Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynajem użyczonego mieszkania

Autor: Katarzyna Bereda

Czy mogę wynająć mieszkanie za pomocą umowy najmu okazjonalnego, nie będąc jego właścicielem? Właścicielem jest mój mąż, który użyczył mi to mieszkanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem użyczonego mieszkania

Umowa użyczenia

Zgodnie z treścią art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Bezpłatne korzystanie z lokalu przy umowie użyczenia

Cechą charakterystyczną umowy użyczenia jest jej nieodpłatność. Polega ona na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz biorącego, które sprowadza się do możności korzystania przez niego z przedmiotu użyczenia. Umowa użyczenia nie może nakładać na biorącego obowiązku spełniania jakichkolwiek świadczeń na rzecz użyczającego (wyr. NSA z 10.10.2003 r., sygn. akt SA/Rz 2356/01) ani na rzecz podmiotów trzecich (w tym w zakresie świadczeń publicznych). W związku z tym użyczenie nie może mieć zastosowania, gdy chodzi o ponoszenie kosztów i opłat przekraczających zwykłe utrzymanie rzeczy, które właściciel musiałby ponosić sam, gdyby nie oddał rzeczy do używania innej osobie (zob. wyr. SA w Warszawie z 18.3.2015 r., sygn. akt VI ACa 855/14).

Umowa użyczenia jest umową jednostronnie zobowiązującą, bowiem zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest wyłącznie użyczający (zob. uchw. SN z 5.3.2009 r., sygn. akt III CZP 6/09; odmiennie Ohanowicz, Górski, Zarys, 1970, s. 82; S. Grzybowski, w: System PrCyw, t. I, s. 495–496; A. Kaźmierczyk, Umowa użyczenia, s. 15). Umowa użyczenia nie jest umową wzajemną (zob. powołany powyżej wyr. SN z 3.12.2009 r., sygn. akt II CSK 550/09). Tym samym nie stosuje się do niej art. 487–497 Kodeksu cywilnego.

Zobacz również: Umowa użyczenia lokalu a koszty eksploatacji

Jak napisać umowę użyczenia

Należy także podnieść, iż do zawarcia przedmiotowej konieczne jest złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli, a także wydanie biorącemu przedmiotu użyczenia. Stosunek użyczenia powstaje z chwilą wręczenia/ przekazania przedmiotu czy też nieruchomości. Umowa użyczenia dla swej ważności nie wymaga szczególnej formy. Może zostać zawarta w dowolny sposób – także ustnie.

Zgodnie natomiast z treścią art. 712 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.

§ 2. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania”.

O sposobie korzystania z rzeczy w pierwszej kolejności decyduje treść umowy użyczenia. Dopiero w razie braku stosownych w niej postanowień kwestię tę rozstrzyga się stosując przesłanki zawarte w art. 712.

Ze względu na osobisty charakter umowy użyczenia, biorący bez zgody użyczającego nie może oddać przedmiotu użyczenia do używania innym osobom, bez względu na odpłatność czy nieodpłatność takiej czynności prawnej (A. Kaźmierczyk, Umowa użyczenia, s. 106). Zgoda użyczającego na oddanie przedmiotu użyczenia innym osobom do używania może być wyrażona w umowie lub także w późniejszych porozumieniach. Ponadto, brak zgody użyczającego na oddanie rzeczy osobie trzeciej nie wpływa na ważność umowy zawartej między biorącym a tą osobą. Zdaniem A. Kaźmierczyk, „jeśli przedmiotem użyczenia jest lokal, zgodę użyczającego należy oceniać przez pryzmat art. 63 KC” (s. 91).

Podsumowując, jeżeli mąż wyraził zgodę to, jak najbardziej może Pani oddać nieruchomość do używania innym osobom, a nawet ją wynająć. Jeżeli najemcy mają jakieś wątpliwości, zawsze może zawrzeć Pani z mężem umowę pisemną, gdzie zostanie wyszczególniona jego zgoda na taką czynność.

Zobacz również: Wynajem mieszkania tbs

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl