąca, to do końca następnego miesiąca będzie zmuszony opuścić zajmowany lokal. Później będzie Pani przysługiwało prawo wystąpienia do sądu z pozwem o eksmisję.

Zobacz również: Jak wymeldować syna alkoholika z domu?

Prawo do otrzymania lokalu socjalnego

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, że meldunek syna w żaden sposób nie wpływa na prawo do lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Reasumując, Pani prawem jest wypowiedzenie synowi umowy użyczenia, która choć z braku zachowania formy pisemnej obowiązuje w dniu dzisiejszym. W przypadku nieopuszczenia lokalu w terminie, przysługuje Pani uprawnienie do żądania wydania lokalu poprzez jego opuszczenie ze wszystkimi prawami i rzeczami reprezentującymi syna. Wymiana zamków przed eksmisją upoważni Pani syna do założenia sprawy o naruszenie posiadania, albowiem pomimo zajmowania lokalu wbrew Pani woli ma do niego prawo, dopóty nie będzie wyroku eksmisyjnego. W każdym momencie może Pani zmienić zamki w drzwiach, ale musi się Pani liczyć z możliwością oddania sprawy do sądu, tj. o naruszenie posiadania. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia.

Sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości. Opłata sądowa wynosi 200 zł.

Stan opisany w pkt od 1 do 6 jest oceniany na dzień sprawy, a nie na dzień dzisiejszy.

Mniemam, że na wiele negatywnych zachowań syna posiada Pani dowody. Dowody te będzie można wykorzystać w sprawie. W mojej ocenie obecnie, pomimo przebywania przez syna w zakładzie karnym, może Pani wypowiedzieć umowę użyczenia. Nie ma tutaj żadnej ochrony, albowiem mamy tu do czynienia nie z najmem, a z użyczeniem. Nie zmienia to jednak faktu, że sam wyrok eksmisyjny nie musi Państwa uwolnić od problemu, albowiem sąd ma prawo orzec o lokalu socjalnym, a wówczas eksmisja będzie jedynie na papierze. Gminy bowiem zwlekają z przydziałem lokalu socjalnego, albowiem ich nie mają.

Zobacz również: Jak napisać wniosek o wymeldowanie osoby z mieszkania?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »