Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania kupionego z bonifikatą a zakup nowego

• Autor: Michał Kowalski

Kupiłam mieszkanie od gminy we wrześniu 2016 r. z bonifikatą 90%. Jutro zamierzam je sprzedać to mieszkanie i kupić nowe, droższe (większe) od dewelopera. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży wpłacę na zakup nowego i będę musiała jeszcze „dobrać” kredyt, bo mi nie starczy. Czy mogę sprzedać mieszkanie bez obaw, że gmina zażąda zwrotu bonifikaty? Jak będzie z podatkiem dochodowym: jeśli całą kwotę przeznaczę na zakup nowego mieszkania, czy nie zapłacę podatku? Jutro podpisuję z kupującym akt notarialny sprzedaż, a w przyszłym tygodniu chcę spisać umowę kupna z deweloperem, wniosek o kredyt został złożony. W nowym mieszkaniu, tak jak w obecnym, będę mieszkać z rodziną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania kupionego z bonifikatą a zakup nowego

Z powodu zbycia w roku bieżącym powstaną zagadnienia:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
 2. potencjalnego zwrotu bonifikaty.

Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym stanowi, że zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat od końca roku, w jakim było nabyte, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ustawa ta stanowi także:

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; (…).”

Skoro Pani zamiarem jest:

 • zbycie obecnego mieszkania przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w jakim było nabyte,
 • zakup nowego mieszkania,
 • przeznaczenie na zakup nowego mieszkania całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży obecnego mieszkania – czyli całego przychodu z tej sprzedaży,
 • zakup nowego mieszkania nastąpi nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie,

  – to Pani przychód ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Może Pani jutro sprzedać obecne mieszkanie, a w przyszłym tygodniu kupić nowe.

Bonifikata

Art. 68. (…)

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku: (...)

5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:

a) innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo

b) nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, (…).”

Powyższe oznacza, że jeśli w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży mieszkania zakupionego od gminy z bonifikatą pieniądze z jego sprzedaży przeznaczy Pani w całości na zakup:

 1. innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 2. nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,

  – to nie wystąpi obowiązek zwrotu bonifikaty.

Może zatem Pani sprzedać mieszkanie jutro, nowe mieszkanie kupić w przyszłym tygodniu. Gmina prawdopodobnie po otrzymaniu aktu notarialnego o sprzedaży poczeka rok i po tym terminie zwróci się z prośbą o wyjaśnienie. A po ich uzyskaniu (cała kwota przeznaczona została na zakup innego mieszkania w ciągu 12 miesięcy od zbycia obecnego mieszkania) – nie zażąda zwrotu.

Nic nie stopi na przeszkodzi, by brakującą kwotę na zakup nowego mieszkania sfinansowała Pani kredytem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Kowalski

O autorze: Michał Kowalski

Radca prawny, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie oświatowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię, a w zakresie swojej praktyki zawodowej świadczy usługi w szczególności dla nauczycieli i szkół, ale także dla innych grup pracowników i pracodawców. Z powodzeniem udziela pomocy prawnej w systemie elektronicznym.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli i pracowników.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl