Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność za czyszczenie i wymianę instalacji wentylacyjnych w blokach mieszkalnych

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Kto jest odpowiedzialny za czyszczenie i wymianę instalacji wentylacyjnych w mieszkaniach własnościowych w blokach mieszkalnych – spółdzielnia czy właściciel mieszkania? Czy właściciel mieszkania ma prawo dokonać czyszczenia bądź wymiany instalacji na własną rękę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność za czyszczenie i wymianę instalacji wentylacyjnych w blokach mieszkalnych

Obowiązek kontroli budynku

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 j.t.) obowiązek utrzymania przewodów wentylacyjnych ciąży na spółdzielni jako zarządcy nieruchomości. Obowiązek ten wynika również pośrednio z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z powołanym przepisem obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

„1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych oddziałujących na obiekt, a mogących spowodować zagrożenie;

5) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki konieczne dla utrzymania obiektu w prawidłowym stanie technicznym.”

Zobacz również: Wymiana rur w mieszkaniu własnościowym

Obowiązek utrzymania w prawidłowym stanie kanałów wentylacyjnych

Jednakże obowiązek utrzymania w prawidłowym stanie kanałów wentylacyjnych ciąży również na użytkowniku lokalu. Obowiązek ten przejawia się głównie w doprowadzeniu do mieszkania takiej ilości powietrza, aby zapewnić jego wymianę.

Zgodnie z § 22-23 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.) instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach, a w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

W okresie użytkowania instalacji i urządzeń należy zapewniać:

1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,

2) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,

3) realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,

4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,

5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku (spółdzielni). Do zakresu uprawnień użytkownika lokalu należy np. regulowanie zarówno napływu powietrza (nawiewnik), jak i wywiewu z lokalu. Jeżeli chodzi o wentylatory mechaniczne np. dachowe obowiązek ich remontu należy do spółdzielni.

Powinien Pan sprawdzić w siedzibie spółdzielni, czy robione były wszystkie wymagane prawem i opisane powyżej przeglądy techniczne instalacji oraz złożyć w spółdzielni pismo dotyczące stwierdzonych przez Pana wad. Spółdzielnia powinna podjąć kroki w celu wyeliminowania uchybień.

Zobacz również: Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl