Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dofinansowanie na zakup mieszkania dla pracownika Służby Granicznej

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-06-17

Jestem funkcjonariuszką Służby Granicznej. Właśnie zakupiłam mieszkanie. Do tej pory pobierałam równoważnik za brak lokalu mieszkalnego za dwie osoby (siebie i dziecko). Obecnie jestem w ciąży z funkcjonariuszem SG, który posiada własne mieszkanie, po zakupie którego otrzymał przysługujące mu dofinansowanie zgodnie z ustawą (2 normy). Nie jesteśmy małżeństwem, ale po narodzinach dziecka planujemy zamieszkać razem. Czy w teraz mnie również należy się dofinansowanie na zakup własnego lokalu dla siebie i dziecka z poprzedniego związku? Jeżeli tak, to co w sytuacji, w której zdecydowalibyśmy w przyszłości zalegalizować związek? Czy któreś z nas musiałoby zwrócić dopłatę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W zapytaniu chodzi o dofinansowaniem na zakup mieszkania dla pracownika Służby Granicznej. W tym miejscu należy rozróżnić dwie instytucje: równoważnik pieniężny za brak lokalu oraz dofinansowanie za zakup mieszkania.

Zgodnie z art. 96 ustawy o SG:

„1. Funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki przyznawania i zwracania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając osoby uprawnione do jego otrzymania, wysokość równoważnika, wzory wymaganych dokumentów, podmioty właściwe do jego przyznania i wypłaty lub odmowy przyznania oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.”

Wsparcie finansowe w postaci równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego udzielane któremukolwiek z małżonków (funkcjonariuszy), pochodzące ze środków publicznych, uwzględnia nie tylko samego funkcjonariusza, lecz całą jego rodzinę. Prawo funkcjonariusza do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego ulega skonsumowaniu, jeżeli skorzysta z niego jedno z małżonków, będących funkcjonariuszami i nie ma znaczenia fakt, że pełnią służbę w różnych formacjach mundurowych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 20 marca 2015 r. II SA/Wa 1572/14).

Przepis art. 96 ust. 1 ustawy z dnia z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 234. poz. 1997 ze zm.) należy interpretować w powiązaniu z innymi przepisami rozdziału 12 ustawy „Mieszkania funkcjonariuszy Straży Granicznej”, jako integralną jego część. Z przepisu tego wynika, że równoważnik pieniężny przysługuje funkcjonariuszowi, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej. Funkcjonariusz ma uprawnienia do równoważnika pieniężnego, jeżeli posiadany przez niego lokal nie zabezpiecza przysługujących mu norm zaludnienia. Funkcjonariusz, spełniający ustawowe warunki przewidziane w art. 96 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej, może zatem żądać przyznania mu równoważnika za cały przysługujący mu okres, dopóki nie nastąpi przedawnienie takiego roszczenia. Przepis § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. Nr 118, poz. 1014 ze zm.) należy interpretować w ten sposób, że wniosek, o którym mowa w tym przepisie, warunkuje jedynie możliwość realizacji przedmiotowego uprawnienia, nie wyznacza natomiast granic okresu, za który świadczenie przysługuje. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby stałej lub w miejscowości pobliskiej przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej po złożeniu wspomnianego oświadczenia mieszkaniowego, ale za okres od daty istnienia ustawowych przesłanek do jego otrzymania przez funkcjonariusza (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 14 maja 2013 r. II SA/Wa 229/13).

Zawarcie przez funkcjonariusza Straży Granicznej umowy najmu z osobą prywatną nie spełnia przesłanek posiadania lokalu określonych w § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. z 2002 r. Nr 118, poz. 1014). Nie niweczy tym samym uprawnienia funkcjonariusza Straży Granicznej do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Posiadanie przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, w wyniku którego uznać należy, że nie przysługuje już temu funkcjonariuszowi równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675). rozumiane być powinno jako realna możliwość zaspokojenia przez funkcjonariusza jego potrzeb mieszkaniowych w granicach przysługujących mu norm, wynikająca z tytułu prawnego do lokalu. Celem przepisów zawartych w rozdziale 12 ustawy, w tym również jej art. 96 ust. 1 jest zapewnienie funkcjonariuszom zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2013 r. I OSK 1216/12).

Szczegółowe warunki przyznawania równoważnika pieniężnego zostały unormowane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom straży granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania z dnia 28 czerwca 2002 r. Zgodnie z § 1: „Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi Straży Granicznej w służbie stałej, zwanemu dalej »funkcjonariuszem«, jeżeli w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej on sam lub członek jego rodziny nie posiada:

1) lokalu mieszkalnego przydzielonego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu,

2) spółdzielczego lokalu mieszkalnego,

3) lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych,

4) domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjonatowego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

5) lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,

6) tymczasowej kwatery.”

W świetle § 2: „Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi pod warunkiem, że:

1) nie utracił lub nie zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 1 pkt 1-5,

2) nie otrzymał pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 4, ze środków budżetu państwa, z wyjątkiem funkcjonariusza przeniesionego do służby w miejscowości innej niż pobliska,

3) jego małżonek nie otrzymał pomocy, o której mowa w pkt 2,

4) nie odmówił bezzasadnie przyjęcia lokalu mieszkalnego, który odpowiadał przysługującym mu normom zaludnienia oraz znajdował się w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

5) wystąpił do właściwego organu z wnioskiem o przydział lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery.

§ 7 Funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo na jego wysokość. Zawiadomienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w § 5.”

Na gruncie § 8 ust. 1: „Kwoty równoważnika pieniężnego wypłacone za brak lokalu mieszkalnego podlegają zwrotowi w razie ich nienależnego pobrania na skutek:

1) podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w § 5, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika lub na jego wysokość,

2) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 7,

3) zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zwrot nienależnie otrzymanego świadczenia.”

W odniesieniu do dofinansowania, należy sięgnąć do art. 98 ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z którym:

„1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku:

1) jej wypłaty jako nienależnego świadczenia;

2) zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat służby, jeżeli nie nabył uprawnień do emerytury policyjnej albo policyjnej renty inwalidzkiej lub prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych;

3) skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.”

§ 5 rozporządzenia przewiduje, iż: „Pomoc finansowa podlega cofnięciu, jeżeli funkcjonariusz:

1) zrezygnuje z jej otrzymania;

2) zostanie zawieszony w czynnościach służbowych;

3) zostanie tymczasowo aresztowany.”

Na marginesie wskazuję, iż organ, wydając decyzję o dofinansowaniu do przyznania mieszkania, powinien badać przesłanki określone w art. 92, zgodnie z którym:

„1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych.

1a. Jeżeli w miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej nie ma możliwości zrealizowania prawa, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz może otrzymać tymczasową kwaterę na okres pełnienia służby w tej miejscowości.

2. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej może otrzymać tymczasową kwaterę.

3. Miejscowością pobliską, o której mowa w ust. 1, jest miejscowość, od której granic administracyjnych najkrótsza odległość drogą publiczną do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby nie przekracza 30 km.”

W sytuacji, gdy funkcjonariusz Straży Granicznej sam zapewnił sobie prawo do lokalu, spełnienie warunków określonych w art. 92 ust. 1 w zw. z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399) należy oceniać na dzień uzyskania lokalu, z którym wiąże się pomoc finansowa, o którą ubiega się funkcjonariusz (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2007 r. I OSK 215/06).

Podsumowując, niezwłocznie po zakupie lokalu mieszkalnego powinna Pani zgłosić ten fakt. Jeśli Pani tego nie zrobi, organ wyda decyzję o zwrocie równoważnika pieniężnego za okres po zakupie mieszkania. Jeżeli chodzi o decyzję o dofinansowaniu (pomocy finansowej) na zakup mieszkania, to brane są pod uwagę okoliczności występujące w momencie jej wydawania. Obowiązek zwrotu mogą powodować tylko przyczyny określone w art. 98 ust. 2 i § 5 rozporządzenia (takie, jak np. zawieszenie w czynnościach służbowych czy też tymczasowe aresztowanie). Natomiast podstawą zwrotu przyznanego dofinansowania nie może być zawarcie związku małżeńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy ze względu na dochody z zagranicy gmina może odebrać mi mieszkanie?

Czy ze względu na dochody z zagranicy gmina może odebrać mi mieszkanie?

Trzy lata temu podpisałam umowę najmu mieszkania komunalnego od gminy na czas nieokreślony. W tym mieszkaniu jestem zameldowana od ośmiu lat, jednak...

Nie otrzymałam prawa do lokalu socjalnego

Mam wyznaczony termin eksmisji. W wyroku nie otrzymałam prawa do lokalu socjalnego, jednak obecnie wójt gminy nadał mi to prawo, korzystając...

 

Udostępnienie mieszkania komunalnego członkowi rodziny

Siostrze mojego narzeczonego parę lat temu przyznano mieszkanie z miasta. Obecnie ona wraz z rodziną przebywa za granicą. My pobierzemy się za 2...

 

Nabycie praw do mieszkania zakładowego PKP po śmierci pracownika

Tydzień temu zmarła moja mama, która mieszkała w mieszkaniu służbowym należącym do PKP. Umowa najmu była na nieżyjącego już tatę, który pracował...

 

Konkubina odmawia opuszczenia mieszkania

Dwa lata temu użyczyłam synowi mieszkanie własnościowe, w którym zamieszkała także jego konkubina i ich małe dzieci. Obecnie zamierzam wynająć...

 

Najem mieszkania służbowego po ojcu

Pytanie dotyczy kwestii mieszkania zakładowego. Mojemu ojcu, który był wieloletnim pracownikiem dużej firmy z branży energetycznej (dziś spółka skarbu...

 

Kupno mieszkania pochodzącego z zasobów Agencji Mienia Wojskowego

Jestem emerytem wojskowym. Zdecydowałem się na kupno mieszkania pochodzącego z zasobów Agencji Mienia Wojskowego. Czy słusznie naliczono mi do zapłaty...

 

Utrata mieszkania komunalnego w Warszawie

Moja sprawa dotyczy kwestii mieszkaniowych. Mieszkam wspólnie z siostrą w mieszkaniu, którego najemca była babcia. Chciałabym się dowiedzieć, czy...

 

Zakup mieszkania na wynajem - podatki, umowa, zameldowanie

Zakup mieszkania na wynajem - podatki, umowa, zameldowanie

Chciałabym zakupić mieszkanie pod wynajem. Jakie czekają mnie formalności prawne jako osoby wynajmującej? Jakiej wysokości muszę płacić podatki? Jaki...

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Mój 72-letni brat (emeryt) zajmuje mieszkanie od 1980 r., które otrzymał w przydziale od wówczas działającej w naszym mieście dużej firmy –...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »