Odpowiedzialność za czyszczenie i wymianę instalacji wentylacyjnych w blokach mieszkalnych

• Data: 2024-05-19 • Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Kto jest odpowiedzialny za czyszczenie i wymianę instalacji wentylacyjnych w mieszkaniach własnościowych w blokach mieszkalnych – spółdzielnia czy właściciel mieszkania? Czy właściciel mieszkania ma prawo dokonać czyszczenia bądź wymiany instalacji na własną rękę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiedzialność za czyszczenie i wymianę instalacji wentylacyjnych w blokach mieszkalnych

Obowiązek kontroli budynku

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 j.t.) obowiązek utrzymania przewodów wentylacyjnych ciąży na spółdzielni jako zarządcy nieruchomości. Obowiązek ten wynika również pośrednio z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z powołanym przepisem obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych oddziałujących na obiekt, a mogących spowodować zagrożenie;

5) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki konieczne dla utrzymania obiektu w prawidłowym stanie technicznym.

Zobacz również: Wymiana rur w mieszkaniu własnościowym

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek utrzymania w prawidłowym stanie kanałów wentylacyjnych

Jednakże obowiązek utrzymania w prawidłowym stanie kanałów wentylacyjnych ciąży również na użytkowniku lokalu. Obowiązek ten przejawia się głównie w doprowadzeniu do mieszkania takiej ilości powietrza, aby zapewnić jego wymianę.

Zgodnie z § 22-23 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.) instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach, a w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

W okresie użytkowania instalacji i urządzeń należy zapewniać:

1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,

2) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,

3) realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,

4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,

5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

 

Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku (spółdzielni). Do zakresu uprawnień użytkownika lokalu należy np. regulowanie zarówno napływu powietrza (nawiewnik), jak i wywiewu z lokalu. Jeżeli chodzi o wentylatory mechaniczne np. dachowe obowiązek ich remontu należy do spółdzielni.

Powinien Pan sprawdzić w siedzibie spółdzielni, czy robione były wszystkie wymagane prawem i opisane powyżej przeglądy techniczne instalacji oraz złożyć w spółdzielni pismo dotyczące stwierdzonych przez Pana wad. Spółdzielnia powinna podjąć kroki w celu wyeliminowania uchybień.

Zobacz również: Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym

Przykłady

 
Mieszkaniec, który regularnie zgłaszał problemy

Pan Jan, właściciel mieszkania w bloku spółdzielczym, od kilku miesięcy zauważał problemy z wentylacją. Powietrze w jego łazience i kuchni było stale duszne, a wilgoć zaczęła osadzać się na ścianach. Pan Jan wielokrotnie zgłaszał te problemy do spółdzielni mieszkaniowej. Po kilku interwencjach spółdzielnia w końcu przeprowadziła przegląd techniczny i odkryła, że kanały wentylacyjne były częściowo zablokowane. W wyniku tego przeglądu spółdzielnia zleciła czyszczenie całej instalacji wentylacyjnej w budynku, co rozwiązało problem Pana Jana.

 
Samodzielna wymiana wentylatora

Pani Maria, właścicielka mieszkania w bloku, zauważyła, że wentylator dachowy, który odpowiadał za wentylację jej mieszkania, przestał działać. Bez konsultacji ze spółdzielnią postanowiła sama zakupić i zamontować nowy wentylator. Po kilku dniach od montażu okazało się, że nowy wentylator nie spełniał wymogów technicznych i hałasował, co przeszkadzało sąsiadom. Pani Maria musiała ponownie skontaktować się ze spółdzielnią, która przeprowadziła inspekcję i zainstalowała odpowiedni sprzęt. To doświadczenie pokazało jej, że wszelkie zmiany w instalacjach wentylacyjnych powinny być uzgadniane ze spółdzielnią.

 
Zaniedbanie obowiązków konserwacyjnych

Pan Adam, mieszkaniec bloku spółdzielczego, zlekceważył regularne czyszczenie kratek wentylacyjnych w swoim mieszkaniu. Po pewnym czasie zauważył, że powietrze w jego mieszkaniu stało się ciężkie i nieświeże. Przegląd przeprowadzony przez spółdzielnię wykazał, że kratki wentylacyjne były zatkane kurzem i brudem. Spółdzielnia musiała przeprowadzić czyszczenie całej instalacji, a Pan Adam został pouczony o konieczności regularnej konserwacji elementów wentylacyjnych w swoim mieszkaniu. To przypomniało mu, że dbałość o drożność i czystość kratek wentylacyjnych leży również po stronie mieszkańców.

 

Podsumowanie

 

Odpowiedzialność za czyszczenie i wymianę instalacji wentylacyjnych w blokach mieszkalnych spoczywa zarówno na spółdzielni, jak i na właścicielach mieszkań. Spółdzielnia odpowiada za regularne przeglądy i konserwację instalacji, podczas gdy mieszkańcy muszą dbać o drożność i czystość kratek wentylacyjnych. Wszelkie zmiany w instalacjach wentylacyjnych powinny być konsultowane ze spółdzielnią, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami technicznymi.

 

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu pism dotyczących instalacji wentylacyjnych? Skorzystaj z naszych usług online, aby uzyskać profesjonalne wsparcie szybko i wygodnie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

O autorze: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »