Kupno mieszkania pochodzącego z zasobów Agencji Mienia Wojskowego

• Autor: Katarzyna Nosal

Jestem emerytem wojskowym. Zdecydowałem się na kupno mieszkania pochodzącego z zasobów Agencji Mienia Wojskowego. Czy słusznie naliczono mi do zapłaty 40% wartości mieszkania? Dlaczego nie 5%, jak było w starej ustawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kupno mieszkania pochodzącego z zasobów Agencji Mienia Wojskowego

Zakup lokalu mieszkalnego przez żołnierza

Istotnie, wcześniej kwestie wykupu lokali mieszkaniowych przez żołnierzy zawodowych regulowała ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas ustawa przyznawała żołnierzom bardzo korzystne warunki nabycia takiego lokalu.

Obecnie kwestie te zostały przerzucone do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. I zbycie lokali mieszkalnych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego następuje według reguł opisanych w tej ustawie.

Zgodnie z jej art. 77 prawo do nabycia lokalu mieszkalnego innego niż kwatera i kwatera internatowa przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony, zwanym dalej „osobami uprawnionymi do nabycia”. Nadal, w stosunku do tych nieruchomości obowiązują atrakcyjne warunki zakupu. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na podstawie dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego i wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Agencję takiego prawa do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, z tym że przy wycenie lokalu mieszkalnego nie uwzględnia się wartości ulepszeń dokonanych przez nabywcę.

Zobacz również: Mieszkania policyjne

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmniejszenie ceny zakupu mieszkania

Od wartości rynkowej lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej do nabycia stosuje się pomniejszenia o:

„1) 95% – żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci,

2) 90% – osobom niewymienionym w pkt 1 – z tym że pomniejszenie nie obejmuje przypadających na lokal mieszkalny nakładów poniesionych przez Agencję w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem sprzedaży na modernizację budynku, w którym jest położony sprzedawany lokal mieszkalny.”

W ustawie tej jednak wprowadza się kategorię mienia pozostającego w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy:

Państwowa jednostka budżetowa

„Zadania Agencji Mienia Wojskowego w stosunku do:

1) żołnierzy służby stałej, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo pozostawali w dyspozycji tego ministra,

2) emerytów wojskowych i rencistów wojskowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

3) członków rodziny osób, o których mowa w pkt 1 i 2, wymienionych w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie zamieszkujących z żołnierzem służby stałej, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci,

4) osób innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal mieszkalny znajdujący się w zasobie mieszkaniowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony

– wykonuje państwowa jednostka budżetowa – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.”

Z dalszych przepisów wynika, że w stosunku do tych nieruchomości stosuje się przepisy o sprzedaży, które wyżej cytowałam. Wynika z tego, że nadal powinien Pan móc nabyć nieruchomość z dużą bonifikatą (art. 88 ust. 1 ustawy). Co więcej, także w przypadku, gdy nieruchomości zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego i będą zbywane emerytom, obowiązuje taka zniżka, w określony sposób ustalona.

Zgodnie z art. 89 ustawy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa dokonuje sprzedaży lokalu mieszkalnego zajmowanego przez emeryta wojskowego lub rencistę wojskowego zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub członków jego rodziny uprawnionych do wojskowej renty rodzinnej, udziela tym osobom ulgi lub obniżki w cenie nabycia w wysokości nie niższej niż określona w art. 79. Jeżeli ulgi lub obniżki w cenie nabycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, stosowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w innych transakcjach są niższe od pomniejszenia określonego w art. 79, na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazuje tej jednostce różnicę między stosowaną przez sprzedającego ceną nabycia lokalu mieszkalnego z przypadającym udziałem ułamkowym w gruncie a wartością lokalu mieszkalnego z przypadającym udziałem ułamkowym w gruncie, obliczoną zgodnie z art. 79.

Nie znajduję podstaw do zastosowania innych zniżek.

Zobacz również: Dofinansowanie do zakupu mieszkania w wojsku

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »